Вход

Регіональна митниця

Стаття 14. Регіональна митниця

Регіональна митниця є митним органом, який на території закріпленого за ним регіону в межах своєї компетенції здійснює митну справу та забезпечує комплексний контроль за додержанням законодавства України з питань митної справи, керівництво і координацію діяльності підпорядкованих йому митниць та спеціалізованих митних установ і організацій.
Регіональна митниця є юридичною особою і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та положення, яке затверджується наказом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.
Створення, реорганізація та ліквідація регіональних митниць здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
Керівник регіональної митниці призначається на посаду та звільняється з посади керівником спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.
Регіональна митниця у своїй діяльності керується Конституцією України, МК, іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями колегії та наказами Держмитслужби України.
Відповідно до Типового положення про регіональну митницю, затвердженого наказом Держмитслужби України від 25 липня 2003 р. №500, основними її завданнями є:
- безпосереднє здійснення митної справи, контроль за додержанням підпоряд­кованими митницями, спеціалізованими митними установами й організаціями, а також іншими юридичними особами та громадянами вимог законодавства України з питань митної справи, у частині, що стосується здійснення митної справи в регіоні;
- захист економічних інтересів України;
- забезпечення виконання зобов'язань, передбачених міжнародними договорами України з питань митної справи, укладеними в установленому законом порядку; застосування відповідно до закону заходів тарифного й нетарифного регулювання при переміщенні товарів, предметів і транспортних засобів через митний кордон України;
- здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, предметів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, удосконалення форм і методів здійснення митного контролю й митного оформлення;
- контроль за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України;
- здійснення спільно з іншими уповноваженими органами державної влади заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів, забезпечення додержання учасниками зовнішньоекономічних зв'язків державних інтересів на зовнішньому ринку; створення в зоні своєї діяльності сприятливих умов для прискорення товарообігу та збільшення обсягів пасажиропотоку через митний кордон України; боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил; розвиток міжнародного співробітництва в галузі митної справи; ведення митної статистики;
- здійснення верифікації (підтвердження достовірності) сертифікатів про походження товару з України;
- контроль за раціональним використанням матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до нормативів та кошторисів, збереженням державної власності;
- своєчасне й повне перерахування податків, зборів та інших платежів, справляння яких відповідно до законодавства України покладено на митні органи, на рахунки відповідних бюджетів згідно з чинним порядком розрахунків з урахуванням положень Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік;
- сприяння захисту прав інтелектуальної власності в процесі зовнішньоекономічної діяльності.
У Типовому положенні про регіональну митницю закріплюються основні повноваження регіональної митниці, перелік яких не можна вважати вичерпним та повноваження на здійснення контролю за діяльністю підпорядкованих митниць, спеціа­лізованих митних установ і організацій.
Коментуючи ч.2 вищезгаданої статті необхідно відмітити, що регіональна митниця є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України й своїм найменуванням та інші печатки, штампи, бланки, відповідні рахунки в територіальному відділенні Державного казначейства та банку. Начальник регіональної митниці при виконанні покладених на регіональну митницю завдань представляє інтереси регіональної митниці в інших органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, в установах і організаціях, укладає господарські та інші угоди з питань, що належать до його компетенції.
Створення, реорганізація та ліквідація регіональних митниць здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи. Структура, штатний розпис та кошторис регіональної митниці затверджуються Головою Держмитслужби України. Гранична чисельність працівників регіональної митниці затверджується наказом Держмитслужби України. Місце розташування та зона діяльності регіональної митниці визначаються Держмитслужбою України.
Керівник регіональної митниці призначається на посаду та звільняється з посади керівником спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи, тобто Головою Держмитслужби України. Керівництво регіональною митницею здійснює начальник, що призначається на посаду та звільняється з посади наказом Держмитслужби України. Накази регіональної митниці, рішення, доручення, усні розпорядження її начальника, що відповідають законодавству, є обов'язковими для виконання всіма працівниками регіональної митниці й підпорядкованих їй митниць, спеціалізованих митних установ і організацій. Начальник регіональної митниці має заступників за напрямами діяльності. Кількість заступників та їхні повноваження визначаються Держмитслужбою України за поданням начальника регіональної митниці. Працівники, посади яких віднесено до номенклатури посад Голови Служби, призначаються на посади й звільняються з посад наказом Держмитслужби України. Начальник регіональної митниці є розпорядником фінансових та матеріальних ресурсів регіональної митниці.
