Вход

Проходження служби і спеціальні звання посадових осіб митної служби України

Стаття 410. Проходження служби і спеціальні звання посадових осіб митної служби України
Порядок і умови прийняття на службу до митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій, порядок та умови проходження служби, просування посадових осіб по службі, оплати та стимулювання праці в митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях визначаються законодавством України.
У митній службі України діє Дисциплінарний статут, який затверджується законом.
Посадові особи митної служби України проходять атестацію. Порядок проведення атестації визначається Кабінетом Міністрів України.
Спеціальні звання присвоюються посадовим особам митної служби України відповідно до займаних посад і стажу роботи:
дійсний державний радник митної служби;
 державний радник митної служби 1 рангу;
 державний радник митної служби 2 рангу;
 державний радник митної служби 3 рангу;
 радник митної служби 1 рангу;
радник митної служби 2 рангу;
 радник митної служби 3 рангу;
інспектор митної служби 1 рангу;
інспектор митної служби 2 рангу;
 інспектор митної служби 3 рангу;
 інспектор митної служби 4 рангу;
інспектор митної служби;
 молодший інспектор митної служби; курсант.
Спеціальне звання дійсного державного радника митної служби присвоюється Президентом України за поданням Кабінету
 Міністрів  України.
Спеціальні звання державного радника митної служби 1, 2, 3 рангів присвоюються Президентом України за поданням керівника спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.
Спеціальні звання радника митної служби 1, 2, 3 рангів, інспекторів митної служби 1, 2, 3, 4 рангів, інспекторів митної служби та молодших інспекторів митної служби присвоюються керівником спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.
Спеціальне звання курсанта присвоюється керівниками відповідних закладів освіти, що віднесені до сфери управління спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.
Порядок присвоєння спеціальних звань визначається Положенням про спеціальні звання посадових осіб митної служби України, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
Посадові особи митної служби України мають єдиний формений одяг з відповідними знаками розрізнення. Зразки форменого одягу, норми забезпечення ним та строки його експлуатації затверджуються Кабінетом Міністрів України, а правила носіння - спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи. Формений одяг видається безплатно.
Згідно з частиною 1 коментованої статті порядок і умови прийняття на службу до митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій, порядок та умови проходження служби, просування посадових осіб по службі, оплати та стимулювання праці в митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях визначаються законодавством України. До законів, які регулюють означені питання, належать Митний кодекс України, Закони України «Про державну службу», «Про Дисциплінарний статут митної служби» та деякі інші.
Ч. 2 даної статті наголошує на необхідності дотримання норм Дисциплінарного статуту митної служби України.
Дисциплінарний статут визначає суть службової дисципліни в митній службі, права й обов'язки керівників митних органів (підрозділів) та спеціалізованих митних установ і організацій щодо її забезпечення, а також порядок застосування заохочень і дисциплінарних стягнень.
Дія Дисциплінарного статуту митної служби України поширюється на посадових осіб митної служби, що мають спеціальні звання.
Службова дисципліна посадових осіб митної служби полягає в сумлінному виконанні своїх службових обов'язків, реалізації прав та дотриманні обмежень і заборон відповідно до вимог, установлених чинним законодавством України, і грунтується на особистій відповідальності за доручену справу та на засадах єдиноначальності й централізації управління.
Одночасно з МК набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 25 .12.2002 р. №1984, що затвердила Порядок проведення атестації посадових осіб митної служби (далі - Порядок атестації).
Згідно з зазначеним Порядком атестації, остання проводиться щодо посадових осіб митної служби з метою підвищення ефективності їхньої діяльності та відповідальності за доручену справу.
Установлюється три види атестації - первинна, періодична та позачергова.
Первинній атестації підлягають особи, зараховані вперше на посади митної служби, якими передбачається присвоєння спеціальних звань. Первинна атестація проводиться не раніше ніж через два місяці і не пізніше ніж через шість місяців після зарахування на посаду перед допуском до самостійного виконання службових обов'язків та присвоєнням первинного спеціального звання.
