Припинення господарського зобов'язання виконанням або зарахуванням

Стаття 203. Припинення господарського зобов'язання виконанням або зарахуванням
1.Господарське зобов'язання, всі умови якого виконано належним чином, припи­няється, якщо виконання прийнято управненою стороною.
2.У разі якщо зобов'язана сторона належним чином виконала одне з двох або кількох зобов'язань, щодо яких вона мала право вибору (альтернативне зобов'язання), господарське зобов'язання припиняється виконанням.
3.Господарське зобов'язання припиняється зарахуванням зустрічної однорідної вимоги, строк якої настав або строк якої не зазначений чи визначений моментом витребування. Для зарахування достатньо заяви однієї сторони.
4.Господарське зобов'язання може бути припинено зарахуванням страхового зобо­в'язання, якщо інше не випливає з закону або змісту основного чи страхового зобо­в'язання.
5.Не допускається зарахування вимог, щодо яких за заявою другої сторони нале­жить застосувати строк позовної давності і строк цей минув, а також в інших випадках, передбачених законом.
1. Виконання господарського зобов'язання є основним способом (умовою) його припинення, адже саме зобов'язання встановлюється з метою його виконання. Припиняє зобов’язання належне виконання (ч. 1 ст. 193 ГК), якщо воно прийнято управненою стороною. У разі неприйняття нею виконання розбіжності сторін розглядаються в судовому чи іншому встановленому порядку.
2. Альтернативним визнається одне з двох або декількох зобов'язань, щодо яких зобов'язана сторона має право вибору. Належне виконання цією стороною будь-якого, за її вибором,з альтернативних зобов'язань припиняє господарське зобов'язання виконанням. Управ­нена сторона не може відмовитись від прийняття виконання альтернативного зобов'язання за мотивом неправильного, на її думку, вибору зобов'язаної сторони.
Так, організаційно-господарське зобов'язання, що випливає з рішення компетентного ор­гану АМК про примусовий поділ суб'єкта господарювання — монопольного утворення, виконується шляхом реорганізації цього суб'єкта на його розсуд (за його вибором) за умови усунення його монопольного (домінуючого) становища на ринку,
3. Господарське зобов'язання може бути припинено зарахуванням зустрічної однорідної вимоги. Не виключаються випадки пред'явлення до зарахування не однієї вимоги, а всіх, які існують. При цьому за нерівності зустрічних вимог після зарахування більша за розміром вимога продовжує існувати у частині, в якій вона перебільшує меншу вимогу (в частині, не покритій зарахуванням).
Вимоги, що пред'являються до зарахування, повинні бути однорідними, тобто мати однорідний предмет, найчастіше гроші. Зустрічною однорідною вимогою, що зараховується, мо­же бути лише та, строк якої настав або строк якої не зазначений чи визначений моментом ви­требування. Зарахування здійснюється за заявою будь-якої із сторін зобов'язання; друга сторона у разі незгоди із зарахуванням може його оскаржити у судовому порядку.
У банківській практиці зарахування взаємної заборгованості у розрахунках між суб'єктами господарювання регламентується Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті.
Вищий арбітражний суд України у листі «Про практику рішення окремих категорій спорів за матеріалами президії Вищого арбітражного суду України» від 4 лютого 2000 р. роз'яснив, що розрахункова операція, здійснена банком на підставі актів щодо заліку взаємних однорідних вимог, не суперечить законодавству.
4. Зарахування страхового зобов'язання як підстава припинення господарського зобов'язання можливе відповідно до умов гарантії страхової організації (ст. 200 ГК) або договору страхування (ст. 354 ГК), предметом гарантії чи страхування яких виступає виконання даного господарського зобов'язання. Винятки з цього можуть бути обумовлені законом або змістом основного чи страхового зобов'язання.
5. Щодо господарських зобов'язань передбачається можливість зарахування вимоги, строк позовної давності якої минув, у разі відсутності заяви другої сторони про застосування такого строку, що відповідає п. 5 ч. 1 ст. 602 ЦК як один з «інших випадків», передбачених законом.