Регіональна митниця відповідно до покладених на неї завдань наділена такими повноваженнями:
1. Здійснює в зоні своєї діяльності митний контроль та митне оформлення товарів, предметів і транспортних засобів юридичних та фізичних осіб відповідно до всіх митних режимів у межах зовнішньоекономічних операцій. У межах компетенції, визначеної Держмитслужбою України, приймає рішення щодо продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) товарів і транспортних засобів, тимчасово ввезених на митну територію України (тимчасово вивезених з митної території України) під зобов'язання про зворотне вивезення (ввезення). Розробляє та вносить до Державної митної служби України пропозиції щодо перегляду зони її діяльності та зон діяльності підпорядкованих митниць, створення, реорганізації та ліквідації митних органів, спеціалізованих митних установ і організацій та їх структурних підрозділів.
2. Видає в межах своєї компетенції накази. Подає на державну реєстрацію до з ід повідного управління юстиції нормативно-правові акти, що мають міжвідомчий характер або зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян і суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.
3. Стягує податки, збори й інші платежі, справляння яких відповідно до законодавства України покладено на митні органи, і своєчасно перераховує отримані кошти до Державного бюджету України.
4. Розробляє та реалізує плани заходів щодо запобігання контрабанді й порушенням митних правил; заводить справи про порушення митних правил, здійснює провадження в них; порушує кримінальні справи про контрабанду та проводить дізнання в них. Вживає спільно з правоохоронними органами заходів, спрямованих на відвернення незаконного вивезення за кордон предметів, що становлять національне, історичне чи культурне надбання держави. Проводить силами підрозділів митної варти (у тому числі спільно з правоохоронними та іншими державними органами поза зоною митного контролю) оперативні заходи щодо виявлення, попередження та припинення контрабанди, порушень митних правил, забезпечує контроль за походженням, охороною й супроводженням підакцизних товарів, у тому числі тих, що переміщуються через територію України транзитом. Здійснює охорону територій, будівель, споруд і приміщень митних органів, забезпечує охорону зон митного контролю від будь-яких протиправних посягань. Здійснює кінологічне забезпечення в регіоні.
5. Здійснює контроль за доставленням товарів, предметів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, у митниці призначення. У разі недоставки поварів, предметів і транспортних засобів у митницю призначення вживає спільно з правоохоронними органами заходів для їх розшуку та притягнення до відповідальності винних осіб.
6. Веде облік суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, розташованих у зоні її діяльності. Контролює дотримання юридичними особами та громадянами встановленого законодавством України порядку переміщення товарів, предметів і транспортних засобів через митний кордон України. Регулярно інформує Державну митну службу України про зовнішньоекономічні операції суб'єктів господарювання, розташованих у зоні її діяльності.
7. Здійснює контроль за переміщенням валютних цінностей через митний кордон України, а також контроль за строками ввезення в Україну товарів при проведенні бартерних (товарообмінних) зовнішньоекономічних операцій та порядком здійснення операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах. Здійснює контроль за переміщенням товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, внесені до реєстру Державної митної служби України.
8. У межах своєї компетенції представляє інтереси держави в судах під час розгляду справ за позовами юридичних осіб та громадян.
9. Подає до Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України матеріали про внесення передбачених законодавством обов'язкових платежів за порушення процедури міжнародних автомобільних перевезень та контролює задовільнення фінансових претензій.
10. Безоплатно інформує заінтересованих осіб за їх зверненнями про нормативно-правові акти України з питань митної справи, надає їм стислі довідки щодо основних положень цих актів. Надає заінтересованим особам, у тому числі на платній основі, консультації з питань митної справи, а також тексти опублікованих нормативно-правових актів з цих питань.
11. Організує зберігання прийнятих регіональною митницею на зберігання товарів, що перебувають під митним контролем і за якими власник не звернувся до закінчення передбачених законодавством України строків зберігання; товарів і транспортних засобів, вилучених по справах про порушення митних правил, у тому числі майна, щодо якого судом винесено рішення про конфіскацію - до передачі такого майна органам державної виконавчої служби згідно з чинним законодавством; товарів, від яких власник відмовився на користь держави; товарів, власник яких невідомий, а також розпорядження ними.
12. Контролює діяльність розташованих у зоні її діяльності митних брокерів, митних перевізників, складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, магазинів безмитної торгівлі; у передбачених законодавством України випадках видає та скасовує відповідні дозвільні документи або направляє до Державної митної служби України пропозиції щодо їх видачі або скасування.
