Право працівників брати участь в управлінні підприємствами, установами, організаціями

Працівники мають право брати участь в управлінні підприємствами, установами, організаціями через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудових колективах, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи підприємства, установи, організації, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.
Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний створювати умови, які б забезпечували участь працівників в управлінні підприємствами, установами, організаціями. Службові особи підприємств, установ, організацій зобов'язані у встановлений
строк розглядати критичні зауваження і пропозиції працівників і повідомляти їх про вжиті заходи.
(Стаття 245 із змінами, внесеними згідно з Указами ПЕР № 8474-10 від 27.02.85, № 5938-11 від 27.05.88; Законом № 263/95-ВР від 05.07.95)
1. Конституція України визнає за громадянами право брати участь в управлінні державними справами (ст. 38).
2. Розширення прав і господарської самостійності підприємств і організацій підвищує роль колективів працівників у забезпе¬ченні виробничих зобов'язань (державного замовлення).
3. Права та інтереси працівників у відносинах з роботодавцем в управлінні підприємствами, установами, організаціями представляють профспілки (частина перша ст. 25 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»). Таким чином, працівники беруть участь в управлінні виробництвом через профспілкові виборні органи, загальні збори (конференції).
4. На обговорення загальних зборів виносяться конкретні питання поліпшення господарської діяльності підприємства, підвищення ефективності виробництва і якості продукції. Збори обговорюють виробничі плани і можливість їх реалізації в умовах ринкових відносин, проекти колективних договорів та хід їх виконання, питання зміцнення трудової дисципліни, виконання планів житлового і культурно-побутового будівництва, поліпшення умов праці, організації відпочинку та інші питання, що вини-кають у колективі.
Загальні збори (конференцію) проводить виборний профспілковий орган. Постанови і пропозиції зборів (конференції) реалізуються керівником підприємства, організації шляхом видання наказів і розпоряджень з встановленням конкретних строків виконання намічених заходів із зазначенням виконавців. Профспілковий орган зобов'язаний доповідати на зборах (конференції) працівників про заходи, вжиті у зв'язку з раніше прийнятими постановами.
5. Відповідно до ст. 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до посадових осіб, що зобов'язані розглянути звернення і дати обгрунтовану відповідь. Порядок розгляду пропозицій щодо поліпшення роботи підприємства, установи, організації з питань соціально-культурного і побутового обслуговування регулюється Законом України «Про звернення громадян».