Періодична атестація проводиться один раз на три роки. Цій атестації підлягають посадові особи, які обіймають посади не менше одного року, а також ті, які внаслідок організаційних змін обіймають посади менше одного року, якщо їх посадові обов'язки суттєво не змінилися. Жінки, що перебувають у відпустці по вагітності, пологах і догляду за дитиною, проходять періодичну атестацію не раніше ніж через рік після виходу на роботу. Особи, призначені на посаду на визначений термін, і вагітні жінки проходять періодичну атестацію за власним бажанням.
Позачергова атестація проводиться за рішенням керівника митного органу, спеціалізованої митної установи, організації в разі допущення суттєвих недоліків у роботі, порушення урочистого зобов'язання посадової особи митної служби.
Особливості проведення атестації посадових осіб, що призначаються на посади Президентом України, визначаються відповідними державними органами.
Для організації та проведення атестації в Держмитслужбі створюється Вища атестаційна комісія, у регіональних митницях, митницях, спеціалізованих митних установах та організаціях - атестаційні комісії.
Кількісний і персональний склад Вищої атестаційної комісії затверджується наказом Держмитслужби, атестаційних комісій - наказами відповідних митних органів, спеціалізованих митних установ і організацій.
Вища атестаційна комісія проводить атестацію посадових осіб, які призначаються на посади наказом Держмитслужби.
Атестаційні комісії регіональних митниць, митниць, спеціалізованих митних установ і організацій проводять атестацію посадових осіб, віднесених до їх номенклатури.
На підставі всебічного аналізу виконання посадовою особою, яка атестується, основних обов'язків, складності та результативності виконуваної роботи комісія приймає одне з таких рішень:
- відповідає займаній посаді;
- відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій щодо підвищення кваліфікації з певного фахового напряму, набуття відповідних навичок у роботі, усунення недоліків у службовій діяльності тощо;
- не відповідає займаній посаді.
Атестованими вважаються посадові особи, визнані комісією такими, що відповідають займаній посаді, або відповідають займаній посаді за певних умов.
Результати атестації заносяться до протоколу засідання атестаційної комісії та атестаційного листа. Протокол підписується головою і секретарем Вищої атестаційної комісії (відповідної атестаційної комісії), а атестаційний лист - головою та членами комісії, які брали участь у голосуванні. Результати атестації повідомляються посадовій особі, яка проходила атестацію, та її керівникові одразу після проведення атестації.
Посадова особа ознайомлюється із змістом атестаційного листа під розписку.
Характеристики, результати атестації та щорічної оцінки виконання посадовими особами покладених на них завдань і обов'язків зберігаються в особовій справі посадової особи. Вони розглядаються під час вирішення питань просування по службі, присвоєння чергового спеціального звання, встановлення передбачених законодавством надбавок або зміни їх розміру, у разі порушення в установленому порядку клопотання про продовження терміну перебування на державній службі, а також інших питань проходження служби.
Перелік персональних звань службових осіб митних органів визначається МК.
Також одночасно з вступом у дію МК набрало чинності Положення про спеціальні звання працівників і курсантів навчальних закладів митної служби (далі - Положення) затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.2003 р. №900. Положення визначає порядок присвоєння спеціальних звань працівникам митної служби і курсантам навчальних закладів.
Спеціальні звання присвоюються відповідно до займаних посад та стажу роботи, при цьому встановлено такий Перелік спеціальних звань і посад працівників і курсантів навчальних закладів митної служби.
