Вход

Схвалення угоди, укладеної комерційним агентом без повноваження на її укладення або з перевищенням повноважень

Стаття 298. Схвалення угоди, укладеної комерційним агентом без повноваження на її укладення або з перевищенням повноважень
1. Комерційний агент повідомляє суб'єкта, якого він представляє, про кожний випа­док його посередництва в укладенні угод та про кожну укладену ним в інтересах цього суб'єкта угоду.
2. Угода, укладена від імені суб'єкта, якого представляє комерційний агент, без пов­новаження на її укладення або з перевищенням наданого йому повноваження, вва­жається схваленою цим суб'єктом за умови, якщо він не відхилить перед третьою осо­бою дії комерційного агента. Наступне схвалення угоди суб'єктом, якого представляє агент, робить угоду дійсною з дня її укладення.
1. Коментована стаття регулює відносини між комерційним агентом і суб'єктом, якого він представляє, у разі відсутності повноважень комерційного агента або перевищення наданих йому повноважень.
У ч. 1 встановлено обов'язок комерційного агента повідомити особу, яку він представляє, про угоди, укладені в її інтересах. Із змісту статті вбачається, що комерційний агент повинен надіслати особі, яку він представляє, текст укладеної ним угоди. Строк, протягом якого агент має надіслати повідомлення суб'єкту, котрого він представляє, законом не встановле­ний. Уявляється, що таке повідомлення повинно бути надіслано у найкоротші строки з ме­тою забезпечення своєчасного виконання зобов'язання, що виникло на підставі такої угоди.
2. Частина 2 встановлює можливість схвалення суб'єктом, якого представляє агент, уго­ди, укладеної без відповідних повноважень або з їх перевищенням. Угода вважається схвале­ною, якщо суб'єкт, якого представляє агент, не відхилить цю угоду перед третьою особою. Якщо суб'єкт, в інтересах котрого укладена угода, відхиляє дії агента перед третьою особою, він повинен направити даній особі повідомлення про відхилення.
Закон встановлює момент, з якого угода, схвалена суб'єктом, котрого представляє агент, стає дійсною. Схвалення угоди робить її дійсною з дня укладення останньої агентом. При цьому не має значення дата повідомлення агентом суб'єкта, якого він представляє, про укла­дення угоди.
Відповідно, відхилення дій агента перед третьою особою призводить до того, що угода, укладена агентом з перевищенням повноважень, не породжує правових наслідків для суб'єк­та, якого представляє агент.