Приватизація державних та комунальних підприємств

Стаття 146. Приватизація державних та комунальних підприємств
1. Майно єдиного цілісного майнового комплексу державного (комунального) підприємства або його окремих підрозділів, що є єдиними (цілісними) майновими комплексами і виділяються в самостійні підприємства, а також об'єкти незавершеного будівництва та акції (частини, паї), що належать державі у майні інших суб'єктів господарювання, можуть бути відчужені на користь громадян чи недержавних юридичних осіб і приватизовані цими особами відповідно до закону.
2.Приватизація державних (комунальних) підприємств здійснюється не інакше як на виконання державної програми приватизації, що визначає цілі, пріоритети та умови приватизації, і в порядку, встановленому законом.
3.Приватизація державних (комунальних) підприємств чи їх майна здійснюється шляхом:
купівлі-продажу об'єктів приватизації на аукціоні, за конкурсом, іншими способами, що передбачають конкуренцію покупців;
викупу цілісного майнового комплексу державного (комунального) підприємства, зданого в оренду, у випадках та порядку, передбачених законом;
викупу майна державного (комунального) підприємства в інших випадках, передбаченихзаконом.
4.Кожний громадянин України має право на придбання державного майна в процесі в приватизації в порядку, встановленому законом.
5.Загальні умови та порядок здійснення приватизації державних (комунальних) підприємств або їх майна визначаються законом.
6. Вокремих галузях народного господарства законом можуть бути визначені особливості приватизації майна державних підприємств.
7. У процесі приватизації державного (комунального) підприємства права працівників підприємства, що приватизується, гарантуються законом.
1. Частина 1 коментованої статті містить перелік об'єктів (майна), що можуть бути відчужені користь громадян чи недержавних юридичних осіб і приватизовані цими особами.
Приватизація державного майна — це відчуження майна, що перебуває у державній власності майна, що належить Автономній Республіці Крим, на користь фізичних та юридичних осіб,які можуть бути покупцями відповідно до закону, з метою підвищення соціально-економічної ефективності виробництва та вилучення коштів на структурну перебудову економіки України. Таке визначення містить ст. 1 Закону України «Про приватизацію державного майна».
Об'єктами приватизації можуть бути: а) майно єдиного цілісного майнового комплексу державного (комунального) підприємства або його окремих підрозділів, які є єдиними (цілісними) майновими комплексами і виділяються в самостійні підприємства; б) об'єкти незавершеного будівництва в) акції (частки, паї), що належать державі у майні інших суб'єктів господарювання ( у коментованій статті помилково вжито термін «частини» замість «частки»).
Приватизація зазначених об'єктів здійснюється, зокрема, відповідно до законів, серед яких, крім Закону України «Про приватизацію державного майна», слід назвати Закон України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», який діє не як самостійний, а як допоміжний щодо Закону «Про приватизацію державного майна» і встановлює правовий механізм приватизації цілісних майнових комплексів невеликих державних підприємств.
2. Приватизація державних (комунальних) підприємств здійснюється не інакше як на виконання державної програми приватизації.
Державна програма приватизації визначає цілі, пріоритети та умови приватизації, розробляється ФДМУ, затверджується Верховною Радою України законом України в установленому порядку і діє до затвердження чергової Державної програми приватизації.
Державна програма приватизації вноситься на розгляд Верховної Ради України одночасно з проектом Державного бюджету України на відповідний рік.
Пропозиції про внесення змін до Державної програми приватизації щодо кількості об'єктів , які підлягають приватизації, та уточнення завдань щодо надходження коштів до Державного бюджету України подаються до Верховної Ради України одночасно з проектом Держав­ного бюджету України на наступний бюджетний рік.
У Державній програмі приватизації визначаються:
завдання щодо приватизації майна, яке перебуває в державній власності, та державного майна, що належить Автономній Республіці Крим; способи приватизації для різних груп об'єктів;
завдання відповідним органам виконавчої влади щодо забезпечення проведення привати­зації;
заходи щодо залучення у процесі приватизації інвесторів;
особливості участі у процесі приватизації громадян України, іноземних інвесторів та ін­ших покупців;
розрахунок витрат на виконання програми приватизації, порядок їх відшкодування та джерела фінансування;
прогноз надходження коштів від приватизації та напрями їх використання.