Спеціальне звання
Посада
1
2
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи
Дійсний державний радник митної служби
Голова Держмитслужби
Державний радник митної служби 1 рангу
перший заступник Голови Держмитслужби
Державний радник митної служби
заступники Голови Держмитслужби, директори
2 рангу
департаментів, радники Голови Держмитслужби
Державний радник митної служби 3 рангу
заступники директорів департаментів, начальники управлінь
Радник митної служби 1 рангу
заступники начальників управлінь, начальники відділів помічник Голови Держмитслужби
Радник митної служби 2 рангу
заступники начальників відділів, начальники секторів, головні інспектори, головні спеціалісти
Радник митної служби 3 рангу спеціалісти
провідні інспектори, провідні
інспектор митної служби 1 рангу
старші інспектори, спеціалісти 1 категорії
 
1                                                                 2
Регіональні митниці, митниці, безпосередньо підпорядковані спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади в галузі митної справи
Державний радник митної служби 2 рангу
начальники регіональних митниць, митниць
Державний радник митної служби 3 рангу
перші заступники, заступники начальників регіональних митниць, митниць; заступники начальників митниць -начальники відділень
по організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил
Радник митної служби 1 рангу
начальники митних постів, які мають у своєму складі структурні підрозділи, начальники основних відділів (служб), заступники начальників відділень по організації боротьби з
контрабандою та порушеннями митних правил
Радник митної служби 2 рангу
начальники митних постів, які не мають у своєму складі структурних підрозділів, заступники начальників митних постів, самостійних відділів, начальники відділів у складі підрозділів та їх заступники; начальники самостійних секторів
Радник митної служби 3 рангу
начальники секторів у складі відділів, головні інспектори, головні спеціалісти
Інспектор митної служби 1 рангу
начальники чергових частин, провідні інспектори, провідні спеціалісти
Інспектор митної служби 2 рангу
старші інспектори, спеціалісти 1 категорії
Інспектор митної служби 3 рангу
інспектори, спеціалісти 2 категорії
Інспектор митної служби 4 рангу
спеціалісти
Інспектор митної служби
інспектори-водії; завідувачі (складу, архіву, господарства, бюро, інших підрозділів), матеріально-відповідальні особи
Митниці, крім тих, що безпосередньо підпорядковані спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади в галузі митної справи, спеціалізовані митні
установи та організації
Державний радник митної служби 3 рангу
начальники митниць, спеціалізованих митних установ, організацій
Радник митної служби 1 рангу
перші заступники, заступники начальників митниць,
спеціалізованих митних установ,
організацій; заступники начальників митниць
начальники служб по боротьбі з контрабандою
та порушеннями митних правил; начальники митних
постів, які мають у своєму складі структурні підрозділи
 
помічники начальників митниць, заступники начальників служб по боротьбі з контрабандою та
Радник митної служби 2 рангу
порушеннями митних правил, начальники митних постів, які не мають у своєму складі структурних підрозділів, заступники начальників митних постів, які мають у своєму складі структурні підрозділи, начальники основних відділів (служб)
-
 
начальники відділів у складі підрозділів та їх
Радник митної служби 3 рангу
заступники; начальники самостійних секторів; заступники начальників митних постів, які не мають у
 
своєму складі структурних підрозділів
Інспектор митної служби
начальники чергових частин; начальники секторів у
1 рангу
складі відділів; головні інспектори; головні спеціалісти
Інспектор митної служби 2 рангу
провідні інспектори; провідні спеціалісти
Інспектор митної служби 3 рангу
старші інспектори; спеціалісти 1 категорії
Інспектор митної служби 4 рангу
інспектори; спеціалісти 2 категорії
 
1
2
Інспектор митної служби
спеціалісти; інспектори-водії; завідувачі (складу, архіву, бюро, інших підрозділів), матеріально відповідальні особи
Навчальні заклади
Державний радник митної служби 2 рангу
ректори навчальних закладів
Державний радник митної служби 3 рангу
перші проректори, проректори навчальних закладів освіти; начальники (директори) навчальних закладів
Радник митної служби 1 рангу