13. За дорученням Держмитслужби України здійснює роботу зі збирання, аналізу та перевірки даних торгово-промислових палат і виробників товарів, потрібних для перевірки сертифікатів про походження товару з України, та організує таку роботу в підпорядкованих митницях.
14. Веде роботу з перевірки правильності визначення країни походження товарів для цілей митного контролю та митного оформлення. Підтверджує, змінює або скасовує рішення про визначення країни походження товарів, винесені підпорядкованими митницями.
15. У зоні своєї діяльності використовує для оформлення результатів митного контролю митні забезпечення: одноразові номерні запірно-пломбувальні пристрої, печатки, штампи, голографічні мітки та інші засоби ідентифікації, передбачені Митним кодексом України. При проведенні перевірок оперативно-службової діяльності підпорядкованих митниць особисті митні забезпечення регіональної митниці за рішенням її начальника можуть використовуватись в зонах діяльності цих митниць.
16. Вимагає від юридичних та фізичних осіб подання відповідних дозволів державних органів, а також інших документів, необхідних для цілей митного контролю та митного оформлення товарів, предметів і транспортних засобів.
17. Здійснює перевірку відомостей, заявлених юридичними й фізичними особами під час декларування товарів, предметів і транспортних засобів.
18. Використовує в процесі здійснення митного контролю технічні й спеціальні засоби, безпечні для життя та здоров'я людини, тварин і рослин. Забезпечує експлуатацію цих засобів відповідно до вимог технічної документації, а також їх збереження, обслуговування, ремонт і списання.
19. Збирає, обробляє, узагальнює та подає Державній митній службі України дані митної статистики зовнішньої торгівлі в зоні своєї діяльності, дані спеціальної митної статистики, інформацію про економічні й інші показники своєї діяльності та діяльності підпорядкованих митниць, спеціалізованих митних установ і організацій.
20. Веде роботу зі збирання, аналізу, систематизації цінової інформації та з формування бази даних про ціни на товари для використання її при визначенні митної вартості й митній оцінці ідентичних і аналогічних товарів, що переміщуються через митний кордон України. Підтверджує, змінює або скасовує рішення про визначення митної вартості, винесені підпорядкованими митницями.
21. Забезпечує ефективне застосування передбачених Митним кодексом України методів визначення митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України, з метою забезпечення справляння в повному обсязі податків і зборів, справляння яких віднесено відповідно до законодавства України до компетенції митних органів.
22. Веде роботу з класифікації та кодування товарів у митних цілях відповідно до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності. Підтверджує, змінює або скасовує класифікаційні рішення, винесені підпорядкованими митницями.
23. За погодженням з інформаційно-аналітичним митним управлінням Державної митної служби України здійснює розробку, впровадження й експлуатацію автоматизованих програм, програмного забезпечення. Забезпечує використання програмно-апаратних засобів захисту інформації, митного контролю, а також зв'язку, цілодобове функціонування електронної пошти й транспортної мережі супутникового зв'язку.
24. Забезпечує в зоні своєї діяльності ритмічну та безперебійну роботу пунктів пропуску через державний кордон України.
25. На підставі типових технологічних схем, затверджених Кабінетом Міністрів > країни, в установленому Митним кодексом України порядку впроваджує технологічні схеми митного контролю й митного оформлення товарів, предметів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, у розташованих на території закріпленого за нею регіону пунктах пропуску через державний кордон України для автомобільного, залізничного, повітряного та водного сполучення з урахуванням місцевих особливостей їх функціонування.
26. Забезпечує розвиток митної інфраструктури в зоні своєї діяльності. Здійснює капітальне будівництво й капітальний ремонт приміщень. Забезпечує утримання у відповідному стані територій, споруд і облаштування пунктів пропуску.
27. У порядку й обсязі, визначених Митним кодексом України, іншими актами законодавства України, взаємодіє з правоохоронними органами, іншими органами державної влади, що здійснюють контроль за переміщенням товарів, предметів і транспортних засобів через митний кордон України, місцевими органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування, митними органами суміжних держав. Підтримує зв'язки із засобами масової інформації.
28. У порядку, встановленому законодавством України, взаємодіє з органами державного нагляду за станом охорони праці. Забезпечує подання Державній митній службі України звітів з питань охорони праці та надзвичайних ситуацій. Проводить перевірки стану охорони праці в підпорядкованих митницях, спеціалізованих митних установах і організаціях, а також бере участь у проведенні таких перевірок в інших митних органах, спеціалізованих митних установах і організаціях згідно з планами Державної митної служби України чи відповідних органів державного нагляду. У межах своєї компетенції вживає заходів до усунення виявлених недоліків і порушень.
