Вход

Процедура декларування

Стаття 81. Процедура декларування

Декларування здійснюється шляхом заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари і транспортні засоби, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення.
Умови та порядок застосування форм декларування, перелік відомостей, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення, визначаються Кабінетом Міністрів України, а порядок заповнення митних декларацій та інших документів, що застосовуються під час митного оформлення товарів і транспортних засобів, встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
Перелік товарів, що підлягають обов'язковому декларуванню, встановлюється цим Кодексом та актами Кабінету Міністрів України.

У коментованій статті законодавець закріплює дефініцію декларування, встановлює умови та порядок застосування форм декларування, а також встановлює перелік відомостей, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення.
Відповідно до ч. 1 коментованої статті під декларуванням чинне митне законодавство України розуміє подання особою (декларантом), яка переміщує через митний кордон України товари та транспортні засоби, точних відомостей про товари і транспортні засоби, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення шляхомзаявлення за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) митним органом. Громадяни, які в'їжджають (виїжджають) в Україну, здійснюють декларування предметів, що переміщуються ними через митний кордон України, в усній формі, крім випадків переміщення предметів, які декларуються в обов'язковому порядку, або предметів в обсягах, що підлягають оподаткуванню.
Декларування здійснюється за такими формами: а) письмове; б) усне; в) шляхом вчинення дій. Письмова форма декларування здійснюється шляхом заповнення та подання митному органу митної декларації. Письмове декларування - форма декларування, яка передбачає повідомлення власником-громадянином у письмовій формі точних даних про валютні цінності, цінності, даних, що стосуються кількісних, якісних та вартісних характеристик предметів, що переміщуються ним через митний кордон України, шляхом заповнення митної декларації встановленої форми. Визначення митної декларації див. у п.12 ст. 1 МК. Письмово декларуються: багаж, що відстав від власника; несупроводжуваний багаж; валютні цінності, цінності в кількості та обсягах, що перевищують норми, встановлені чинним законодавством; предмети, переміщення яких через митний кордон України здійснюється за дозвільними документами державних органів: будь-які зброя, боєприпаси й вибухові речовини, наркотики й психотропні речовини, предмети старовини та мистецтва, друковані видання та інші носії інформації, отруйні й сильнодіючі речовини та ліки, радіоактивні матеріали, об'єкти флори й фауни, їх частини та одержана з них продукція, високочастотні радіоелектронні пристрої та засоби зв'язку; товари, що підлягають обкладенню податками; товари, що тимчасово ввозяться на територію України, вивозяться з цієї території або переміщуються транзитом; транспортні засоби, що тимчасово вивозяться за межі України, за бажанням власника (користувача).
Усне декларування - форма декларування, яка передбачає при митному оформленні повідомлення власником-громадянином в усній формі на вимогу посадової особи митного органу точних даних про валютні цінності, цінності, даних, що стосуються кількісних, якісних та вартісних характеристик предметів, що переміщуються ним через митний кордон України. Форма усного декларування застосовується лише при переміщенні громадянами через митний кордон України особистих речей, валютних цінностей, цінностей, товарів, транспортних засобів у порядку й обсягах, що не перевищують норми, встановлені законами України й іншими нормативно-правовими актами, та таких, що не потребують дозволів відповідних державних органів на їх переміщення. При усному декларуванні митна декларація (далі - декларація) не заповнюється. Усне декларування допускається при митному оформленні ручної поклажі й особистого багажу пасажирів.
Декларування шляхом вчинення дій можливо розглянути на прикладі проходження «зелених коридорів» в аеропортах, коли особа, не складаючи письмової декларації, самостійно вибирає спрощений митний контроль, тим самим, своєю поведінкою заявляє митниці про відсутність товарів, що підлягають оподаткуванню або заборонених до ввезення (вивезення) товарів.
Що ж стосується питання подання особами, які перетинають митний кордон України, відомостей, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення, то це питання детально висвітлене в коментарях до статей 45 та 54 МК.
Перелік відомостей, що оголошуються громадянами у разі переміщення ними через митний кордон України товарів та інших предметів затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. №748. Відповідно до положень вказаного Переліку громадяни повинні оголошувати такі відомості:
1. Режим переміщення громадянина і товарів та інших предметів через митний кордон України: в'їзд, виїзд, транзит.