декани, заступники деканів факультетів; завідувачі, заступники завідувачів кафедр; перші заступники, заступники начальників (директорів) навчальних закладів; професори кафедр, учений секретар
Радник митної служби 2 рангу
начальники навчально-методичних, науково-організаційних та науково-дослідних підрозділів; доценти кафедр; головний бухгалтер; начальники відділів; начальники лабораторій; старші викладачі; старші викладачі-методисти; головні, провідні наукові співробітники
Радник митної служби 3 рангу
помічники ректорів; наукові співробітники; молодші наукові співробітники; заступники начальників відділів; викладачі; викладачі-методисти; головні інспектори; головні спеціалісти; старші наукові співробітники
Інспектор митної служби 1 рангу
провідні інспектори; провідні спеціалісти; старші методисти; старші інспектори; начальники чергової служби; начальники психологічної служби
Інспектор митної служби 2 рангу
методисти; заступники начальників чергової служби; старші спеціалісти; спеціалісти
Інспектор митної служби 3 рангу
інспектори
Курсант
курсанти навчальних закладів
Під час призначення на посади працівникам митної служби присвоюються спеціальні звання в межах відповідної категорії посад:
1) особі, яка вперше зарахована на посаду, згідно з якою передбачено забезпечення виконання завдань, покладених на митні органи, виконання організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій, присвоюється спеціальне звання інспектора митної служби 4 рангу, а тій особі, яка призначена на керівну посаду (не нижче начальника сектору), може бути присвоєно спеціальне звання на один чи два ступені нижче від граничного на займаній посаді;
2) особі, яка зарахована на навчання до навчального закладу за державним замовленням митної служби, присвоюється звання курсанта;
3) випускникам навчальних закладів, у яких здійснювалася підготовка фахівців для митної служби, присвоюється спеціальне звання інспектора митної служби 4 рангу, а випускникам з відзнакою - спеціальне звання інспектора митної служби З рангу;
випускникам, які навчалися за направленням митних органів без відриву від роботи та з відзнакою закінчили повний курс навчання, може присвоюватися достроково чергове спеціальне звання в межах, передбачених посадою, за умови перебування в попередньому спеціальному званні не менше ніж протягом половини відповідного терміну;
4) особам, які перебували на державній службі та вперше призначені у митному органі, спеціалізованій митній установі та організації на посаду, згідно з якою передбачено забезпечення виконання завдань, покладених на митні органи, виконання організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій,може бути присвоєно спеціальне звання за посадою, на яку призначена особа, або на один чи два ступені нижче такого звання з урахуванням рангу державного службовця, стажу державної служби та результатів первинної атестації;
5) особі, яка вперше зарахована на посаду, згідно з якою передбачено забезпечення виконання завдань, покладених на митні органи, виконання адміністративно-господарських та інших подібних функцій, присвоюється спеціальне звання молодшого інспектора митної служби.
За наявності наукового ступеня або вченого звання у відповідній галузі (якщо це не передбачено вимогами до посади), відповідного почесного звання працівнику митної служби може бути присвоєне спеціальне звання на ступінь вище граничного звання, передбаченого посадою, за умови закінчення терміну перебування в попередньому спеціальному званні.
3. У разі присвоєння чергового спеціального звання в межах відповідної категорії посад для працівників митної служби установлюється такий термін перебування у спеціальному званні:
- радник митної служби 1 рангу - 3 роки;
- радник митної служби 2 рангу - 3 роки;
- радник митної служби 3 рангу - 3 роки;
- інспектор митної служби 1 рангу - 2 роки;
- інспектор митної служби 2 рангу - 2 роки;
- інспектор митної служби 3 рангу - 2 роки;
- інспектор митної служби 4 рангу - 2 роки;
- інспектор митної служби - 2 роки;
- молодший інспектор митної служби - 2 роки.
Термін перебування у спеціальному званні, найвищому для відповідної посади, не обмежується. Термін перебування в спеціальному званні дійсного державного радника митної служби, державного радника митної служби 1, 2 і 3 рангів, курсанта не встановлюється.
Термін перебування працівника митної служби у відпустці з догляду за дитиною не зараховується до терміну перебування у спеціальному званні.
