Спрощений порядок митного оформлення деяких видів товарів

Стаття 79. Спрощений порядок митного оформлення деяких видів товарів

У разі переміщення через митний кордон України товарів, необхідних для подолання наслідків стихійного лиха, аварій, катастроф, епідемій, а також живих тварин, органів та інших анатомічних матеріалів людини для потреб трансплантації, товарів, що мають обмежений строк чи особливий режим зберігання, радіоактивних матеріалів, фото-, аудіо- і відеоматеріалів для засобів масової інформації, товарів міжнародної технічної та гуманітарної допомоги, товарів, що слідують за процедурою МДП, їх митне оформлення здійснюється першочергово в спрощеному порядку.
Умови застосування спрощеного порядку митного оформлення визначаються Кабінетом Міністрів України.

У коментованій статті законодавець встановлює випадки спрощеного порядку митного оформлення деяких видів товарів.
Відповідно до ч.1 митне оформлення здійснюється першочергово в спрощеному порядку у разі переміщення через митний кордон України товарів, які необхідні для подолання деяких кризових ситуацій, до яких відносяться стихійні лиха, аварії, катастрофи тощо.
Відповідно до Закону України «Про ветеринарну медицину» під тваринами розуміються біологічні об'єкти, що належать до фауни: сільськогосподарські, домашні, дикі, у тому числі, домашня і дика птиця, хутрові, лабораторні, зоопаркові, циркові, риба, раки, молюски, жаби, бджоли, шовкопряди тощо, а також сперма, зиготи, запліднена ікра, інкубаційні яйця, ембріони тощо. Під терміном «анатомічні матеріали», відповідно до Закону України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині», розуміються органи, тканини, анатомічні утворення, клітини людини або тварини.
Товари гуманітарної допомоги - цільова адресна безоплатна допомога в натуральній формі, що подається іноземними та вітчизняними донорами з гуманних мотивіводержувачам гуманітарної допомоги в Україні чи за кордоном, які потребують її у зв'язку із соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварії, епідемії чи епізоотії, екологічних, техногенних та інших катастроф, що створюють загрозу для життя й здоров'я населення, або з тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб. Товари визнаються гуманітарною допомогою в порядку, установленому законодавством України. Товари міжнародної технічної допомоги - товари, які відповідно до міжнародних договорів України надаються донорами на безоплатній основі Україні для здійснення програм, проектів міжнародної технічної допомоги з метою проведення реформ і реалізації програм соціально-економічного розвитку України. Під товарами, що мають обмежений строк зберігання розуміються товари, строк придатності яких до споживання визначено виробником цього продукту згідно із законодавством, протягом цього строку органолептичні, фізико-хімічні, медико-біологічні та інші характеристики товарів повинні відповідати чинним в Україні нормам і правилам у разі додержання відповідних умов зберігання. Товари, що потребують особливого режиму зберігання, - швидкопсувні товари, які потребують при перевезенні та зберіганні дотримання спеціальних умов (охолодження, обігріву, вентилювання, догляду за товаром чи тарою тощо) для запобігання впливу на ці товари високих або низьких температур повітря, а також інших факторів зовнішнього середовища.
Рішення про проведення митного оформлення товарів у відповідному митному режимі у спрощеному порядку приймає начальник або вповноважена посадова особа митного органу на підставі заяви підприємства, якому належать товари, за встановленою формою. Заява подається митному органу (у двох примірниках) разом із копіями документів, потрібних для прийняття рішення, і реєструється митним органом або його підрозділом у день її надходження, заява має бути розглянута негайно. До заяви додаються копії таких документів, що підтверджують викладені в ній відомості: зовнішньоекономічного договору (контракту) або рішення Кабінету Міністрів України, органу державної влади чи інших документів (якщо, переміщення товарів здійснюється без укладення зовнішньоекономічного контракту (договору), які відповідно до законодавства України визначають мету й умови переміщення товарів через митний кордон України; облікової картки суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності; товаросупровідних документів (за наявності); дозволів (довідок) і ліцензій органів державної влади, свідоцтва про відповідність (визнання), картки реєстрації-обліку тощо (у випадках, установлених законодавством України); документів (за наявності), що відповідно до законодавства України є підставою для визначення митної вартості (якщо товари під час увезення на митну територію (вивезення за межі митної території) України обкладаються податками й зборами (обов'язковими платежами) відповідно до законодавства України) та коду товару згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД); платіжного доручення на переказ на відповідний рахунок митного органу коштів на суму податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством України.
Рішення про митне оформлення товарів у спрощеному порядку оформлюється шляхом накладення на обох примірниках заяви резолюції "Митне оформлення в спрощеному порядку дозволено". У разі прийняття рішення про відмову в митному оформленні товарів у спрощеному порядку на обох примірниках заяви накладається резолюція "У митному оформленні в спрощеному порядку відмовлено" із зазначенням причин відмови. Відповідна резолюція скріплюється печаткою митного органу або особистою номерною печаткою посадової особи митного органу. Один примірник заяви з резолюцією начальника або вповноваженої посадової особи митного органу залишається в митному органі з пакетом документів, другий - видається чи надсилаєтьсяпоштою (з повідомленням про вручення) заявникові (або вповноваженій ним особі). Митне оформлення проводиться вповноваженою посадовою особою митного органу. Під час митного оформлення вповноваженою посадовою особою ПМО забезпечується ідентифікація (найменування й код товару згідно з УКТЗЕД), країна походження, митна вартість тощо) товарів для застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання, нарахування податків і зборів (обов'язкових платежів), установлених законодавством України. Ідентифікація здійснюється шляхом застосування форм контролю, установлених Митним кодексом України. У разі проведення митного огляду його результати відображаються в акті про проведення митного огляду товарів та інших предметів, в акті про проведення митного огляду автотранспортного засобу.
Відповідно до ч.2 коментованої статті умови застосування спрощеного порядку нашого оформлення визначаються Кабінетом Міністрів України. Умови застосування спрощеного порядку митного оформлення детально регламентуються Положенням про опрощений порядок митного оформлення деяких видів товарів, затвердженим наказом Державної митної служби України від 24.12.2003 р. №908. Спрощений порядок означає спрощення процедури митного оформлення і скорочення часу його проведення, але а рамках і з дотриманням основних принципів митного оформлення, відповідно до згінного митного законодавства України.