2. Відомості про особу: прізвище, ім'я, по батькові; серія і номер паспорта.
3. Місце постійного проживання (країна).
4. Громадянство (підданство).
5. З якої чи/та в яку країну прямує.
6. Чи прямують разом з ним діти, скільки.
7. Кількість місць супроводжуваного багажу, включаючи ручну поклажу.
8. Кількість місць несупроводжуваного багажу, відправленого за вантажними документами.
9. Сума національної валюти України, іншої валюти готівкою, валютних цінностей, кількість виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння у будь-якому вигляді і стані.
10. Наявність товарів, які потребують обов'язкового декларування і переміщення яких через митний кордон здійснюється за дозвільними документами відповідних компетентних органів - будь-якої зброї, боєприпасів і вибухових речовин, наркотиків і психотропних речовин, предметів старовини і мистецтва, друкованих видань та інших носіїв інформації, отруйних і сильнодіючих речовин та ліків, радіоактивних матеріалів, об'єктів флори і фауни, їх частин і одержаної з них продукції, високочастотних радіоелектронних пристроїв і засобів зв'язку.
11. Наявність товарів, які підлягають обкладенню податками.
12. Наявність товарів, які тимчасово ввозяться (вивозяться).
13. Транспортний засіб.
14. Додаткова інформація про найменування та інші відмітні ознаки товару; номер і дата видачі дозвільного документа та назва органу, що його видав; вартість товарів у національній валюті або доларах США.
15. Відомості про транспортний засіб - вид, марка, рік випуску, об'єм двигуна, номери шасі, кузова, двигуна; митний режим - ввезення/вивезення (тимчасове, зворотне).
16. Особистий підпис.
Митна декларація засвідчується особистим підписом посадової особи митного органу.
Крім того, вищеназваною постановою затверджено форму письмової митної декларації для оголошення громадянами відомостей про товари та інші предмети, що переміщуються ними через митний кордон України.
Порядок декларування валютних цінностей, цінностей, предметів, що переміщуються через митний кордон України громадянами, і оформлення митної декларації затверджений наказом Державної митної служби України від 22.11.2001 р. №763. Він визначає єдині правила декларування й оформлення митної декларації при переміщенні громадянами валютних цінностей, цінностей, особистих речей, товарів і транспортних засобів.
Відповідно до Порядку декларування митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.08.2003 р. №1375, визначаються умови та форми декларування митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України. Митна вартість товарів обчислюється на момент перетинання товарами митного кордону України і заявляється (декларується) митному органу. Заявлена декларантом митна вартість товарів та подані ним відомості щодо її визначення повинні ґрунтуватися на достовірній, документально підтвердженій інформації та подаватися у кількісному виразі. Митна вартість товарів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, незалежно від засобу та способу їх переміщення, заявляється у митній декларації, яка подається в порядку та у випадках, встановлених законодавством. Митна вартість товарів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, для цілей нарахування податків і зборів обов'язкових платежів) визначається на підставі підтвердних документів (товарних чеків, ярликів тощо), які можна ідентифікувати з наявними товарами. Під час визначення митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України у несупроводжуваному багажі та вантажному відправленні, крім вартості самих товарів, враховується вартість їх страхування та перевезення (фрахту) до моменту перетинання ними митного кордону України. У разі відсутності підтвердних документів або наявності обґрунтованих сумнівів щодо достовірності відомостей стосовно заявленої митної вартості товарів митні органи відповідно до МК визначають митну вартість самостійно на підставі ціни на ідентичні чи подібні (аналогічні) товари. Митна вартість товарів, що переміщуються підприємствами через митний кордон України, заявляється у вантажній митній декларації згідно з МК та іншими актами законодавства. У разі переміщення підприємствами через митний кордон України товарів, які підлягають обкладенню податками і зборами (обов'язковими платежами), за угодою (договором, контрактом), вартість якої перевищує суму, еквівалентну 5000 євро, разом із вантажною митною декларацією подається декларація митної вартості за встановленою формою. Декларація митної вартості подається на паперовому та електронному носіях.
