Вход

Принципи діяльності виробничого кооперативу

Стаття 96. Принципи діяльності виробничого кооперативу
1. Виробничі кооперативи створюються та здійснюють свою діяльність за таким,' принципами:
добровільність членства громадян у кооперативі та вільний вихід з нього;
особиста трудова участь членів кооперативу у діяльності підприємства;
відкритість і доступність членства для тих, хто визнає статут кооперативу, бажає брати участь у його діяльності на умовах, встановлених статутом кооперативу;
демократичний характер управління кооперативом, рівні права членів кооперативу при прийнятті рішень;
розподіл доходу між членами кооперативу відповідно до їх трудової та майнової участі в діяльності кооперативу;
контроль членів кооперативу за його роботою в порядку, визначеному статутом.
Принципи діяльності кооперативів були сформульовані одночасно з виникненням коопе­ративів у їх сучасному вигляді.
Принципи діяльності кооперативів — це закріплені у правових нормах положення, що ви­значають основні відмінності кооперативу від інших організаційно-правових форм господа­рювання.
Основні принципи кооперації закріплені у ст. 4 Закону України «Про кооперацію» від 10 липня 2003 р.
У статті, що коментується, наведена система принципів діяльності виробничого коопера­тиву, що включає такі принципи:
—добровільність членства громадян у кооперативі та вільний вихід із нього.
Виробничий кооператив — це добровільна організація, відкрита для всіх громадян, член­ство у виробничому кооперативі має бути добровільним. Членам кооперативу належить безумовне право виходу з його складу. Забороняється будь-яке штучне обмеження права ви­ходу з кооперативу;
—особиста трудова участь членів кооперативу у діяльності підприємства. Цей принцип кореспондує з однією з найголовніших ознак виробничого кооперативу. Для цієї організаційно-правової форми господарювання обов'язково передбачена особиста трудова участь членів кооперативу у його діяльності;
—відкритість і доступність членства для тих, хто визнає статут кооперативу, бажає брати участь у його діяльності на умовах, визначених статутом. Членство у виробничому ко­оперативі має бути відкритим і доступним, без штучних обмежень чи будь-якої дискриміна­ції за соціальними, політичними, расовими, релігійними та іншими ознаками, для всіх громадян, які бажають вступити до нього і згодні нести відповідальність, пов'язану з таким членством. Цей принцип передбачає рівний статус старих і нових членів виробничого коопе­ративу;
—демократичний характер управління кооперативом, рівні права його членів при прий­нятті рішень. Наявність у кожного члена виробничого кооперативу лише одного голосу
один член — один голос) при вирішенні всіх загальних питань визначає рівноправний ста­тус усіх членів кооперативу в управлінні спільними справами. Виробничі кооперативи — це демократичні організації. їх діяльністю мають керувати особи, вибрані чи призначені члена­ми виробничого кооперативу та підзвітні їм. Управління виробничим кооперативом здій­снюється на демократичних засадах, у формі безпосередньої участі членів (загальні збори) або через виборні виконавчі органи та органи контролю, які періодично змінюються. Рішен­ня приймаються більшістю голосів членів кооперативу. Останні мають мати рівні права і різні обов'язки;
— розподіл доходу між членами кооперативу відбувається відповідно до їх трудової та майнової участі у його діяльності. Економічні результати, отримані у процесі господарської діяльності кооперативу, належать його членам і повинні справедливо розподілятися між ни­ми. Доходи виробничого кооперативу розподіляються між його членами пропорційно участі у господарській діяльності кооперативу власною працею і за матеріальною участю у формі грошових внесків тощо;
—контроль членів кооперативу за його роботою в порядку, визначеному статутом. Ви­робничий кооператив — це демократична організація, що контролюється своїми членами шляхом прямої чи непрямої участі всіх членів у контролі над кооперативом. Члени коопера­тиву беруть участь у розробленні стратегії та напрямів діяльності кооперативу. Кооперативом керують особи, обрані чи призначені членами кооперативу та підзвітні їм.