Спеціальний режим господарювання в окремих галузях народного господарства

Стаття 414. Спеціальний режим господарювання в окремих галузях народного господарства
1. У разі необхідності стабілізації або прискореного розвитку окремих галузей народ­ного господарства за поданням Кабінету Міністрів України може встановлюватися зако­ном спеціальний режим господарювання у цих галузях.
2. У Збройних Силах України може здійснюватися лише некомерційна (неприбуткова) господарська діяльність.
3. Господарська діяльність у Збройних Силах України — це специфічна діяльність військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України, пов'язана із забезпеченням їх повсякденної життєдіяльності, що передбачає ведення підсобного господарства, виробництво продукції, виконання робіт і надання послуг, передачу в оренду рухомого та нерухомого військового майна (за винятком озброєння, боєприпа­сів, бойової та спеціальної техніки) у межах і в порядку, визначених законом.
4. Відносини, пов'язані із здійсненням господарської діяльності в Збройних Силах України, регулюються цим Кодексом та іншими законами.
1. Спеціальний режим господарювання може бути запроваджений в окремих галузях на­родного господарства з метою їх стабілізації або прискореного розвитку. Такий режим вста­новлюється, за поданням КМУ, в межах закону. Наприклад: Закон України «Про зерно та ри­нок зерна в Україні» від 4 липня 2002 р. передбачає створення правових, економічних та організаційних умов конкурентоспроможного виробництва і формування ринку зерна як пріоритетного сектору економіки агропромислового комплексу України; Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України» від 24 червня 2004 р. визначає основи державної політики у бюджетній, кредитній, ціновій, страховій, регуляторній та інших сферах державного управління щодо стимулювання виробництва сільськогосподар­ської продукції та розвитку аграрного ринку, а також забезпечення продовольчої безпеки населення; у преамбулі Закону України «Про угоди про розподіл продукції» від 14 вересня 1999 р. зазначено, що метою його прийняття є створення сприятливих умов для інвестування пошуку, розвідки та видобування корисних копалин у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони на засадах, визначених угодами про розподіл продукції.
2. Враховуючи спеціальне призначення та особливий статус Збройних Сил України зако­нодавець дозволяє здійснення у них лише некомерційної (неприбуткової) господарської діяльності. Частина 2 ст. 1 Закону України «Про господарську діяльність у Збройних Силах України» від 21 вересня 1999 р. встановлює, що господарська діяльність у Збройних Силах України здійснюється з метою одержання додаткових джерел фінансування життєдіяльності військ (сил) для підтримання на належному рівні їх бойової та мобілізаційної готовності. Господарська діяльність у Збройних Силах України не повинна негативно позначатися на їх боєготовності та боєздатності.
3. На питання, що треба розуміти під господарською діяльністю у Збройних Силах Укра­їни, дає відповідь ч. З коментованої статті, виокремлюючи такі складові цього поняття: суб'єкти господарювання, мета господарювання та види господарської діяльності.
Суб'єктами господарської діяльності у Збройних Силах України є військові частини, за­клади, установи та організації Збройних Сил України. Мета господарювання пов'язана із за­безпеченням їх повсякденної життєдіяльності, що передбачає здійснення таких видів госпо­дарської діяльності— ведення підсобного господарства, виробництво продукції, виконання робіт і надання послуг, передача в оренду рухомого та нерухомого військового майна (за ви­нятком озброєння, боєприпасів, бойової та спеціальної техніки).
Господарська діяльність у Збройних Силах України має здійснюватися у межах і в поряд­ку, визначених законом. Зокрема, відповідно до ст. З Закону України «Про господарську діяльність у Збройних Силах України» перелік видів господарської діяльності, здійснення якої дозволяється військовим частинам, визначається КМУ. Господарська діяльність, яка відповідно до закону підлягає ліцензуванню, здійснюється військовими частинами після одержання у встановленому порядку ліцензії без справляння плати за її видачу.
4. Правова регламентація відносин господарювання у Збройних Силах України забезпе­чується нормами ГК та інших законів, зокрема Закону України «Про господарську діяль­ність у Збройних Силах України».