Система підготовки, перепідготовки та підви­щення кваліфікації працівників митної служби України

Стаття 417. Система підготовки, перепідготовки та підви­щення кваліфікації працівників митної служби України

Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників митної служби України забезпечує:
1) підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів;
2) підготовку фахівців митної справи з вищою освітою;
3) перепідготовку працівників митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій;
4) підвищення кваліфікації працівників митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій;
5) стажування молодих спеціалістів, новоприйнятих працівників, кадрового резерву;
6) самостійне навчання посадових осіб митної служби України. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в
галузі митної справи здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників митної служби України за окремими напрямами діяльності також у вищих закладах освіти за державним замовленням. Обсяги підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи виходячи з потреб митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій, вимог до освітньо-кваліфікаційного рівня працівників і встановлюються відповідно до закону.
Порядок підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників митних органів, як і інших органів виконавчої влади, регулюється Законами України "Про державну службу" від 16.12.1993 р. №3723, "Про вищу освіту" від 17.01.2002 р. №2984, низкою цільових указів і розпоряджень Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, нормативними актами спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади в галузях митної справи, освіти та науки, державної служби.
Згідно з Законом України «Про вищу освіту» професійна підготовка - це здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю. Стаття 10 названого Закону вказує, що перепідготовка є складовою післядипломної освіти і полягає в отриманні іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду. Особа, яка пройшла перепідготовку і успішно пройшла державну атестацію, отримує відповідний документ про вищу освіту. Цим же Законом встановлено, що підрозділи перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів може мати у своєму складі вищий навчальний заклад.
У Законі України "Про державну службу" вказано про те, що право на державну службу мають громадяни України незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної приналежності, статі, політичних поглядів, релігійних переконань, місця проживання, які одержали відповідну освіту і професійну підготовку та пройшли у встановленому порядку конкурсний відбір, або за іншою процедурою, передбаченою Кабінетом Міністрів України.
Таким чином, набуття професійного рівня підготовки є однією з необхідних вимог, що ставляться до осіб, які бажають вступити на державну службу взагалі і на службу до митних органів зокрема.
Навчання і професійну підготовку державних службовців державних органів та їх апарату здійснює відповідний орган управління державною службою.
Відповідно до положень коментованої статті навчання і професійну підготовку працівників митної служби спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників митної служби України за окремими напрямами діяльності також у вищих закладах освіти за державним замовленням.