Вход

Правомочності щодо використання винаходу, корисної моделі та про­мислового зразка

Стаття 156. Правомочності щодо використання винаходу, корисної моделі та про­мислового зразка
1.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок відповідно до законодавства України засвідчується патентом,
2. Відносини суб'єкта господарювання, що є роботодавцем для винахідника (винахідників) або автора (авторів) об'єктів, зазначених у частині першій цієї статті, щодо прав на одержання патенту І права використання зазначених об'єктів інтелектуальне власності регулюються Цивільним кодексом України та Іншими законами.
3.Використанням винаходу, корисної моделі чи промислового зразка у сфері госпо­дарювання є;
виготовлення, пропонування для продажу, запровадження в господарський (комер­ційний) обіг, застосування, ввезення чи зберігання з зазначеною метою продукту, що охороняється відповідно до закону;
застосування способу, що охороняється відповідно до закону, або пропонування його для застосування в Україні за умов, передбачених Цивільним кодексом України
пропонування для продажу, запровадження в господарський (комерційний) обіг, за­стосування, ввезення чи зберігання з зазначеною метою продукту, виготовленого без­посередньо способом, що охороняється відповідно до закону.
4.Суб'єктам господарювання належить право попереднього використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка за умов, передбачених Цивільним кодексом України.
5.Володілець патенту може передавати свої права щодо використання винаходу, ко­рисної моделі чи промислового зразка як вклад у статутний фонд підприємства.
6.Правила цієї статті застосовуються також до регулювання відносин, що виникають у зв'язку з реалізацією у сфері господарювання прав на сорти рослин та породи тварин
1. Патент — це охоронний документ встановленого відповідним нормативно-правовим актом зразка, що містить передбачені законом та зазначеним актом відомості щодо права інтелектуальної власності на певний винахід, корисну модель чи промисловий зразок.
За законами України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та «Про охорону прав на промислові зразки» від 15 грудня 1993 р. патент видається в установленому ними порядку центральним органом виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності . Цим же органом визначаються форма патенту і зміст зазначених у ньому відомостей.
Виходячи з постанови КМУ від 19 грудня 2006 р. № 1757 центральним органом виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності в сенсі вказаних законів є Міністерство освіти і науки України, яке визначено головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері інтелек­туальної власності.
У патенті на винахід (корисну модель) зазначаються, зокрема, дата подання заявки та її номер, винахідник(и), формула винаходу (корисної моделі), власник(и) патенту, дата набут­тя майнових прав на винахід (корисну модель).
У патенті на промисловий зразок зазначаються, зокрема, дата подання заявки та її номер, автор (и), зображення промислового зразка, власник(и) патенту, дата набуття майнових прав на промисловий зразок.
2. ГК. ЦК та КЗпП не містять визначення терміна «роботодавець». Разом з тим, ст. 429 ЦК визначено, що майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором. Спираючись на цю статтю, термін «роботодавець» слід розуміти як юридичну або фізичну особу, де або у якої працює винахідник (автор),
Отже, право на одержання патенту та право на використання винаходу (корисної моделі, промислового зразка), створеного винахідником (автором) як найманим працівником, належать винахіднику (автору) та його роботодавцеві спільно, якщо інше не встановлено договором.
Відповідно до ст. 429 ЦК особливості здійснення зазначених прав можуть бути встановлені законом. Ними можуть бути, наприклад:
обставини, за яких винахід (корисна модель, промисловий зразок) вважається створеним у зв’язку з виконанням трудового договору;
істотні умови договору про передання права на одержання патенту від винахідника (авто­ра)до роботодавця та наслідки їх порушення;
порядок реалізації права на подання заявки на винахід (корисну модель, промисловий зразок), створений у зв'язку з виконанням трудового договору, та наслідки порушення цього порядку,
3. Зазначені у частині третій коментованої статті правомочності щодо використання винаходу, корисної моделі та промислового зразка не конкретизуються щодо кожного з цих об'єктів , проте це не означає, що ці правомочності є однаковими стосовно всіх зазначених у даній нормі об'єктів.
Наприклад, відповідно до законів України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» і «Про охорону прав на промислові зразки» «спосіб» є об'єктом лише винаходу і корисної моделі . Тому встановлені у ч. З третій статті 156 ГК правомочності щодо способу та продукту, виготовленого безпосередньо винайденим способом, не поширюються на промислові зразки.
З іншого боку, відповідно до статей 459 та 460 ЦК об'єктом винаходу і корисної моделі є «процес» у будь-якій сфері технології, під яким, як правило, розуміється «спосіб», а також « нове застосування відомого продукту чи процесу».
Доречно звернути увагу і на те, що згідно із Законом України «Про охорону прав на промислові зразки» під терміном «продукт» стосовно промислового зразка розуміється промисловий виріб стійкої форми.
4. Одним із первинних джерел права попереднього використання винаходу, корисної моделі та промислового зразка є Паризька конвенція про охорону промислової власності. Згідно з пунктом «В» ст. 4 цієї Конвенції права, набуті третіми особами до дати подання первинної заявки на винахід, корисну модель чи промисловий зразок, яка є підставою набуттяправа пріоритету, зберігаються відповідно до внутрішнього законодавства країни.
Зміст права попереднього користування як права особи викладено у ст. 470 ЦК. Згідно з нею будь-яка особа, яка до дати подання заявки на винахід, корисну модель, промисловий зразок або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала винахід, корисну модель, промисловий зразок в Україні абоздійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою. Це право може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із під­приємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано винахід, корисну модель, промисловий зразок або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.
На практиці ж доволі часто виникають питання, який зміст мають терміни «добросовісне­ використання» і «таке використання».
Винахід, корисна модель та промисловий зразок використовуються, як правило, при здійсненні підприємницької (комерційної) діяльності на засадах конкуренції. Отже, добро­совісним використанням у контексті права попереднього користування є будь-яка з дій, за­значених у ч. З коментованої статті, виконувана до дати подання заявки на винахід, корисну модель, промисловий зразок або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки вінтересах своєї діяльності, якщо ця дія не підпадає під ознаки недобросовісної конкуренції, тобто не суперечить правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності.
Термін «використання» є узагальнюючим терміном, що охоплює дії, зазначені у ч. З цієї статті. Отже, термін «таке використання» означає будь-яку з цих дій чи будь-яку сукупність цих дій, які виконувались до виникнення права попереднього користування і кожна з яких за обсягом не виходить за межі того, що передбачалося значною і серйозною підготовкою, здійсненою до виникнення права попереднього користування.
5.Визначаючи можливість передання прав володільця патенту щодо використання вина­ходу, корисної моделі чи промислового зразка як вкладу в статутний фонд підприємства, ч 5 коментованої статті не встановлює умов, підстав та порядку такого передання. Вони врегу­льовані іншим законом. За ст. 427 ЦК зазначені права можуть бути передані відповідно до закону повністю або частково на умовах, які можуть визначатися договором, що укладається відповідно до ЦК та іншого закону. Деякі істотні умови укладення такого договору і здійс­нення пов'язаної з ним державної реєстрації встановлені гл. 75 ЦК. Інші відносини з пере­дання прав щодо використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка регулюються зазначеними вище законами про охорону прав на ці об'єкти.
6.Правила коментованої статті застосовуються до відносин щодо використання прав на сорти рослин і породи тварин з урахуванням особливостей, визначених стосовно цих об'єк­тів гл. 42 ЦК, Законом України «Про охорону прав на сорти рослин» від 21 квітня 1993 р та іншими законами.