Вход

Розпорядження товарами і транспортними засобами

Стаття 172. Розпорядження товарами і транспортними засобами
Товари, що зберігаються під митним контролем (крім зазначених у пункті 1 частини першої статті 166 цього Кодексу), за якими власник або уповноважена ним особа не звернулися до закінчення строків зберігання, зазначених у частинах першій та другій статті 169 цього Кодексу, підлягають реалізації, про що відповідний митний орган повідомляє власника зазначених товарів не пізніш як за два тижні до закінчення строків зберігання.
Товари - предмети порушення митних правил, а також товари із спеціально виготовленими сховищами (тайниками) та транспортні засоби, які використовувалися для переміщення цих товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, конфісковані за рішенням суду, підлягають реалізації, а у випадках, передбачених законом, -безоплатній передачі у володіння і користування або знищенню у строки, встановлені законом для виконання судових рішень.
Товари, які швидко псуються або мають обмежений строк зберігання, у тому числі товари - предмети порушення митних правил, вилучені відповідно до цього Кодексу, підлягають реалізації з урахуванням терміну їх придатності.
Товари, від яких власник відмовився на користь держави, підлягають реалізації, а у випадках, передбачених законом, - безоплатній передачі у володіння і користування або знищенню у строки, встановлені законом.
Товари і транспортні засоби, зазначені у частинах першій - четвертій цієї статті, реалізуються на митних аукціонах, товарних біржах або через підприємства торгівлі в порядку, встановленому законодавством.
Реалізація здійснюється з нарахуванням усіх податків і зборів, що підлягають сплаті при переміщенні зазначених товарів, транспортних засобів через митний кордон України, за ставками, чинними на день реалізації, якщо такі податки і збори не були попередньо сплачені.
Порядок розпорядження окремими видами товарів, які не підлягають реалізації, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
У коментовані статті законодавець регламентує порядок розпорядження товарами і транспортними засобами, що зберігаються під митним контролем.
Законодавець надає право відповідним митним органам, за умов, передбачених у ч. 1 коментованої статті, реалізовувати товари, що зберігаються під митним контролем на складах митних органів.
Положеннями коментованої статті нормотворець визначає підстави для реалізації товарів та транспортних засобів, і такими є:
- відсутність звернення власника або уповноваженої ним особи до митного органу (в письмовій або усній формі, в т.ч. шляхом декларування товару або транспортного засобу) до закінчення строків зберігання (ч.І, ст.172 МК);
- конфіскація за рішенням суду (на підставі процесуального документа судового органу, який набув чинності та доведений до митного органу у встановленому порядку(ч.2, ст.172 МК);
- термін придатності товарів, які швидко псуються або мають обмежений строк зберігання (ч.З, ст.172 МК);
- відмова власника від товару на користь держави (поміщення товару в митний режим за вимогами ст.246 МК (ч.4, ст.172 МК).
Що стосується товарів, від яких власник відмовився на користь держави, то слід зазначити, що вони: а) підлягають реалізації;б) безоплатній передачі у володіння і користування (у випадках, передбачених законом); в) знищенню у строки, встановлені законом.
Згідно з ч.б коментованої статті, в якій законодавець встановлює умови реалізації товарів, які зберігаються під митним контролем, реалізація здійснюється з нарахуванням усіх податків і зборів, що підлягають сплаті при переміщенні зазначених товарів, транспортних засобів через митний кордон України, за ставками, чинними на день реалізації.