Спостережна рада виробничого кооперативу

Стаття 105. Спостережна рада виробничого кооперативу
1.У разі якщо кількість членів виробничого кооперативу становить більш як п'ятде­сят осіб, у кооперативі може утворюватися спостережна рада для контролю за діяль­ністю виконавчого директора кооперативного підприємства.
2.Спостережна рада обирається загальними зборами з числа членів кооперативу у складі трьох—п'яти осіб. Член спостережної ради не може бути членом правління чи ревізійної комісії.
3.Порядок обрання спостережної ради та її голови, а також порядок діяльності спосте­режної ради встановлюються статутом кооперативу.
1.Великі виробничі кооперативи з числом членів понад 50 осіб мають право створювати постійно діючий орган управління — спостережну раду з метою нагляду та контролю за діяльністю виконавчого директора кооперативу.
2.Спостережна рада є колегіальним органом, до складу якого можуть входити від трьох до п'яти членів кооперативу.
Члени спостережної ради обираються загальними зборами виробничого кооперативу шляхом прямого таємного голосування.
Обрані до спостережної ради члени виробничого кооперативу не можуть одночасно бути членами правління чи ревізійної комісії кооперативу.
3. Якщо у виробничому кооперативі засновується спостережна рада, то в його статуті ма­ють визначатися порядок створення спостережної ради та обрання її голови, компетенція спостережної ради, порядок її діяльності, підстави та порядок припинення повноважень її членів. Правове становище спостережної ради та її членів може також регламентуватися положенням про неї, затвердженим керівним органом виробничого кооперативу.