Вход

Припинення діяльності підприємства, майно якого передається в кон­цесію

Стаття 409. Припинення діяльності підприємства, майно якого передається в кон­цесію
1. Припинення діяльності державного або комунального підприємства, майно якого передається в концесію, здійснюється шляхом ліквідації даного підприємства, з припи­ненням права господарського відання на майно, закріплене за цим державним або ко­мунальним підприємством.
2. Умовами концесійного договору повинно передбачатися максимальне викорис­тання в концесійній діяльності праці громадян України, в тому числі звільнених у зв'яз­ку з ліквідацією державного або комунального підприємства, майно якого передано в концесію.
1. Ліквідаційний механізм припинення діяльності державного або комунального підпри­ємства передбачено у нормах ГК (ст. 60), Закону України «Про концесії» (ст. 24) тощо. Сто­совно ліквідації діяльності підприємства, майно якого надається в концесію, слід керуватися механізмом припинення діяльності підприємства виходячи з таких положень: об'єктом пе­редачі в концесію є цілісний майновий комплекс або система цілісних майнових комплексів; у разі концентрації суб'єктів господарювання обов'язковою умовою ліквідації є отримання дозволу АМК; ліквідація має відбуватися після передачі майна балансоутримувачем.
2. Контроль за виконанням припису про умови концесійного договору стосовно макси­мального використання у концесійній діяльності праці громадян України є частиною загаль­ного контролю з боку концесієдавця за виконанням умов договору концесіонером. Правова регламентація всіх аспектів контрольної діяльності (визначення її меж; методів і форм) є прерогативою локальної нормотворчості. У типовому договорі концесії передбачено умову, яка відповідає за змістом коментованому припису. Для його запровадження у практику доцільним було б залучення до укладення Галузевих угод про соціальне партнерство пред­ставників трудового колективу підприємства, яке ліквідується, на засадах Генеральної угоди
між КМУ, Конфедерацією роботодавців України та Всеукраїнськими профспілками і проф­об'єднаннями.