Ревізійна комісія (ревізор) виробничого кооперативу

Стаття 106.Ревізійна комісія (ревізор) виробничого кооперативу
1.3 метою контролю за фінансово-господарською діяльністю виробничого коопера­тиву обирається ревізійна комісія, а в кооперативі, до складу якого входить менше де­сяти членів, — ревізор.
2.Ревізійна комісія (ревізор) обирається загальними зборами з числа членів кооперативу відповідно до його статуту. Членами ревізійної комісії (ревізором) не можуть бути члени правління чи спостережної ради виробничого кооперативу.
3.Ревізійна комісія (ревізор) підзвітна загальним зборам членів виробничого кооперативу.
1.У кожному виробничому кооперативі має обиратися контролюючий орган. Норма, що коментується, визначає, в яких випадках виробничий кооператив повинен обирати коле­гіальний орган контролю — ревізійну комісію, а в яких — одноособовий — ревізора.
Ревізійна комісія створюється у виробничому кооперативі, чисельність членів якого біль­ше десяти, за меншого числа членів у ньому обирається ревізор.
Основною функцією ревізійної комісії (ревізора) виробничого кооперативу є контроль за його фінансово-господарською діяльністю. Статутом кооперативу можуть бути передбачені інші завдання ревізійної комісії (ревізора), але вони мають відповідати основній функції — контролю за фінансово-господарською діяльністю. До повноважень (функцій) ревізійної ко­місії (ревізора) відносяться: а) перевірка законності та доцільності здійснення фінансових операцій виробничого кооперативу, використання його майна, б) перевірка ведення різного роду звітності та обліку матеріальних цінностей, розрахунків з членами кооперативу тощо.
2. У відповідності з ч. 1 ст. 102 ГК обрання членів ревізійної комісії (ревізора) віднесене до виключної компетенції загальних зборів членів виробничого кооперативу.
Порядок обрання, організаційні питання діяльності цього органу, положення, пов'язані з безпосереднім здійсненням ревізійною комісією (ревізором) функції контролю за фінансо­во-господарською діяльністю виробничого кооперативу тощо, повинні визначатися у стат­ті кооперативу і можуть конкретизуватися у внутрішніх документах кооперативу.
Члени ревізійної комісії (ревізор) не можуть одночасно бути членами правління чи спосте­режної ради.
3. Ревізійна комісія (ревізор) виконує свої функції у формі ревізій та перевірок, результати яких, залежно від їх значущості, можуть бути винесені на обговорення загальних зборів.
Коментована норма встановлює, що ревізійна комісія (ревізор) у своїй діяльності підзвіт­на (підзвітний) загальним зборам членів виробничого кооперативу.