Вход

Промислово-фінансові групи

Стаття 125. Промислово-фінансові групи
1. Підприємство може бути учасником промислово-фінансової групи (або трансна­ціональної промислово-фінансової групи, якщо до складу групи входять українські та іноземні юридичні особи).
2. Промислово-фінансова група є об'єднанням, яке створюється за рішенням Кабіне­ту Міністрів України на певний строк з метою реалізації державних програм розвитку пріоритетних галузей виробництва і структурної перебудови економіки України, вклю­чаючи програми згідно з міжнародними договорами України, а також з метою вироб­ництва кінцевої продукції.
3. До складу промислово-фінансової групи можуть входити промислові та інші під­приємства, наукові і проектні установи, інші установи і організації усіх форм власності. У складі промислово-фінансової групи визначається головне підприємство, яке має виключне право діяти від імені промислово-фінансової групи як учасника господар­ських відносин.
4.Промислово-фінансова група не є юридичною особою і не підлягає державній ре­єстрації як суб'єкт господарювання.
5.Порядок утворення та інші питання діяльності промислово-фінансових груп ви­значаються законом про промислово-фінансові групи, іншими нормативно-правовим, актами.
1.Дана стаття закріплює право підприємств бути учасником такого спеціального виду об'єднання підприємств, як промислово-фінансова група (далі — ПФГ). Це право поши­рюється також на випадок утворення транснаціональної ПФГ, до складу якої входять україн­ські та іноземні юридичні особи.
2. ПФГ створюється з метою реалізації державних програм розвитку пріоритетних галу­зей виробництва і структурної перебудови економіки України, включаючи програми згідно з міжнародними договорами України, а також з метою виробництва кінцевої продукції.
Порядок створення ПФГ регламентується Положенням про створення (реєстрацію), реор­ганізацію та ліквідацію промислово-фінансових груп, затвердженим постановою КМУ від 20 липня 1996 р. № 781. Уповноважена особа ініціаторів створення ПФГ подає Генеральну, угоду та техніко-економічне обґрунтування створення ПФГ центральному органу виконав­чої влади, до компетенції якого належать питання формування та реалізації державної по­літики у відповідній сфері діяльності, Мінекономіки, Фонду державного майна та АМК, які повинні підготувати у місячний термін після надходження документів висновки стосовно доцільності створення ПФГ за участю українського головного підприємства та учасників, а у двомісячний термін — у разі створення транснаціональної ПФГ.
Найменування ПФГ має містити словосполучення «промислово-фінансова група (ПФГ)» КМУ приймає до розгляду проекти створення ПФГ за умови, що розрахунковий обсяг ре­алізації її кінцевої продукції буде еквівалентним сумі 100 млн. доларів США за рік почина­ючи з другого року після створення ПФГ. Рішення про створення (реєстрацію) ПФГ оформ­ляється постановою КМУ (про відмову у створенні — протокольним рішенням) у тримісяч­ний строк, а в разі розгляду проекту транснаціональної ПФГ — у шестимісячний строк. Рішення про створення (реєстрацію) транснаціональної ПФГ приймається лише за умови по­переднього укладення міждержавного договору, що підлягає ратифікації Верховною РадоюУкраїни.
Забороняється створення ПФГ у сфері торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування населення, матеріально-технічного постачання, транспортних послуг.
3. Головне підприємство ПФГ — це створене відповідно до законодавства підприємство, яке виробляє кінцеву продукцію ПФГ, здійснює її збут, сплачує податки в Україні та офіційно представляє інтереси ПФГ. Інші учасники ПФГ виробляють проміжну продукцію, яка використовується для виробництва кінцевої продукції ПФГ і реалізується виключно ін­шому учаснику чи головному підприємству ПФГ, або надають банківські та інші послуги
н віникам і головному підприємству. Головне підприємство та учасники ПФГ зберігають статус юридичної особи, а також незалежність у здійсненні виробничої, господарської і фінансової діяльності відповідно до закону та укладеної Генеральної угоди про спільну діяльність.
Головним підприємством ПФГ не можуть бути підприємства торговельні, транспортні, у сферігромадського харчування, побутового обслуговування, матеріально-технічного постачання,банки, фінансово-кредитні установи.
Головне підприємство та учасники ПФГ укладають Генеральну угоду про спільну діяль­ність щодо виробництва кінцевої продукції ПФГ, яка підлягає затвердженню постановою КМУ. Генеральна угода включає такі відомості: назва ПФГ; перелік затверджених державних програм, з метою реалізації яких створюється ПФГ; визначення головного підприємства; кандидатура президента ПФГ, його права та обов'язки, порядок звільнення з посади; перелік учасників ПФГ; перелік кінцевої продукції ПФГ; строк дії угоди; інші умови, передбачені законодавством або визнані необхідними ініціаторами створення ПФГ.
Угода набирає чинності з дня прийняття постанови про створення (реєстрацію) ПФГ. Взаємні зобов'язання головного підприємства і учасників ПФГ щодо виробництва кінцевої продукції, а також взаємні зобов'язання учасників щодо виробництва проміжної продукції оформляються двосторонніми угодами про поставки проміжної продукції (надання відповідних послуг), якими, зокрема, визначається взаємна відповідальність сторін за порушення зобов'язань.
Спори, які можуть виникати між сторонами, вирішуються господарським судом у встановленому порядку. Головне підприємство або учасник ПФГ не несе відповідальності за зобов'язаннями держави. Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями головного під­приємства або учасника ПФГ.
4. ПФГ визнається об'єднанням підприємств без прав юридичної особи. Вона не підлягає державній реєстрації як суб'єкт господарювання відповідно до ст. 58 ГК.
5. Правовий статус ПФГ в Україні, у тому числі транснаціональних, визначений ГК, зокрема загальними положеннями гл. 12 щодо об'єднань підприємств з урахуванням вимог гт і 25, а також Законом України «Про промислово-фінансові групи в Україні» від 21 листопада 1995 p., іншими нормативно-правовими актами.
Чинне законодавство встановлює, що головне підприємство та учасники ПФГ ведуть окремий бухгалтерський облік і статистичну звітність щодо виробництва і реалізації кінцевої та проміжної продукції ПФГ згідно із законодавством. Їм надаються передбачені законом пільги. Державне регулювання цін на проміжну продукцію ПФГ не застосовується. Реалізація проміжної та кінцевої продукції ПФГ шляхом бартерних операцій забороняється. Банк — учасник ПФГ має право проводити клірингові заліки заборгованості платежів за проміжну продукцію між головним підприємством і учасниками ПФГ, а також між учасниками ПФГ.
Реорганізацією ПФГ є зміна головного підприємства, перезатвердження переліку кінцевої продукції та (або) перезатвердження складу учасників, що потребує внесення змін до Генеральної угоди. Виключення (вихід) головного підприємства або учасника із складу ПФГ відбувається за постановою КМУ. Виключення (вихід) із складу ПФГ головного підприємства тягне за собою реорганізацію ПФГ та її нову реєстрацію відповідно до закону. Реорга­нізацію ПФГ шляхом виключення (виходу) головного підприємства або учасника із складу ГФГ КМУ може здійснювати у випадках, передбачених законом.
Ліквідація ПФГ відбувається згідно з постановою КМУ: у зв'язку із закінченням за­твердженого строку її діяльності; у зв'язку з неможливістю реорганізації ПФГ у випадках, передбачених законом; за ініціативою учасників ПФГ.