Регулювання питань, пов'язаних із застосуван­ням митних режимів

Стаття 187. Регулювання питань, пов'язаних із застосуван­ням митних режимів
Питання, пов'язані із здійсненням митного контролю відповідно до заявленого митному режиму, регулюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи, який визначає порядок здійснення такого контролю та надає роз'яснення щодо застосування відповідних митних процедур.
Коментована стаття відносить до компетенції спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи регулювання питань, пов'язаних зі здійсненням митного контролю відповідно до заявленого митного режиму, визначення порядку здійснення такого контролю та надання роз’яснень щодо застосування відповідних митних процедур. Останнє спрямоване на виконання вимог ст. 30 МК, яка зобов'язує митні органи інформувати заінтересованих осіб про митні правила, норми та умови переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України, а відповідно й порядку та умов здійснення певних митних процедур.
Центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері митної справи, є Держмитслужба України, що закріплено в Положенні про Державну митну службу України, затвердженому Указом Президента України від 24.08.2000 р. №1022/2000 (з подальшими змінами та доповненнями), та у Положенні про Державну митну службу України, затвердженому постановою кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. №940 (щодо чинності вказаних Положень див. коментар до ст.7 МК).
Положенням передбачено здійснювати інформування суб'єктів ЗЕД та громадян з питань митного законодавства.
У загальному коментарі до розглядуваної глави ми вже нагадували про Департамент декларування та митних режимів (далі - Департамент), що створений відповідно до зазначеного Указу Президента України і діє на підставі Положення, затвердженого наказом Державної митної служби 01.06.2005 р. №468.
До складу Департаменту входять чотири відділи:
- відділ застосування митних режимів;
- відділ декларування товарів;
- відділ декларування транспортних засобів і товарів громадян;
- відділ митного регулювання зовнішньоекономічних операцій.
Регулювання питань, пов'язаних із здійсненням митного контролю відповідно до заявленого митного режиму, передбачені численними законодавчими та нормативно-правовими актами України, але зазначене Положення встановлює обсяг завдань, прав та функцій Департаменту. Свою діяльність Департамент здійснює виключно в межах компетенції, встановленої цим Положенням, і при її здійсненні неухильно дотримується Конституції України та керується законами України, актами Президента України й Кабінету Міністрів України, Положенням про Державну митну службу України, рішеннями Колегій Держмитслужби, нормативно-правовими актами Держмитслужби та цим Положенням.
Отже, відповідно до своїх функцій, у межах своєї компетенції Департамент водночас з численними та різноманітними іншими завданнями:
- визначає порядок та особливості застосування митних режимів імпорту, реімпорту, експорту, реекспорту, транзиту (крім питань, пов'язаних з контролем за переміщенням вантажів), тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, переробки на митній території України, переробки за межами митної території України, магазину безмитної торгівлі, спеціальної митної зони, знищення або руйнування, відмови на користь держави під час митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України підприємствами та організаціями (крім питань, пов'язаних із застосуванням заходів тарифного та нетарифного регулювання, проходженням обов'язкових видів контролю суміжними службами, отриманням дозвільних документів від інших державних органів та установ, а також питань нарахуванням податків та зборів);
- визначає порядок митного контролю та оформлення товарів і транспортних засобів, що належать громадянам та переміщуються (пересилаються) через митний кордон України (крім питань, пов'язаних із застосуванням заходів тарифного та нетарифного регулювання, проходженням обов'язкових видів контролю суміжними службами, отриманням дозвільних документів від інших державних органів та установ, а також питань нарахуванням податків та зборів);
визначає порядок заповнення митних декларацій, що застосовуються під час митного оформлення товарів і транспортних засобів, які належать громадянам та переміщуються (пересилаються) через митний кордон України;
визначає порядок заповнення вантажної митної декларації, що застосовується для декларування товарів, при їх переміщенні підприємствами, організаціями та громадянами та контролює дотримання цього порядку митними органами України;
бере безпосередню участь у заходах контролю за дотриманням посадовими особами митних органів законодавства України в частині здійснення процедур митного контролю та митного оформлення товарів, що перемішуються через митний кордон України;
контролює дотримання митними органами вимог Конституції України та чинного законодавства з питань митної справи;
розглядає звернення (заяви, пропозиції, скарги, клопотання) підприємств та організацій, органів державної влади та управління, громадян; здійснює прийом представників підприємств та організацій, громадян; інформує в установленому порядку підприємства, установи та організації, громадян з питань митного законодавства, в межах компетенції Департаменту; бере участь у проведенні митного контролю товарів і транспортних засобів у зонах митного контролю в будь-якому місці митної території України; координує та контролює методичну роботу структурних підрозділів митних органів України, що забезпечують митний контроль та митне оформлення товарів під час їх розміщення у відповідні митні режими, а також структурних підрозділів митних органів, що здійснюють митний контроль та митне оформлення товарів і транспортних засобів, які належать громадянам.