29. Веде згідно із законодавством бухгалтерський облік і фінансово-господарську діяльність. Забезпечує подання до Державної митної служби України та інших уповноважених органів фінансових і статистичних звітів у строки, встановлені чинним законодавством. Проводить ревізії фінансово-господарської та перевірки оперативно-службової діяльності підпорядкованих митниць, спеціалізованих митних установ та організацій, а також бере участь у проведенні таких ревізій та перевірок в інших митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях згідно з планами Державної митної служби України. У межах своєї компетенції вживає заходів до усунення виявлених недоліків і порушень.
30. Одержує від підпорядкованих митниць, спеціалізованих митних установ і організацій та щоденно подає Державній митній службі України інформацію про оперативну обстановку в пунктах пропуску через державний кордон України. У межах своєї компетенції вживає заходів для нормалізації оперативної обстановки в разі її ускладнення.
31. Веде складське господарство відповідно до умов і порядку зберігання, передбачених чинним законодавством. Залучає в установленому законодавством України порядку кошти вітчизняних і зарубіжних інвесторів, а також субвенції для будівництва та облаштування об'єктів митної інфраструктури в зоні своєї діяльності.
32. Здійснює військовий облік військовозобов'язаних працівників регіональної митниці та їх бронювання на період мобілізації та воєнного часу.
33. Надає дозвіл на ввезення й переробку на митній території України товарів, що походять з інших країн, і на вивезення товарів для переробки за межами митної території України.
34. Виконує рішення колегії та завдання Державної митної служби України, контролює їх виконання підпорядкованими митними органами.
35. Розробляє плани роботи регіональної митниці та плани регіональних заходів, контролює їх виконання підпорядкованими митними органами в частині, що їх стосується.
36. Проводить підведення підсумків діяльності митниць регіону. Протокольні рішення підсумкових нарад є обов'язковими для виконання підпорядкованими митницями.
37. Здійснює заходи щодо виявлення, попередження й припинення корупції та інших протиправних дій з боку працівників регіональної митниці та митниць регіону.
38. Розглядає в установленому порядку звернення, заяви та скарги юридичних осіб і громадян з питань своєї діяльності, діяльності підпорядкованих митних органів, вживає заходів для усунення причин, що призвели до порушення законних прав та інтересів суб'єктів підприємницької діяльності і громадян.
39. Для забезпечення здійснення митного контролю за товарами, предметами і транспортними засобами, що переміщуються через митний кордон України, проведення заходів, пов'язаних з виявленням, попередженням і припиненням контрабанди та порушень митних правил, створює зони митного контролю в пунктах пропуску на митному кордоні України, у морських і річкових портах, аеропортах, на залізничних станціях, на територіях підприємств, спеціальних митних зон, а також в інших місцях.
40. Розробляє пропозиції щодо удосконалення законодавства з питань митної справи і в установленому порядку подає їх до Держмитслужби України. Бере участь в опрацюванні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів.
41. Здійснює інші повноваження, що випливають з покладених на регіональну митницю завдань, у тому числі й ті, які делеговані їй Державною митною службою України.
Відповідно до статей 13, 14 Митного кодексу України та з метою забезпечення в повному обсязі функціонування створених регіональних митниць наказом Держмитслужби від 29.01.2007 р. №63 затверджено Примірне положення про Службу координації та контролю діяльності підпорядкованих митниць регіональної митниці (далі - Примірне положення). Примірне положення про Службу координації та контролю діяльності підпорядкованих митниць регіональної митниці (далі - Служба) визначає її правовий статус, а саме її компетенцію (завдання, функції, права), організаційну структуру та відповідальність.
У своїй діяльності Служба взаємодіє з підрозділами регіональної митниці, підпорядкованими митницями - в порядку, встановленому регіональною митницею; зі структурними підрозділами Держмитслужби України, спеціалізованими митними установами, громадськими радами при регіональній митниці та митницях регіону - в порядку, установленому Держмитслужбою України. Положення про Службу, зміни до нього затверджуються наказом регіональної митниці після погодження Головою Державної митної служби України.
У своїй діяльності Служба керується Конституцією та законами України, актами Президента України й Кабінету Міністрів України, Положенням про Державну митну службу України, наказами Державної митної служби України, розпорядженнями та дорученнями Голови Державної митної служби України та начальника регіональної митниці, Положенням про регіональну митницю та цим Примірним положенням, наказами регіональної митниці.
