Вход

Пред'явлення товарів, транспортних засобів, документів для впізнання

Стаття 379. Пред'явлення товарів, транспортних засобів, документів для впізнання
За рішенням посадової особи митного органу, в провадженні якої знаходиться справа про порушення митних правил, особі, яка вчинила це порушення, а також свідку можуть бути пред'явлені товари, транспортні засоби та документи для впізнання.
Особу, яка бере участь у впізнанні, спочатку опитують про обставини, за яких вона бачила товари, транспортні засоби та документи, зазначені у частині першій цієї статті, ознаки, за якими вона може провести впізнання.
Товари, транспортні засоби та документи пред'являються в групі однорідних товарів, транспортних засобів і документів.
Пред'явлення для впізнання проводиться в присутності понятих.
Про пред'явлення товарів, транспортних засобів та документів для впізнання складається протокол за формою, що встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
Коментована стаття передбачає проведення такої процесуальної дії, як пред'явлення товарів, транспортних засобів, документів для впізнання. Сутність її полягає в установленні тотожності одного із запропонованих об'єктів з образом раніше баченого об'єкта.
Порядок та умови проведення цієї процесуальної дії містяться у Рекомендаціях, затверджених Наказом Держмитслужби від 30.12.2004 р. №936.
Товари, транспортні засоби й документи можуть бути пред'явлені для впізнання у випадках, коли є підстави вважати, що вони відомі особі, яка вчинила порушення митних правил, а також свідку.
Для впізнання пред'являються предмети, що мають зовнішні індивідуальні ознаки. Коли таких ознак предмети не мають (зерно, кулі заводського виготовлення і т. ін.), то для впізнання вони не пред'являються.
Особа, що впізнаватиме, до пред'явлення їй об'єктів для впізнання опитується про обставини, за яких вона спостерігала товари, транспортні засоби, документи, про їх ознаки (найменування, вид, марку, розмір, форму, колір тощо) й особливості (сліди ремонту, зносу, корозії тощо), завдяки яким вони можуть бути впізнані. Під час опитування особи, яка впізнаватиме, з'ясовуються:
- обставини й об'єктивні фактори спостереження: у яких умовах особа, яка впізнаватиме, спостерігала об'єкт, у зв'язку з чим це відбувалося; у який час доби відбувалося спостереження, яким було освітлення, як довго відбувалося спостереження тощо;
- суб'єктивні фактори, що впливають на повноту й правильність сприйняття: стан зору особи, яка впізнаватиме, особливості її пам'яті, чи добре вона запам'ятала об'єкт спостереження, чи звернула увагу на його індивідуальні ознаки й чи може вона їх описати;
- наявність характерних ознак та індивідуальних особливостей об'єкта спостереження;
- чи може особа, яку опитують, упізнати об'єкт серед інших, однорідних;
- чи може хто-небудь підтвердити свідчення про ознаки й особливості об'єкта спостереження.
Товари, транспортні засоби й документи пред'являються в групі однорідних товарів, транспортних засобів і документів, які мають однакові загальні ознаки. Кількість предметів і документів, крім того, що впізнають, повинна бути не менше двох. Однак є виняток. Одним пред'являється для впізнання рідкісний, унікальний предмет. До таких предметів належать витвори мистецтва (картини, скульптури), ювелірні вироби, предмети релігійного культу (ікони). Якщо впізнанню підлягають декілька однакових чи різних предметів, вилучених у однієї особи або на одному підприємстві, то кожний предмет пред'являється для впізнання окремо серед однорідних предметів.
Пред'явлення для впізнання проводиться в присутності понятих.
Посадовою особою митного органу для участі в пред'явленні для впізнання можуть залучатися спеціалісти (психологи, криміналісти, інженери тощо).
Пред'явлення для впізнання проводиться в такій послідовності:
- запрошення в приміщення понятих, спеціалістів;
- розміщення предметів, забезпечення їх ярликами з номерами;
