Сертифікат про походження товару

Стаття 283. Сертифікат про походження товару
Сертифікат про походження товару повинен однозначно свідчити про те, що зазначений товар походить з відповідної країни, і має містити:
1) письмову заяву експортера (постачальника чи виробника) про країну походження товару;
(Пункт 1 ч. 1 статті 283 зі змінами, внесеними Законом України від 22 грудня 2005 р. №3269-М).
2) письмове посвідчення компетентного органу країни вивезення, який видав сертифікат, про те, що наведені у сертифікаті відомості відповідають дійсності.
Сертифікат про походження товару подається разом з митною декларацією, декларацією митної вартості та іншими документами, що подаються для митного оформлення.
У разі втрати сертифіката приймається його офіційно завірений дублікат.
У разі виникнення сумнівів з приводу достовірності сертифіката чи відомостей, що в ньому містяться, включаючи відомості про країну походження товару, митний орган може звернутися до органу, що видав сертифікат, або до компетентних організацій країни, зазначеної як країна походження товару, з проханням про надання додаткових відомостей.
Товар не вважається таким, що походить з відповідної країни, доти, доки митні органи у випадках, встановлених цим Кодексом, не одержать належним чином оформлений сертифікат про походження товару або затребувані ними додаткові відомості.
У статті 283 наведено основні дані, які повинен містити сертифікат про походження товару, а також заходи, які приймаються у разі втрати сертифіката чи виникнення сумнівів з приводу його достовірності чи відомостей, що в ньому містяться.
Сертифікат оформлюється на спеціальному, захищеному бланку формату А4 (210 х 297 мм), виготовленому типографським способом. Термін дії сертифіката форми СТ-1 становить 12 місяців з дня видачі. Держави-учасниці Угоди обмінюються зразками сертифікатів форми СТ-1, печаток органів і підписів осіб, уповноважених засвідчувати сертифікати. Без надання зазначених зразків сертифікати вважаються недійсними, і на товари не поширюються преференції, передбачені Угодою.
Заповнення сертифіката про походження товару форми СТ-1 повинне відповідати таким вимогам:
графа 1 - "Відправник/експортер (найменування і поштова адреса)". Допускається запис відповідно до свідоцтва про реєстрацію підприємства. У разі, якщо відправник і експортер є різними юридичними особами, слід зазначати, що відправник (найменування і поштова адреса) діє "за дорученням" експортера (найменування і поштова адреса);
графа 2 - "Одержувач/імпортер (найменування і поштова адреса)". У разі, якщо одержувач та імпортер є різними юридичними особами, слід зазначати, що одержувач (найменування і поштова адреса) діє "за дорученням" імпортера (найменування і поштова адреса);
графа 3 - "Засоби транспорту і маршрут проходження (наскільки це відомо)»;
графа 4 - вказується номер сертифіката (реєстраційний і/чи номер бланка), його форма, країна, що видала сертифікат, і країна, для якої цей сертифікат призначений;
графа 5 - "Для службових відміток". Вносяться службові примітки державних контролюючих органів країн експорту, транзиту і/чи одержання товару, а також за необхідності такі записи: "Дублікат", "Виданий замість сертифіката", "Виданий згодом", "Кумуляція СНД»;
графа 6 - "Номер". Указується порядковий номер товару;
графа 7 - "Кількість місць і вид упаковки»;
графа 8 - "Опис товару". Вказується комерційне найменування товару й інші відомості, що дозволяють зробити однозначну ідентифікацію товару щодо заявленого для цілей митного оформлення. У разі недостатності місця на лицьовому боці для заповнення графи допускається застосування додаткового аркуша (аркушів) про походження товару (додаток 3), що заповнюється у встановленому порядку (завірений підписом, печаткою і має той самий порядковий номер, що і бланк сертифіката). Заповнення сертифіката на зворотному боці не допускається;
графа 9 - "Вага брутто/нетто (кг)". Вказуються вагові або кількісні характеристики товару; розбіжність між фактичною кількістю товару і зазначеною у сертифікаті не повинна перевищувати 5%;
графа 10 - "Номер і дата рахунка-фактури". Вказуються відомості про рахунок фактуру чи рахунок-проформу, чи інший документ, що відбиває фінансово-кількісні параметри товару (при здійсненні довгострокових контрактів, коли вантаж йде залізничним транспортом від того самого відправника вантажу тому самому одержувачу вантажу, заповнення графи необов'язкове);
графа 11 - "Посвідчення". Заповнюється уповноваженим органом і містить його найменування, адресу, печатку і дату засвідчення відомостей, зазначених у сертифікаті, а також підпис, прізвище й ініціали особи, уповноваженої засвідчувати сертифікат;
графа 12 - "Декларація заявника". Указується країна, у якій товар був цілком вироблений або піддався достатній переробці, дата декларування відомостей про країну походження товару, а також проставляються печатка заявника і підпис, прізвище і ініціали уповноваженої особи заявника.
