Правовий статус посадових осіб митної служби України

Стаття 408. Правовий статус посадових осіб митної служби України
Правовий статус посадових осіб митної служби України, їх права та обов'язки визначаються Конституцією України, цим Кодексом, а в частині, що не регулюється ним, - Законом України "Про державну службу".
Регулювання правового становища посадових осіб митної служби України здійснюється відповідно до Митного кодексу України, Закону України "Про державну службу", Закону України "Про Дисциплінарний статут митної служби України" та інших законодавчих і нормативно-правових актів України, що регулюють порядок проходження митної служби.
Права, обов'язки і відповідальність службових осіб митних органів визначаються МК, цим Положенням та іншими нормативними актами. Посадові особи митних органів мають право:
- користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України;
- брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень;
- одержувати від державних органів, підприємств, установ і організацій, органів місцевого та регіонального самоврядування необхідну інформацію з питань, що належать до їх компетенції;
- на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе;
- вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою;
- на грошове та матеріальне забезпечення залежно від посади, спеціального звання, якості роботи, досвіду та вислуги років;
- безперешкодно ознайомлюватись з матеріалами, що стосуються проходження служби, в необхідних випадках давати особисті пояснення;
- на просування по службі з урахуванням рівня професійної підготовки та сумлінності у виконанні службових обов'язків;
- вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку працівника, звинувачень або підозри;
на здорові, безпечні та належні умови праці при виконанні службових завдань; підвищення професійного рівня і кваліфікації за рахунок коштів митної служби України;
застосовувати фізичну силу, спеціальні засоби, вогнепальну зброю у випадках і порядку, передбаченому чинним законодавством;
на соціальний і правовий захист відповідно до законодавства, захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих митних органах, а також у судовому порядку.
До обов'язків посадових осіб митних органів належать такі:
- додержання положень Конституції, Митного кодексу України, законів та інших нормативно-правових актів;
- захист економічних інтересів України;
- ведення боротьби з контрабандою та іншими порушеннями митних правил;
- дотримання прав та законних інтересів громадян та непорушення їхньої честі і гідності;
- своєчасне, точне й неухильне виконання наказів та розпоряджень безпосередніх і прямих начальників митних органів;
- дотримання порядку і умов проходження служби в митних органах, недопущення вчинків, які порочать їх як державних службовців або дискредитують митну службу, додержуватися правил носіння форменого одягу;
- додержання норм професійної етики, бути чесним, об'єктивним і вільним від рішень політичних партій і масових громадських рухів;
- зберігання державної і службової таємниці, службової документації, табельної вогнепальної зброї та спеціальних засобів захисту, особисті митні забезпечення, службові посвідчення;
раціональне, ефективне та економне використання матеріальних і фінансових ресурсів;
постійне прагнення до вдосконалення своїх професійних знань, умінь та навичок, підвищення культурного рівня.