Для заявлення митної вартості товарів, що вивозяться (експортуються) підприємствами з України, на які встановлено вивізне, антидемпінгове, компенсаційне чи спеціальні види мита, подається декларація митної вартості за формою ДМВ-3. Митна вартість товарів, що ввозяться (імпортуються) підприємствами на митну територію України, заявляється декларантом митному органу шляхом подання декларації митної вартості за формою ДМВ-1 або ДМВ-2 за умови, що ці товари ввозяться (імпортуються) на митну територію України із застосуванням відповідного митного режиму або попередньо заявлений митний режим щодо таких товарів змінюється на інший, який передбачає обкладення цих товарів податками і зборами (обов'язковими платежами). Для підтвердження заявлених відомостей про митну вартість товарів, що переміщуються підприємствами через митний кордон України, декларант подає: угоду (договір, контракт), на підставі якої здійснюється поставка товарів, і додатки до неї; рахунок-фактуру (інвойс) і банківські платіжні документи (якщо рахунок сплачено) або рахунок-проформу для умовно-вартісних угод (договорів, контрактів), а також інші платіжні та/або бухгалтерські документи, що підтверджують вартість товару; угоду (договір, контракт) про перевезення, транспортні та страхові документи; рахунок про сплату наданих транспортно-експедиційних послуг або офіційно завірену керівником і головним бухгалтером підприємства калькуляцію транспортних витрат у разі, коли транспортні витрати не були включені до рахунка-фактури (інвойсу); пакувальні листи; ліцензію на ввезення (вивезення) товарів, імпорт (експорт) яких підлягає ліцензуванню; сертифікат про походження товару, сертифікат якості, безпеки тощо.
Правила митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, затверджені наказом Державної митної служби України від 17.11.2005 р. №1118 (з урахуванням наказу Державної митної служби України від 25.07.2006 р. №630), поширюються на транспортні засоби (далі - ТЗ), що переміщуються через митний кордон України громадянами, які не є суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, для постійного користування (у тому числі з метою розкомплектування на запасні частини) на митній території України (за її межами) або з метою транзиту, а також тимчасово вивозяться за межі митної території України. Відповідно до п.1.7 вказаних правил власник ТЗ або уповноважена особа, які переміщують ТЗ через митний кордон України, пред'являють його митному органу й подають такі документи: що підтверджують право власності на ТЗ; що підтверджують право на надання пільг в оподаткуванні (у разі митного оформлення ТЗ з наданням пільгв оподаткуванні); інші документи, потрібні для митного оформлення ТЗ, подання яких митному органу передбачено законодавством України. Визначення року виготовлення ТЗ здійснюється на основі даних його виробника, що містяться в ідентифікаційному номері ТЗ. Міжнародною організацією стандартизації (180) з 1976 року запроваджено міжнародний стандарт ідентифікаційних позначень автомобіля 180 3779, яким визначається ідентифікаційний номер ТЗ, ідентифікаційний номер індивідуальний для кожного ТЗ. У разі неможливості визначення року виготовлення ТЗ за ідентифікаційним номером за рік виготовлення приймається рік, що значиться в реєстраційних і технічних документах на ТЗ.
Не підлягає пропуску через митний кордон України ТЗ:
а) номер кузова (або ідентифікаційний номер), шасі (рами) чи двигуна якого знищено, підроблено або не відповідає запису в реєстраційних документах;
б) що ввозиться в Україну громадянином для постійного користування, не знятий з обліку в реєстраційних органах країни придбання або іншої країни;
в) що вивозиться за межі України громадянином для постійного користування, не знятий з обліку в підрозділах МВС України, які відповідно до законодавства України вповноважені здійснювати державну реєстрацію та зняття з обліку ТЗ;
г) увезення якого в Україну згідно із законодавством заборонено за віком або на який відсутні документи, що підтверджують право власності на ТЗ;
д) що ввозиться в Україну для постійного користування й за який не сплачено податки та збори (обов'язкові платежі);
е) який знято з обліку, увозиться з метою транзиту й за який не внесено грошову заставу.
У разі виявлення ознак порушень митних правил посадова особа митного органу, яка здійснює митний контроль та митне оформлення ТЗ, уживає заходів відповідно до законодавства України з питань митної справи. Митні органи для звітності та формування статистичних даних ведуть облік ТЗ, що переміщуються через митний кордон України і належать громадянам, із застосуванням Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України (далі - ЄАІС).
