Вход

Припинення агентського договору

Стаття 304. Припинення агентського договору
1. Агентський договір припиняється за угодою сторін, а також у разі: відкликання повноважень комерційного агента суб'єктом, якого він представляє, або відмови ко­мерційного агента від подальшого здійснення комерційного посередництва за договором, укладеним сторонами без визначення строку його дії; вибуття однієї із сторін дого­вору внаслідок її припинення або смерті; виникнення інших обставин, що припиняють повноваження комерційного агента або суб'єкта, якого він представляє.
2. У разі відкликання повноважень комерційного агента суб'єкт, якого представляє комерційний агент, повинен сповістити його про припинення договору не менш як за один місяць, якщо більш тривалий строк не передбачений договором.
3. У разі усунення (закінчення) обставин, що призвели до припинення повноважень комерційного агента, ці повноваження за згодою сторін можуть бути поновлені.
1. Коментована стаття містить перелік підстав припинення агентського договору. Відповідно до неї припинення названого договору має певні особливості.
Зобов'язання за агентським договором, за загальним правилом, припиняються виконан­им, проведеним належним чином (ч. 1 ст. 202 ГК).
Норми коментованої статті слід розглядати як підстави дострокового припинення дії договору.
Агентський договір може бути достроково припинений за угодою сторін.
Окрім того, вказаний договір може бути припинений в односторонньому порядку в разі:
а) відкликання повноважень комерційного агента суб'єктом господарювання, якого агент представляє;
б) відмови комерційного агента від подальшого здійснення комерційного посередництва. Отже, закон допускає односторонню відмову від виконання договору. Причому право односторонньої відмови від виконання договору надається як комерційному агенту, так і суб'єкту господарювання, якого агент представляє.
За змістом коментованої статті припинення договору у випадках відкликання повнова­жень комерційного агента суб'єктом, якого агент представляє, або відмови агента від по­дальшого здійснення комерційного посередництва можливо лише у договорах, укладених без зазначення строку його дії.
Договір припиняється також внаслідок обставин, не пов'язаних безпосередньо з волею сторін, а саме:
а) у разі вибуття однієї із сторін договору внаслідок припинення (юридичної особи) або смерті (фізичної особи);
б) внаслідок інших обставин, що припиняють повноваження комерційного агента або суб'єкта, якого він представляє.
До інших обставин можна віднести застосування відповідно до ст. 239 ГК адміністратив­но-господарських санкцій: застосування антидемпінгових заходів, припинення експорт­но-імпортних операцій, застосування індивідуального режиму ліцензування, зупинення дії ліцензії (патенту) на здійснення суб'єктом господарювання певних видів господарське: діяльності, анулювання ліцензії (патенту) на здійснення суб'єктом господарювання окремих видів господарської діяльності, обмеження або зупинення діяльності суб'єкта господарювання. До таких обставин також може бути віднесено припинення підприємницької діяльності або відмова від виконання угод у процедурах банкрутства.
Окрім умов припинення договору, викладених у коментованій статті, застосовуються за­гальні умови припинення зобов'язань, передбачені у гл. 22 ГК.
2. Якщо суб'єкт, якого представляє комерційний агент, бажає припинити дію договору шляхом відкликання повноважень останнього, він повинен сповістити агента про припинен­ня договору не пізніше ніж за місяць до дати припинення. Триваліший строк до сповіщення може бути встановлений сторонами у договорі.
3. Частина 3 коментованої статті передбачає можливість поновлення дії договору, ще е новелою законодавства. У тих випадках, коли обставини, що зумовили припинення дії договору, згодом відпали, сторони можуть домовитися про поновлення його дії. Зрозуміло, дії договору поновлюється на тих самих умовах.
Під обставинами, про які йдеться у ч. З коментованої статті, слід розуміти обставини, що припинили дію договору незалежно від волі сторін.
Від поновлення дії договору треба відрізняти укладення нового договору між тими сами­ми сторонами.