Верховна Рада України щорічно заслуховує і затверджує звіт ФДМУ про виконання Дер­жавної програми приватизації (ст. 4 Закону України «Про приватизацію державного майна
3.Відповідно до ч. З коментованої статті приватизація державних (комунальних) підпри­ємств чи їх майна здійснюється такими способами:
а) шляхом купівлі-продажу об'єктів приватизації на аукціоні, за конкурсом, іншими спо­собами, що передбачають конкуренцію покупців. Цей спосіб приватизації здійснюється упорядку, встановленому Законом «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», згідно з яким продаж об'єктів на аукціоні — це спосіб приватизації, за яким власником об'єкта стає покупець, що запропонував у ході аукціону максимальну ціну, а продаж об'єктів за конкурсом — спосіб приватизації, за яким власником об'єкта стає покупець, який запропонував найкращі умови подальшої експлуатації об'єкта (некомерційний конкурс), або за рівних фіксованих умов — найвищу ціну (комерційний конкурс);
б) шляхом викупу цілісного майнового комплексу державного (комунального) підприєм­ства, зданого в оренду, у випадках та порядку, передбачених законом. Приватизація зданих в оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств, організацій та їх структурних підрозділів, крім невеликих державних підприємств, здійснюється шляхом продажу належ­них державі акцій ВАТ, заснованих державними органами приватизації та орендарями. При перетворенні орендних підприємств у ВАТ його засновниками виступають з боку держави відповідний державний орган приватизації, а з боку орендаря — господарське товариство,створене орендарями.
До статутного фонду товариства вноситься державне майно, здане в оренду (за винятком майна, що не підлягає приватизації або щодо якого встановлено особливий порядок привати­зації), та майно, що є власністю орендаря.
На суму вартості свого внеску орендар отримує акції створеного товариства.
Продаж акцій, що належать державі, здійснюється державними органами приватизації згідно із законодавством про приватизацію;
в) шляхом викупу майна державного (комунального) підприємства в інших випадках, пе­редбачених законом.
4.Згідно з ч. 4 коментованої статті кожний громадянин України має право придбати дер­жавне майно у процесі приватизації в порядку, встановленому законом.
Покупцями об'єктів приватизації можуть бути, зокрема, громадяни України, які для спільної участі у приватизації створюють господарські товариства, в тому числі із членів трудового колективу, в порядку, встановленому законодавством України. Господарське то­вариство членів трудового колективу підприємства, що приватизується, засновується на під­ставі рішення загальних зборів, у яких брали участь понад 50 відсотків працівників підпри­ємства або їх уповноважених представників,
У зв'язку із завершенням сертифікатної приватизації (за приватизаційні майнові серти­фікати і компенсаційні сертифікати) громадяни України можуть брати участь у приватизації або одноосібно, або як учасники господарського товариства членів трудового колективу підприємства, moприватизується, або як учасники (члени) іншого господарського товариства ( кооперативу).
Громадяни — покупці цілісних майнових комплексів та інвестори, які бажають придбати контрольний пакет акцій, зобов'язані разом із заявою подати бізнес-план або техніко-економічне обгрунтування післяприватизаційного розвитку об'єкта, що включає план зайнятості працівників підприємства, пропозицію інвестора із зазначенням максимального розміру інвестиції, строків та порядку її внесення, а також декларацію про доходи.
Законом України «Про приватизацію державного майна» (ст. 25) встановлено пільги працівникам підприємства, що приватизується.
Закон забороняє бути покупцями працівникам державних органів приватизації.
5. У ч.5коментованої статті встановлено, що загальні умови та порядок здійснення при­ватизаціїдержавних (комунальних) підприємств або їх майна визначаються законом.
Як зазначено у статтях 3, 7 Закону України «Про приватизацію державного майна», його положення поширюються на відчуження майна, що перебуває у комунальній власності. Рішенням від 1 липня 1998 р. Конституційний Суд України визнав, що за відсутності окремого законодавчого акта про приватизацію об'єктів комунальної власності включення цих питань до закону, що регулює приватизацію державного майна, не є підставою для визнання його відповідних положень неконституційними, оскільки право суб'єктів комунальної власності непорушено.
