Припинення діяльності виробничого кооперативу

Стаття 109. Припинення діяльності виробничого кооперативу
1. Виробничий кооператив за рішенням загальних зборів членів кооперативу може бути реорганізований у підприємства інших форм господарювання в порядку, визначе­ному статутом кооперативу відповідно до вимог цього Кодексу.
2. Виробничий кооператив ліквідується в загальному порядку ліквідації суб'єкта господарювання, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням такого:
ліквідація виробничого кооперативу здійснюється ліквідаційною комісією, призна­нною загальними зборами членів кооперативу, а у разі його ліквідації за рішенням су­лу — ліквідаційною комісією, сформованою відповідно до цього рішення;
розпорядження землею виробничого кооперативу, що ліквідується, здійснюється в порядку і на умовах, передбачених земельним законодавством. Майно кооперативу, що залишилося після розрахунків з бюджетом та кредиторами, розподіляється між членами виробничого кооперативу пропорційно вартості їх паю.
1. Реорганізація є способом як припинення діяльності виробничого кооперативу як юри­дичної особи, так і виникнення нових організаційно-правових форм суб'єктів господарюван­ні. Частина 1 коментованої статті регламентує лише добровільну реорганізацію виробничого кооперативу за рішенням його загальних зборів і встановлює, що форма реорганізації, підстави та порядок визначаються статутом виробничого кооперативу з урахуванням поло­жень ст. 59 ГК.
2. Як і всі інші підприємства, виробничий кооператив може припинити своє існування шляхом ліквідації. Ліквідація виробничого кооперативу відбувається на підставах і в порядку, передбачених у статтях 59—61 ГК, з урахуванням особливостей, визначених нормою, до коментується.
При добровільній ліквідації виробничого кооперативу ліквідаційна комісія призначається загальними зборами кооперативу; якщо ж ліквідація виробничого кооперативу не є добровільною, ліквідаційна комісія формується згідно з рішенням суду.
Правова доля землі виробничого кооперативу у випадках його ліквідації визначається за юрмами земельного законодавства.
Якщо у виробничого кооперативу після розрахунків з кредиторами залишилося майно, то воно розподіляється між його членами пропорційно вартості їх паю.