Предмет агентського договору

Стаття 297. Предмет агентського договору
1. За агентським договором одна сторона (комерційний агент) зобов'язується надати послуги другій стороні (суб'єкту, якого представляє агент) в укладенні угод чи сприяти їх укладенню (надання фактичних послуг) від імені цього суб'єкта і за його рахунок.
2. Агентський договір повинен визначати сферу, характер і порядок виконання ко­мерційним агентом посередницьких послуг, права та обов'язки сторін, умови і розмір винагороди комерційному агентові, строк дії договору, санкції у разі порушення сторо­нами умов договору, інші необхідні умови, визначені сторонами.
3. Договором повинна бути передбачена умова щодо території, в межах якої комер­ційний агент здійснює діяльність, визначену угодою сторін. У разі якщо територію дії агента в договорі не визначено, вважається, що агент діє в межах території України.
4. Агентський договір укладається в письмовій формі. У договорі має бути визначе­но форму підтвердження повноважень (представництва) комерційного агента.
1. Коментована стаття містить визначення предмета агентського договору та його істотні умови. Агентський договір розглядається як самостійний вид договору, призначений обслу­говувати потреби комерційного обороту. Визначаючи місце агентського договору серед ін­ших договорів, його слід віднести до групи торгово-посередницьких договорів, тобто дого­ворів про надання послуг. Таке місце агентського договору зумовлює його консенсуальний характер: договір вважається укладеним з моменту досягнення сторонами згоди з усіх істот­них умов.
Агентський договір є двостороннім, оскільки кожна із сторін — і та, котра надає послуги, і та, яка їх оплачує, — наділяються відповідно як правами, так і обов'язками.
За агентським договором зобов'язана сторона — комерційний агент надає послугу суб'єк­ту, якого він представляє, в укладенні господарських угод. Предметом договору може бути визначене також сприяння в укладенні угод. Отже, під результатом виконання агентське: угоди треба розуміти або укладення комерційним агентом угод від імені та за рахунок особи яку агент представляє, або укладення угоди безпосередньо особою, котру агент представляє з третьою особою за сприяння агента.
2. Частина 2 коментованої статті визначає істотні умови агентського договору. Відповід­но до ст. 180 ГК, що встановлює істотні умови господарського договору, його зміст станов­лять визначені угодою його сторін, спрямованою на встановлення, зміну або припинення господарських зобов'язань умови договору, як погоджені сторонами, так і ті, що приймають­ся ними як обов'язкові умови договору відповідно до законодавства.
Істотними умовами агентського договору є такі, що встановлюють:
а) сферу, характер і порядок виконання комерційним агентом посередницьких послуг:
б) права та обов'язки сторін;
в) умови і розмір винагороди комерційному агентові;
г) строк дії договору;
д) санкції у разі порушення сторонами умов договору.
Повноваження агента можуть бути встановлені в агентському договорі або шляхом переліку конкретних дій, які мають виконуватися агентом, або у загальному вигляді — через посилання на сферу посередництва.
В агентському договорі можуть передбачатися й інші умови, погоджені сторонами як істотні У разі досягнення сторонами згоди з усіх наведених умов договір вважається укладень , Хоча строк дії договору є істотною умовою, однак, як вбачається із змісту ст. 304 ГК, законодавець допускає укладення агентського договору без зазначення строку його дії. Відповідно,за відсутності в агентському договору умови про строк він не може вважатися неукладеним таким, що не відбувся) (ч. 8 ст. 181 ГК).
3. Окремою умовою агентського договору має бути визначення території, на якій комер­ційний агент здійснює діяльність в інтересах особи, котру він представляє. Поряд з цим, у ко­ментованій статті встановлюється презумпція, яка полягає у тому, що у разі відсутності цієї умови у договорі вважається, що агент діє у межах території України.
4. На порядок укладання агентського договору поширюються загальні правила, встанов­лені у ст. 181 ГК.
Частина 4 ст. 297 ГК встановлює вимогу щодо обов'язкової форми агентської угоди: вона має бути укладена у письмовій формі.
Відповідно до ч. 1 ст. 181 ГК господарський договір, за загальним правилом, укладається у формі єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого печатками. Допускається укладення господарських договорів у спрощений спосіб, тобто шляхом обміну листами, факсограмами, телеграмами, телефонограмами тощо, а також шляхом підтвердження прий­няття до виконання замовлень, якщо законом не встановлено спеціальні вимоги до форми та порядку укладення даного виду договорів.
Закон не обмежує сторони у наданні договору письмової нотаріальної форми.
Сторони договору не обмежені законом і у виборі форми підтвердження повноважень ко­мерційного агента, однак у будь-якому разі у договорі має бути обумовлено форму підтвер­дження повноважень агента.