6. Частина 6 встановлює, що в окремих галузях народного господарства законом можуть бути визначені особливості приватизації майна державних підприємств, які отримують закріплення у відповідних нормативно-правових актах, наприклад, у законах України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» від 10 липня 1996 р., «Про особливості приватизації підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України» від 18 травня 2000 р., «Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва» від 14 вересня 2000 р., «Про особливості приватизації підприємств Державної акціонерної компанії «Укррудпром» від 9 квітня 2004 р., «Про особливості приватизації пакета акцїй, що належить державі у статутному фонді відкритого акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» від 2 листопада 2000 р.
На відміну від перелічених загальних способів приватизації, підприємства агропромисло­вого комплексу можуть приватизуватися тільки шляхом перетворення їх або у колективні сільськогосподарські підприємства, або у ВАТ у порядку, передбаченому постановою КМУ «Про затвердження Порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства» від 11 вересня 1996 р. Тобто підприємства агропромислового комплексу, як правило, не можуть бути продані на аукціоні або за конкурсом, а також приватизовані шляхом викупу зданого в оренду майна чи продажу державної частки (акцій, паїв) у майні підприємства, що приватизується, на фондовій біржі або іншим способом, який передбачає конкуренцію покупців.
Відповідно до ст. 2, ч. З ст. 8, статей 9, 11, 13, 14 і 15 Закону України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» приватизація майна перелічених у цих статтях підприємств здійснюється шляхом перетворення їх виключно у ВАТ. Виняток з цього правила становлять названі у ст, 2 даного Закону підприємства та підприємства зі змішаною формою власності, сума вартості майна яких недостатня для формування статутного фонду ВАТ. Такі підприємства можуть приватизуватися шляхом викупу майна їх працівниками і прирівняними до них особами (ч. З ст. З Закону «Про особливості приватизації майна агропромисловому комплексі»).
Приватизація підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговуван­ня населення, готельного господарства, туристичного комплексу здійснюється шляхом — продажу на аукціоні, за конкурсом; викупу — приватизація у порядку, передбаченому Законом «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» та Державною програмою приватизації.
Відповідно до ст. 6 Закону «Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будів­ництва» приватизація вказаних об'єктів здійснюється органами приватизації, у тому числі за участю уповноважених ними юридичних осіб шляхом:
продажу на аукціоні, за конкурсом;
продажу шляхом викупу за наявності одного покупця безпосередньо цьому покупцеві іззабезпеченням ним умов приватизації об'єкта;
внесення об'єкта незавершеного будівництва до статутного фонду господарського това­риства як внеску держави з наступною приватизацією акцій (часток, паїв) у порядку, вста­новленому установчими документами товариства та законодавством України, після завер­шення будівництва відповідного об'єкта;
продажу під розбирання.
У разі приватизації недобудованих спеціалізованих господарських об'єктів, зокрема електростанцій, великих промислових підприємств, спосіб приватизації згідно із законодавством про приватизацію може визначати орган приватизації за погодженням з органом, який здійснює управління відповідним об'єктом незавершеного будівництва, або підприємством, уста­новою, організацією, на балансі яких перебуває зазначений об'єкт.
7. У процесі приватизації державного (комунального) підприємства права працівників підприємства, що приватизується, гарантуються законом. Стаття 26 Закону «Про приватизацію державного майна» встановлює соціальні гарантії працівникам підприємства, що приватизується, та приватизованого підприємства. Так, з дня прийняття рішення про приватизацію розірвання трудового договору з працівником підприємства, що приватизується, з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, за винятком звільнення на підста­ві п. 6 ст. 40 КЗпП або в разі вчинення працівником дій, за які законодавством передбачена можливість звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 ст. 40 та ст. 41 КЗпП. Не допускаєтьсязвільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом 6 місяців від дня переходу до нього права власності.
Укладення колективного договору між новим власником або уповноваженим ним орга­ном і трудовим колективом, а також працевлаштування вивільнених працівників здійснюю­ться відповідно до законодавства.