Вход

Придбання цінних паперів суб'єктами господарювання

Стаття 165.Придбання цінних паперів суб'єктами господарювання
1. Суб'єкти господарювання можуть придбавати акції та інші цінні папери, зазначені у цьому Кодексі, за рахунок коштів, що надходять у їх розпорядження після сплати податків та відсотків за банківський кредит, якщо інше не встановлено законом.
2. Цінні папери оплачуються суб'єктами господарювання у гривнях, а у випадках, передбачених законом та умовами їх випуску в обіг, — в іноземній валюті. Незалежно від виду валюти, якою проведено оплату цінних паперів, їх вартість виражається у гривнях.
3.Операції купівлі-продажу цінних паперів здійснюють їх емітенти, власники, а також торговці цінними паперами — посередники у сфері випуску та обігу цінних паперів. Види та порядок здійснення зазначеної діяльності визначаються цим Кодексом та іншими законами.
1. Частина 1 коментованої статті встановлює загальне правило, за яким суб'єкти господарювання можуть придбавати цінні папери за рахунок коштів, що надходять у їх розпорядження після сплати податків та відсотків за банківський кредит.
2.Частина 2 ст. 165 ГК встановлює валюту платежу в разі придбання цінних паперів суб'єктами господарювання. За загальним правилом (ч. 1 ст. 192 ЦК) законним платіжним засобом, обов’язковим для приймання за номінальною вартістю на всій території України, є грошова одиниця України — гривня.
Оплата цінних паперів в іноземній валюті здійснюється лише у випадках, передбачених за­гоном та умовами їх випуску в обіг. Так, продаж облігацій здійснюється в національній валюті, а якщо це передбачено законодавством та умовами їх розміщення, — в іноземній валюті.
Проте, незалежно від виду валюти, якою проведено оплату цінних паперів, їх вартість ви­ражається у гривнях.
3. Частина 3 коментованої статті встановлює коло осіб, які можуть здійснювати операції купівлі-продажу цінних паперів. По-перше, це емітенти цінних паперів (наприклад, акціонернетовариство не лише продає акції в ході їх відкритої підписки, але й має право викупити у акціонера оплачені ним акції для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників). По-друге, операції купівлі-продажу цінних паперів вправі здійснювати їх власники(наприклад, громадянин або юридична особа може продати або купити у іншого акціонера акції товариства, акціонером якого він є). По-третє, професійна діяльність з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку провадиться торговцями цінними паперами — господарськими товариствами, для яких операції з цінними паперами є виключним видом діяльності, а також банками.
Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами включає:
брокерську діяльність — укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів (зокрема договорів комісії, доручення) щодо цінних паперів від свого імені (від імені іншої особи), за дорученням і за рахунок іншої особи;
дилерську діяльність — укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів щодо цінних паперів від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу, крім ви­падків, передбачених законом;
андеррайтинг — розміщення (підписку, продаж) цінних паперів торговцем цінними паперами за дорученням, від імені та за рахунок емітента;
діяльність з управління цінними паперами — діяльність, яка провадиться торговцем цінними паперами від свого імені за винагороду протягом визначеного строку на підставі договору про управління переданими йому цінними паперами та грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери, а також отриманими в процесі цього управління цінними паперами та грошовими коштами, які належать на праві власності установнику
управління, в його інтересах або в інтересах визначених ним третіх осіб. Порядок та умови провадження діяльності з торгівлі цінними паперами встановлені, зокрема, ст. 17 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».