При ввезенні ТЗ на митну територію України його власник або уповноважена особа здійснює в установленому порядку декларування ТЗ і подає митному органу два примірники митної декларації, документи та інші відомості про ТЗ, а саме:
- тип, марка та модель;
- колір;
- рік виготовлення й уведення в експлуатацію;
- ідентифікаційний номер, номери кузова, шасі (рами), двигуна; об'єм двигуна (куб. см);
- найменування, номери й дати видачі документів, на підставі яких здійснюється митне оформлення (документів, що підтверджують право власності на ТЗ, тощо).
При цьому ідентифікаційний номер ТЗ номер (Vehicle Identification Number-VIN) ТЗ - це структуроване поєднання буквено-цифрових символів, присвоюється виробником ТЗ з метою ідентифікації останнього та наноситься на деталі кузова, шасі (рами). Технічні паспорти, технічні талони, сервісні книжки, реєстраційні свідоцтва та інші документи на ТЗ - це видані вповноваженими органами країни придбання, із зазначенням власника ТЗ або відміткою про зняття ТЗ з обліку.
Відповідно до Положення про вантажну митну декларацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.1997 р. №574, з урахуванням Наказу Державної митної служби України №669 від 08.08.2007 р., вантажна митна декларація (далі — ВМД) - це письмова заява встановленої форми, що подається митному органу і містить відомості про товари та транспортні засоби, які переміщуються через митний кордон України, митний режим, у який вони заявляються, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування податків, зборів та інших платежів. ВМД застосовується під час декларування транспортних засобів і товарів, що переміщуються через митний кордон .• країни юридичними або фізичними особами, яким вони належать, або уповноваженими ними особами. Достовірність зазначених декларантом відомостей у ВМД, яка заповнена згідно з чинними правилами та засвідчена ним у встановленому порядку, закріплюється одним із видів митного забезпечення (штамп "Під митним контролем") на всіх аркушах ЗМД та реєстраційним номером, а також реєстрацією ВМД у журналі обліку вантажних митних декларацій. Після завершення цієї процедури декларант несе юридичну відповідальність за відомості, зазначені у ВМД. Ця декларація не може бути відкликана декларантом. Відповідно до п. 11 названої постанови ВМД заповнюється:
а) на товари, які переміщуються через митний кордон України юридичними і
фізичними особами (підприємцями) і митна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 100 євро, крім підакцизних товарів, які декларуються незалежно від їх вартості;
б) на товари, які підлягають державному експортному контролю;
в) на товари, які переміщуються в режимі митного складу;
г) на товари, які безпосередньо ввозяться фізичними особами в супроводжуваному багажі або пересилаються в несупроводжуваному багажі, надходять на адреси фізичних осіб або вивозяться фізичними особами у випадках, передбачених законодавством;
д) на товари незалежно від їх митної вартості в інших випадках, передбачених законодавством;
е) на транспортні засоби у випадках, передбачених законодавством.
ВМД заповнюється державною мовою за допомогою комп'ютера. Під час заповнення ЗМД може застосовуватися іноземна мова, якщо переклад державною мовою назв суб'єктів або фірмового (комерційного) найменування товару є недоцільним та істотно не впливає на принцип здійснення заходів тарифного або нетарифного регулювання. Разом із ВМД подається її електронна копія, яка використовується для прискорення проведення процедури митного оформлення товару і митної статистики зовнішньоекономічної діяльності. Інформація, внесена до електронної копії ВМД, повинна відповідати інформації, внесеній декларантом до оригіналу. Форма та структура електронної копії ЗМД або ВМД, що подається тільки в електронному вигляді, кодування символів, засоби пересилання визначаються Державною митною службою України.
Товари, митна вартість яких менша суми, еквівалентної 100 євро включно, декларуються шляхом представлення в митний орган письмової заяви, складеної у довільній формі. У цьому випадку як митну декларацію можуть використовуватися товаросупровідні комерційні й інші документи.
