Вход

Стаття 16 Дотації та інші засоби державної підтримки суб'єктів господарювання

Стаття 16. Дотації та інші засоби державної підтримки суб'єктів господарювання
1. Держава може надавати дотації суб'єктам господарювання: на підтримку виробництва життєво важливих продуктів харчування, на виробництво життєво важливих лікарських препаратів та засобів реабілітації інвалідів, на імпортні закупівлі окремих товарів, послуги транспорту, що забезпечують соціально важливі перевезення, а також суб’єктам господарювання, що опинилися у критичній соціально-економічній або екологічній ситуації, з метою фінансування капітальних вкладень на рівні, необхідному для підтримання їх діяльності, на цілі технічного розвитку, що дають значний економічний ефект, а також в інших випадках, передбачених законом.
2. Держава може здійснювати компенсації або доплати сільськогосподарським товаровиробникам за сільськогосподарську продукцію, що реалізується ними державі.
3. Підстави та порядок застосування засобів державної підтримки суб'єктів господарювання визначаються законом.
1. Частина 1 коментованої статті передбачає можливість надання з боку держави дотацій суб'єктам господарювання з конкретизацією видів господарської діяльності, що можуть дотуватися. Взагалі, дотація — це грошові кошти, що виділяються юридичним і фізичним особам. Дотація як засіб державної підтримки суб'єктів господарювання передбачає виділення грошових коштів з державного бюджету, як правило, малоприбутковим та збитковим суб'єктам господарювання, передусім у галузях економіки, які мають важливе соціальне значення, наприклад, дотації сільському господарству. Надання дотацій як засіб державної підтримки суб'єктів
господарювання обумовлюється, перш за все, метою такої підтримки. Наприклад, окрім визначених у даній статті видів господарської діяльності, що можуть дотуватися, дер­жану підтримку можуть отримувати суб'єкти господарювання, які реалізують в Україні інноваційні проекти, що сприяють розвитку економіки, забезпечують впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго - та ресурсозберігаючих технологій. Законодавчу базу державної підтримки суб'єктів господарювання складають Закон України «Про державний бюджет України», що приймається щороку, в якому, зазвичай, передбачаються прямі держав­ні бюджетні асигнування для певних галузей економіки, а також закони: «Про енергозбере­ження» від 1 липня 1994 р., «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» від 22 лютого 2000 р., «Про Національну програму інформатизації» від 4 лютого 1998 р.
2. Частина 2 передбачає можливість надання державою компенсацій або доплат сільсько­господарським товаровиробникам за сільськогосподарську продукцію, яка реалізується то­варовиробником державі. Крім того, Законом України «Про пріоритетність соціального роз­витку села та агропромисловому комплексу в народному господарстві» від 17 жовтня 1990 р. встановлена можливість відшкодування витрат сільськогосподарських товаровиробників за рахунок пріоритетного ціноутворення при забезпеченні товарообміну між сільським госпо­дарством та іншими галузями народного господарства. Закон України «Про державну під­тримку сільського господарства України» від 24 червня 2004 р. передбачає можливість на­дання дотацій виробникам продукції тваринництва за рахунок коштів державного бюджету.
3. Частина 3 встановлює, що підстави та порядок застосування засобів державної під­тримки суб'єктів господарювання повинні визначатися законодавчими актами. Державна підтримка підприємництва та створення сприятливих організаційних умов для розвитку під­приємництва передбачені, зокрема, даним Кодексом (ст. 48 і коментар до неї), законами «Про державну підтримку малого підприємництва» від 19 жовтня 2000 р., «Про засади дер­жавної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 p., інши­ми нормативно-правовими актами.