Продукція виробничо-технічного призначення і вироби народного споживання

Стаття 262. Продукція виробничо-технічного призначення і вироби народного споживання
1. У галузях матеріального виробництва здійснюється виробництво матеріальних благ, призначених як для використання у сфері виробництва в якості засобів виробництва (продукція виробничо-технічного призначення), так і для використання у сфері особистого споживання (вироби народного споживання).
2. У разі якщо продукти виробництва можуть використовуватися як у виробництві, так і для особистого споживання, економічна форма таких продуктів визначається залежно від цільового призначення певного продукту виробництва.
3.Обіг продукції виробничо-технічного призначення і обіг виробів народного спожи­вання у сфері господарювання регулюються цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до нього, а в частині, не врегульованій цимиактами, застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України.
4.Особливості правового регулювання господарської діяльності, пов'язаної з ре­алізацією продукції виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання, встановлюються цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами, що йому не суперечать.
1. Однією із загальних умов, що згідно із ст. 258 ГК визначають особливості регулювання господарських відносин, є економічна форма результату господарської діяльності. Результатом діяльності у галузях матеріального виробництва може бути продукт, призначений для з використання в якості засобу виробництва у сфері виробництва або для використання у сфері особистого (невиробничого) споживання. Частиною 1 коментованої статті встановлено, що продукти першого роду називаються продукцією виробничо-технічного призначення (продукція ВТП), а другого — виробами народного споживання (ВНС).
2.Частина 2 передбачає випадки, коли за своїми властивостями продукт виробництва можебути використаний і як засіб виробництва, і як продукт особистого споживання (наприклад, цукор використовується в якості сировини та як продукт харчування). У таких випадкахекономічна форма продукта (продукція ВТП чи ВНС) визначається залежно від цільового призначення виробленого продукту (спрямування у сферу виробництва для використання його як засобу виробництва чи у сферу невиробничих потреб).
3. Згідно з ч. З даної статті, регулювання обігу продукції ВТП чи ВНС у сфері господарювання здійснюється ГК та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до нього. Це означає, що ГК є основним законом, який встановлює порядок обігу такої продукції сфері господарювання і всі інші нормативно-правові акти повинні у цій частині відповідати йому.
Вказаними вище особливостями економічної форми продукту зумовлюються відмінності у правовому регулюванні обігу продукції ВТП і ВНС. Зокрема, ч. 2 ст. 264 ГК встановлює, що законодавством можуть бути передбачені особливості поставки окремих видів продукції ВТП або ВНС, а також особливий порядок здійснення поставки продукції для державних потреб.
Збіг майна, що опосередковує невиробниче споживання, регулюється ЦК. Разом з тим, відповідні положення ЦК можуть застосовуватися для регулювання відносин, пов'язаних з обігомпродукції у сфері господарювання, однак за умови, що ці відносини не врегульовано ГК або іншими спеціальними актами господарського законодавства. Майнові відносини,пов’язані з обігом матеріальних цінностей, що вибули із сфери матеріального виробництва, регулюються цивільним законодавством (див. коментар до ст. 4).
4.Особливості економічної форми продукту зумовлюють відповідну специфіку економічної діяльності, пов'язаної з реалізацією продукції ВТП та ВНС. Виходячи з цього ч. 4 коментованої статті встановлює, що ГК та іншими нормативно-правовими актами можуть передбачатися особливості правового регулювання вказаної діяльності. При цьому такі нормативно-правові акти не можуть суперечити ГК (див. коментар до ст. 7).