Відповідно до Протоколу Статуту Всесвітнього поштового союзу (Сеул, 1994 р.) до якого Україна приєдналася у встановленому законом порядку, форма і порядок подачі митної декларації на поштові відправлення визначаються нормами міжнародного права. Наприклад, товари та інші предмети, які переміщуються в міжнародних поштових відправленнях (далі - МПВ) юридичних та фізичних осіб (крім особистих листів громадян), підлягають декларуванню митним органам. Для декларування товарів та інших предметів, які переміщуються в МПВ, використовуються уніфіковані міжнародні "панки встановлених форм згідно з положеннями Актів Всесвітнього поштового союзу: митна декларація СІМ 23 (обов'язкова при пересиланні посилок, можлива при пересиланні дрібних пакетів, бандеролей); ярлик "Митниця СІЧ 22" (можливий при пересиланні дрібних пакетів та бандеролей).
Тимчасові правила митного контролю і митного оформлення товарів і транспортних засобів, що декларуються з поданням вантажної митної декларації в електронній формі, затверджені наказом Державної митної служби України від 15.09.2004 р. №671, визначають особливості проведення митного контролю й митного оформлення під час декларування в електронній формі товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України відповідно до установленого порядку, шляхом подання вантажної митної декларації в електронній формі (далі - ЕВМД), у тому числі у випадках декларування товарів і транспортних засобів із застосуванням загальної вантажної митної декларації. Тимчасові правила застосовуються лише при митному оформленні товарів і транспортних засобів у митному режимі експорту. Застосування електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП) в електронних документах здійснюється з використанням послуг акредитованого центру сертифікації ключів відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис" на договірних засадах. До початку функціонування центрального засвідчувального органу засвідчення відкритого ключа акредитованого центру сертифікації ключів не здійснюється. ЕЦП є обов'язковим реквізитом електронних документів, визначених у Тимчасових правилах. Документ, не засвідчений ЕЦП, не приймається до митного оформлення. При цьому при прийманні електронних документів повинна дотримуватись відповідна процедура перевірки ЕЦП з використанням програмного забезпечення, що дає можливість пересвідчитися у цілісності та достовірності електронного документа. Дія Тимчасових правил поширюється виключно на суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, що беруть участь в експерименті, за їх згодою і за умови укладення відповідного договору.
Відповідно до наказу Державної митної служби України №314 від 20.04.2005 р. "Про затвердження Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів та інших предметів із застосуванням вантажної митної декларації" посадові особи підрозділу по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил та/або митної варти митного органу залучаються до проведення митного контролю за наявності в митного органу інформації (орієнтування) про незаконне переміщення товарів або при виявленні під час перевірки документів чи вибіркового митного огляду ознак, що вказують на можливість переміщення товарів з порушеннями митного законодавства України.
Декларант подає документи митному органу та одержує оформлені документи особисто. Присутність декларанта при проведенні митного огляду обов'язкова.
ВМД, подана митному органу, але ще не прийнята до оформлення (відсутні відбиток штампа "Під митним контролем"), може бути відкликана декларантом з дозволу митного органу. З моменту прийняття ВМД до оформлення декларант несе юридичну відповідальність за недостовірність відомостей, зазначених у ВМД. Ця ВМД не може бути відкликана декларантом. Оформлена ВМД свідчить про надання суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності права на розміщення товарів у заявлений митний режим і підтверджує права й обов'язки зазначених у ВМД осіб щодо здійснення ними відповідних правових, фінансових, господарських та інших дій.
Для здійснення митного контролю й митного оформлення товарів декларант подає до підрозділу митного органу, посадові особи якого здійснюють митний контроль і митне оформлення товарів із застосуванням ВМД і пропуск їх через митний кордон України, ВМД, заповнену згідно з обраним митним режимом, її електронну копію й повний комплект документів, необхідних для здійснення митного оформлення товарів:
а) документи, що підтверджують повноваження декларанта на декларування товарів;
б) товаросупровідні документи; в) дозволи й сертифікати вповноважених державних органів (у встановлених законодавством випадках) та інші документи, зазначені в графі 44 ВМД; г) документи, зазначені в графі 40 ВМД; ґ) декларацію митної вартості (далі -ДМВ) (у встановлених законодавством випадках) та її електронну копію; д) документи, що підтверджують заявлені декларантом відомості про митну вартість товарів. На вимогу митного органу декларантом подаються й інші документи, потрібні для
здійснення митного контролю та митного оформлення, подання яких визначено чинним законодавством України.