У тому випадку, якщо товар вивозиться (ввозиться) фізичною особою - резидентом однієї з держав-учасниць Угоди, сертифікат форми СТ-1 заповнюється з урахуванням таких особливостей:
графа 1 - П.І.Б., адреса відправника вантажу;
графа 2 - при наявності даних - П.І.Б., адреса одержувача вантажу, а також відмітка "Для вільного обігу»;
графа 5 і графа 10 при відсутності даних можуть залишатися незаповненими;
графа 12 засвідчується підписом відправника вантажу з зазначенням дати та П.І.Б. відправника вантажу.
Інструкція щодо оформлення і видачі сертифікатів походження товару розробляється і затверджується національним уповноваженим органом держави-учасниці Угоди.
У разі втрати чи пошкодження сертифіката про походження товару видається офіційно завірений його дублікат. При видачі дубліката в пункті 11 "Уповноважений орган" вказується дата видачі дубліката, а в пункті 5 "Для службових приміток" вказуються слово Дублікат", номер і дата оригіналу загубленого сертифіката форми СТ-1. Дублікат сертифіката набуває чинності з дати видачі оригіналу; сумарний термін дії оригіналу і дубліката не може перевищувати 12 місяців.
Сертифікат може бути виданий після відвантаження товару на підставі письмової обгрунтованої заяви замовника, при цьому замовник разом з пакетом передбачених документів надає уповноваженому органу з сертифікації підтвердження фактичного відвантаження товару (експортна декларація з оцінкою митниці). У цьому випадку в графі 5 сертифіката вказується: "Виданий згодом". При анулюванні з будь-яких причин раніше виданого сертифіката в графу 5 вноситься запис "Виданий замість сертифіката" із зазначенням номера і дати анульованого сертифіката (сертифікату, виданому замість іншого сертифіката, присвоюється новий порядковий номер).
При застосуванні кумулятивного принципу в графу вноситься запис "Кумуляція СНД" із зазначенням номерів сертифікатів форми СТ-1 і країн, в яких вона видавалася.
При реекспорті в іншу державу графа заповнюється відповідно до пункту 18 цих Правил.
Заповнення сертифіката здійснюється у трьох примірниках (перший є оригіналом, другий і третій - копіями, виконаними на незахищених бланках) у віддрукованому вигляді російською мовою. Наявність підчищень у сертифікаті неприпустима.
Виправлення в сертифікат вносяться шляхом закреслення помилкової інформації і надрукування скоректованих відомостей, що завіряються потім підписом і печаткою уповноваженого органу держави.
Оригінал сертифіката походження товару подається разом з вантажною митною декларацією й іншими документами, необхідними для здійснення митного оформлення.
Сертифікат про походження товару оформлюється, як правило, на кожну окрему поставку товару, що здійснюється одним чи декількома транспортними засобами тому самому одержувачу вантажу від того самого відправника вантажу. При експорті товарів з держав-учасниць Угоди сертифікат про походження товару видається уповноваженим органом відповідно до національного законодавства держави-експортера.