Присвоєння спеціальних звань працівникам митної служби проводиться послідовно, крім випадків, передбачених Положенням про спеціальні звання працівників і курсантів навчальних закладів митної служби.
Особі, призначеній на посаду з установленням випробувального терміну, спеціальне звання присвоюється після його закінчення. У разі призначення працівника на вищу посаду йому може бути присвоєно спеціальне звання без дотримання черговості, але не вище ніж на два ступені від того, яке має працівник.
Спеціальні звання працівникам митної служби відповідно до займаних посад присвоюються:
- дійсного державного радника митної служби - Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України;
- державного радника митної служби 1, 2, 3 рангів - Президентом України за поданням Голови Держмитслужби;
- радника митної служби 1, 2, 3 рангів, інспектора митної служби 1, 2, 3, 4 рангів, інспектора митної служби, молодшого інспектора митної служби - Головою Держмитслужби за поданням керівника відповідного рівня;
- курсанта - керівником відповідного навчального закладу.
Затримка в присвоєнні чергового спеціального звання на період до одного року або пониження в спеціальному званні на один ступінь може застосовуватися як дисциплінарне стягнення в порядку, передбаченому Дисциплінарним статутом митної служби України.
Працівникам, до яких застосовувалося дисциплінарне стягнення у вигляді пониження у спеціальному званні на один ступінь, попереднє звання поновлюється незалежно від посади, яку на момент поновлення звання вони займають.
Час перебування у пониженому спеціальному званні до терміну перебування в поновленому спеціальному званні не зараховується.
У разі тимчасового виконання обов'язків на посаді спеціальне звання, що відповідає цій посаді, не присвоюється.
Голова Держмитслужби має право присвоювати працівникам митної служби:
- які виконують особливо відповідальні завдання або навчалися за направленням митних органів без відриву від роботи та отримали диплом про повну вищу освіту з відзнакою, - спеціальні звання в межах, визначених для відповідної посади, достроково, за умови перебування в попередньому спеціальному званні не менше ніж протягом половини встановленого терміну;
- в окремих випадках - спеціальні звання радників митної служби, інспекторів митної служби, яким присвоєні персональні звання, без урахування терміну перебування в спеціальному званні та без дотримання черговості, але не вище рівня персонального звання, присвоєного їм до запровадження спеціальних звань.
Спеціальне звання, присвоєне працівнику митної служби, зберігається за ним довічно.
Позбавлення спеціального звання здійснюється лише за вироком суду. Про присвоєння та позбавлення спеціального звання робиться відповідний запис у трудовій книжці.
Особам, яким присвоєно спеціальні звання, виплачуються щомісячні грошові надбавки у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України.
Розмір грошового забезпечення та встановлення надбавок посадовим особам та працівникам митної служби України регламентується постановою Кабінету Міністрів України від від 31.05.2006 р. №767 "Про умови грошового забезпечення посадових осіб та оплати праці працівників митної служби".
Працівники митної служби України носять формений одяг встановленого зразка відповідно до виконуваної роботи, визначених обов'язків та згідно з присвоєними званнями. З метою додержання єдиного зовнішнього вигляду працівників (залежно від погодних умов), форму одягу встановлює начальник митниці (спеціалізованої митної установи та організації).
Кабінетом Міністрів України була видана Постанова від 26.12.2002 р. №1988 "Про затвердження зразків форменого одягу посадових осіб митної служби України, їх опису, норм забезпечення і термінів експлуатації".
Погони, нашивки нарукавні з символікою митної служби України, нашивки нарукавні з написом "Митна служба України", емблеми, кокарди, ґудзики великі та малі видаються разом з предметами форменого одягу, для якого вони призначені, на термін їх експлуатації.
Забороняється носіння предметів форменого одягу, взуття, знаків розрізнення та фурнітури невстановленого зразка. Працівники митних органів України, які ухиляються від носіння форменого одягу, або систематично порушують правила його носіння, притягаються до дисциплінарної відповідальності.