- виклик особи, яка впізнає, способом, що виключає підказку з боку посадової особи митного органу;
- роз'яснення учасникам пред'явлення для впізнання мети його проведення та їх обов'язків;
- пропозиція особі, яка впізнає, сказати, чи впізнає вона серед предметів той, що бачила раніше. Навідні запитання є неприпустимими. Особі, яка впізнає, надається можливість узяти в руки предмет і роздивитись його з усіх боків;
- отримання відповіді особи, яка впізнає, про результати впізнання. Якщо предмет упізнано, то потрібно встановити за якими саме ознаками. У разі, якщо особа може зазначити лише загальні ознаки, схожість, але не тотожність предмета впізнання або є відмінності загальних чи дрібних ознак запропонованого предмета з образом раніше баченого - предмет не впізнано.
Фіксація пред'явлення для впізнання проводиться в протоколі, який складається за формою, установленою Держмитслужбою України, а за потреби також за допомогою фото-, відеозйомки. У випадку впізнання предмета вся запропонована група фотографується, а на фотокартці відмічаються індивідуалізуючі ознаки, названі особою, яка впізнає.
У протоколі зазначають відомості про особу, яка впізнає, про предмети й документи, що пред'явлені для впізнання, про час і умови проведення впізнання, за можливості дослівно передаються свідчення особи, яка впізнає, фіксуються роз'яснення особам, які беруть участь у впізнанні, їх обов'язків. Протокол підписують посадова особа митного органу, особа, яка впізнавала, поняті, а також перекладач і спеціаліст, якщо вони брали участь у впізнанні.
Державна митна служба України
ПРОТОКОЛ
про пред'явлення товарів, транспортних засобів, документів для впізнання в справі про
порушення митних правил
№_/_І_
«     » 20     р.
(місце складення протоколу)
я,
(посада, митний орган, прізвище, ім'я та по батькові особи, що склала протокол) у присутності понятих: 1.
(прізвища, імена та по батькові, адреси понятих)
2.
керуючись вимогами статей 375 і 379 Митного кодексу України, склав цей протокол пред'явлення товарів, транспортних засобів Протокол складено за участю перекладача_
про пред'явлення товарів, транспортних засобів, документів для впізнання.
(посада, місце
роботи, прізвище, ім'я та по батькові,
якщо перекладач брав участь)
Передбачені ст. 370 Митного кодексу України обов'язки перекладача (точно й у повному обсязі здійснювати доручений переклад, у необхідних випадках брати участь у проведенні процесуальних дій у справі про порушення митних правил) мені роз'яснено.
Підпис перекладача:__
Передбачені ст. 372 Митного кодексу України обов'язки понятих (бути присутніми при проведенні процесуальних дій та засвідчити своїми підписами відповідність записів у протоколі виконаним діям) нам роз'яснено.
Підписи понятих: 1. _
2. _
Громадянин(ка)_
(громадянство, прізвище, ім'я, по батькові;
____
тип та номер документа, що посвідчує особу) як особа, що притягається до відповідальності за порушення митних правил (свідок у справі про порушення митних правил) (непотрібне закреслити), був(ла) опитаний(а) про обставини, за яких він(вона) бачив(ла) товари, транспортні засоби, документи, а також про їх ознаки, за якими він(вона) може провести їх упізнання, та йому(їй) пред'явлено для впізнання товари, транспортні засоби, документи (непотрібне закреслити):
(зазначити пронумеровані назви однорідних товарів,
транспортних засобів, документів) Громадянин(ка)_, розглянувши пред'явлені йому(їй) для
(прізвище, ініціали)
впізнання товари, транспортні засоби, документи (непотрібне закреслити), заявив(ла):
 
(зазначити, чи впізнано пред'явлені товари, транспортні засоби,
документи; якщо впізнано, то які конкретно й за якими ознаками)
Заяви й зауваження понятих (за наявності таких)
Зміст протоколу перекладено на ___мову.
(підпис перекладача, якщо перекладач залучався)
Протокол записано правильно.
Підписи понятих: 1. _
2.
Підпис особи, якій товари, транспортні засоби, документи пред'являлися для впізнання: _
Підпис посадової особи митного органу, що склала протокол: