Вход

Правомочності щодо використання торговельної марки, право на яку належить кільком особам

Стаття 158. Правомочності щодо використання торговельної марки, право на яку належить кільком особам
1. Торговельна марка, право на яку належить кільком особам, — це марка, що відріз­няє товари і послуги учасників об'єднання підприємств (торговельна марка об'єднан­ня, спільна торговельна марка) від однорідних товарів і послуг інших суб'єктів господа­рювання, або використовується спільно кількома суб'єктами в інших випадках, перед­бачених законом.
2.Реєстрація торговельної марки, право на яку належить кільком особам, здійсню­ється в порядку, встановленому законом.
1. Право на торговельну марку може належати кільком особам. Ними в сенсі ГК можуть 5ути підприємства, що утворили об'єднання підприємств з метою координації їх виробни­чої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних і соціальних завдань. У цьому разі торговельна марка вважається торговельною маркою об'єднання підприємств. Види та організаційно-правові форми таких об'єднань визначені статтями 119 і 120 ГК. Пра­во на торговельну марку може належати також кільком іншим суб'єктам господарювання, до об'єдналися для спільного її використання, тощо.
У міжнародному праві такі торговельні марки називають відповідно колективними торго­вельними марками і торговельними марками кількох володільців.
Згідно із ст. 7 bisПаризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1S83 р. Україна зобов'язалася приймати заявки на реєстрацію та охороняти колективні мар­лі, що належать об'єднанням, існування яких не суперечить закону країни походження, на­віть якщо ці об'єднання не є власниками промислового чи торговельного підприємства. Україна має право самостійно визначати особливі умови охорони колективної марки. В охороні таких марок не може бути відмовлено об'єднанню, існування якого не суперечить зако­ну країни походження, на підставі того, що це об'єднання знаходиться не в Україні, чи що воно утворене не у відповідності з її законодавством.
Відповідно до правила 8 Спільних правил до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 р. і Протоколу до цієї угоди (прийнято в Мадриді 28 червня ".989 р.) володільцями міжнародної реєстрації знака можуть бути декілька заявників.
2.ГК визначає, що порядок реєстрації торговельної марки, яка належить кільком особам, встановлюється законом. За Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і по­слуг» порядок реєстрації знака є однаковим для одного та кількох заявників. При цьому ч. З ст. 16 даного Закону встановлено, що взаємовідносини при використанні знака, свідоцтво на який належить кільком особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої уго­ни кожний власник свідоцтва може використовувати знак на свій розсуд, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання знака та передавати право власності на знак іншій особі без згоди решти власників свідоцтва. Це положення має засто­совуватися і щодо торговельних марок об'єднань.