Основними завданнями Служби є: узгодження (координація) дій митниць регіону між собою та з учасниками зовнішньоекономічних операцій для забезпечення безперебійного застосування належних процедур митного контролю та митного оформлення; вироблення за запровадження, в межах визначеного регіону, єдиних підходів до застосування діючих правових норм, до застосування технічних засобів митного контролю (далі - ТЗМК), до використання інформаційних ресурсів, які є в розпорядженні Держмитслужби України та учасників зовнішньоекономічних операцій, у межах процедур митного контролю та митного оформлення; визначення варіантів найбільш ефективної розстановки посадових осіб у підрозділах регіональної митниці та митницях регіону, виходячи із потреб технологічних процесів здійснення митного контролю й митного оформлення та надання відповідних пропозицій Держмитслужбі України; розроблення та запровадження в практичну діяльність засобів (у тому числі методик, інструкцій) реалізації завдань, визначених указаним Положенням.
У межах виконання основних завдань Служба визначає, за погодженням з Держмитслужбою України, критерії одноманітності застосування в межах регіону процедур митного контролю та митного оформлення відповідно до напрямів переміщення транспортних засобів і предметів, видів митних режимів, особливостей пропуску через митний кордон України, а також за видами засобів і способів переміщення та іншими ознаками; збирає, систематизує та аналізує інформацію про практичне застосування структурними підрозділами регіональної митниці та митницями регіону правових норм, що містяться в діючих законодавчих та інших нормативно-правових актах; збирає, систематизує та аналізує інформацію про практичне використання структурними підрозділами митниці та митницями регіону: ТЗМК; інформаційних ресурсів, що містяться в програмно-інформаційних комплексах регіональної митниці, митниць регіону та Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України; збирає, систематизує та аналізує інформацію про практичне дотримання учасниками зовнішньоекономічних операцій регіону правових норм, що містяться в діючих законодавчих та інших нормативно-правових актах; вивчає та узагальнює досвід митних органів зарубіжних країн у частині застосування правових норм, ТЗМК та інформаційних ресурсів у технологічних процесах митного контролю та митного оформлення; розробляє рекомендації із забезпечення одноманітності застосування структурними підрозділами регіональної митниці та митницями регіону правових норм, ТЗМК, наявних інформаційних ресурсів; розробляє та впроваджує форми та методи контролю за дотриманням одноманітності застосування структурними підрозділами регіональної митниці та митницями регіону правових норм, ТЗМК, наявних інформаційних ресурсів; подає методичну допомогу структурним підрозділам регіональної митниці та митницям регіону з упровадження рекомендацій, розроблених згідно із вказаним Примірним положенням; готує пропозиції до Держмитслужби України щодо: необхідності розроблення нових та/або перегляду, скасування діючих правових норм; вдосконалення функціональних можливостей, парку та порядку застосування ТЗМК; вдосконалення форм, порядку застосування та змісту інформаційних ресурсів; перегляду зони діяльності регіональної митниці та митниць регіону, створення, реорганізації та ліквідації їх структурних підрозділів, перерозподілу штатної чисельності регіональної митниці та митниць регіону; розробляє плани роботи Служби, які доводить до відома підрозділів регіональної митниці, митниць регіону; забезпечує ведення діловодства в Службі та її структурних підрозділах.
Службу очолює перший заступник (заступник) начальника регіональної митниці начальник Служби координації та контролю діяльності підпорядкованих митниць (далі - начальник Служби), який безпосередньо підпорядковується начальнику регіональної митниці. Начальник Служби призначається на посаду та звільняється з посади наказом Держмитслужби України за поданням начальника регіональної митниці. Начальник Служби має заступника (заступників), який(і) призначається на посаду та звільняється з посади начальником регіональної митниці за поданням начальника Служби.
Служба безпосередньо підпорядковується першому заступнику (заступнику) начальника регіональної митниці - начальнику Служби.
Посадові обов'язки начальника Служби визначаються посадовою інструкцією відповідно до розподілу обов'язків між заступниками регіональної митниці, затверд­женого Головою Держмитслужби України, і Положення про Службу, затвердженого начальником регіональної митниці. Посадові обов'язки працівників Служби визна­чаються начальником Служби.
Організаційна структура Служби визначається, виходячи з необхідності якісного виконання визначених цим Примірним положенням завдань та функцій у межах визначених для Служби штатною структурою Регіональної митниці.