Вход

Припинення експортно-імпортних операцій. Застосування індивідуального режиму ліцензування 1. У випадках недобросовіс

Стаття 245. Припинення експортно-імпортних операцій. Застосування індивідуального режиму ліцензування
1. У випадках недобросовісної конкуренції, розміщення валютних цінностей з порушенням встановленого законодавством порядку на рахунках та вкладах за межами України, а також в інших випадках, якщо дії учасників зовнішньоекономічної діяльності завдають шкоди економіці України, експортно-імпортні операції таких суб'єктів госпо­дарювання припиняються на умовах і в порядку, передбачених законом.
2. За порушення суб'єктами господарювання правил здійснення зовнішньоекономіч­ної діяльності щодо антимонопольних заходів, заборони недобросовісної конкуренції та інших правил, зазначених у частині першій цієї статті, якими встановлюються певні обмеження чи заборони у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, до таких суб'єк­тів може застосовуватися індивідуальний режим ліцензування. Порядок і строки засто­сування індивідуального режиму ліцензування встановлюються законом.
1. Будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності, визнаються чинним законодавством (ст. 1 Закону України
Про захист від недобросовісної конкуренції») недобросовісною конкуренцією.
Україна зобов'язана здійснювати захист прав та законних інтересів її суб'єктів зовніш­ньоекономічної діяльності. Розміщення валютних цінностей учасниками зовнішньоекономічної діяльності має відбуватись у відповідності з чинним законодавством, а саме: законами України «Про економічну самостійність Української РСР» від 3 серпня 1990 р., «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 р., «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», Декретом КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19 лютого 1993 p., Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах (затверджена постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 р. № 492) та Положенням про валютний контроль (затверджений постановою Правління НБУ від 8 лютого 2000 р. № 49).
У разі недобросовісної конкуренції, порушення порядку розміщення валютних цінностей на рахунках та вкладах за межами України тощо, якщо вказані дії учасників зовнішньоекономічної діяльності завдають шкоди економіці України, експортно-імпортні операції таких суб’єктів господарювання у відповідності з вимогами ч. 11 ст. 5 та ст. 37 Закону «Про зовнішньоекономічну діяльність» можуть бути припинені на умовах і в порядку, визначених законом.
2. За допущені суб'єктами господарювання у сфері зовнішньоекономічної діяльності порушення правил щодо антимонопольних заходів, заборони недобросовісної конкуренції та інших вимог, зазначених у ч. 1 статті, що коментується, у випадках порушення Закону «Про зовнішньоекономічну діяльність» або пов'язаних з ним законів України, зокрема, в разі проведення валютного, митного, податкового, іншого законодавства, що встановлює певні заборони, обмеження або порядок здійснення зовнішньоекономічних операцій, та в разі прове­дення ними дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки, у відповідності із ст. 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» можуть бути застосовані такі санкції, як індивідуальний режим ліцензування або тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності.
Зазначені адміністративно-господарські санкції застосовуються Міністерством економіки України до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за поданням органів державної податкової та контрольно-ревізійної служб, митних, правоохоронних органів, органів АМК, спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг та НБУ або за рішенням суду. Ці санкції можуть бути застосовані протягом трьох років з дня виявлення порушення законодавства.
Застосування зазначених санкцій може бути оскаржене в судовому порядку. Індивідуальний режим ліцензування полягає в тому, що суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності, до усунення ним порушень законодавства, Міністерством економіки України або уповноваженим ним органом видається ліцензія на здійснення кожної окремої зовнішньоекономічної операції.
Призупинення експортно-імпортних операцій полягає в позбавленні права займатися зовнішньоекономічною діяльністю, за винятком завершення розрахунків або постачання товарів ( робіт, послуг) за контрактами, укладеними до призупинення експортно-імпортних oneрацій. В останньому випадку завершення розрахунків або постачання потребує одержана: індивідуальної ліцензії.