Принципи оподаткування при здійсненні зовнішньоекономічної діяль­ності

Стаття 385. Принципи оподаткування при здійсненні зовнішньоекономічної діяль­ності
1. Оподаткування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності має здійснюватися за такими принципами:
встановлення рівня оподаткування виходячи з необхідності досягнення та підтри­мання самоокупності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та забезпечення без­дефіцитності платіжного балансу України;
гарантування стабільності видів і розміру податків, встановлення податків і зборів (обов'язкових платежів), а також статусу іноземних валют на території України виключно законом;
рівності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності при встановленні ставок податків;
заохочення експорту продукції вітчизняного виробництва.
2. Податкові пільги надаються виключно відповідно до закону, як правило, суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності, які стабільно експортують наукову, наукоємну про­дукцію, експорт яких перевищує імпорт за фінансовий рік і обсяг експорту яких стано­вить не менше п'яти відсотків від обсягу реалізованих за фінансовий рік товарів.
3. Ставки податків встановлюються та скасовуються відповідно до законів про опо­даткування.
1. ГК передбачає спеціальні принципи оподаткування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, перелічені у ч. 1 коментованої статті. Перший із них має забезпечити баланс між інтересами платників податків та держави. Другий принцип закладає засади стабільності системи оподаткування. Стабільність означає, перш за все, незмінність податків і зборів (обов'язкових платежів) та їх ставок, а також податкових пільг протягом бюджетного року.Закон України «Про систему оподаткування» запроваджує 28 загальнодержавних і 13 місце­вих податків і зборів. В Україні не підлягають сплаті платежі, справляння яких не передбаче­но зазначеним Законом.
Принцип рівності втілюється в однаковому підході до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності при визначенні ставок податків і зборів (обов'язкових платежів). Ставки Єдиного митного тарифу України є єдиними для всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності незалежно від форми власності, організації господарської діяльності та територіального розташування. Виняток становлять випадки, передбачені законами України та її міжнародними договорами.
Принцип заохочення експорту продукції вітчизняного виробництва дістає вияв у стимулюванні виробництва важливих для держави видів продукції. Заохочення може передбачати, зокрема, створення сприятливих умов для розвитку й функціонування відповідних суб'єктів господарювання, надання певних податкових пільг тощо.
2. Загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі) встановлюються Верховною Радою України і справляються на всій території України.
Ставки податків і зборів (обов'язкових платежів) визначаються Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, сільськими, селищними, міськими радами від­повідно до законів України про оподаткування і не змінюються протягом бюджетного року, за винятком випадків, пов'язаних із застосуванням антидемпінгових, компенсаційних і спеціаль­них заходів відповідно до законів України.
Зміна податкових ставок і механізм справляння податків і зборів (обов'язкових платежів) не можуть запроваджуватися законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.