Вход

Правління виробничого кооперативу

Стаття 103.Правління виробничого кооперативу
1. Правління виробничого кооперативу створюється у кооперативі, до складу якого входить не менше десяти членів.
2.Правління кооперативу:
розробляє і вносить на затвердження загальних зборів напрями розвитку кооперативу;
скликає загальні збори членів кооперативу і контролює виконання прийнятих ними рішень;
вносить на затвердження загальних зборів рішення про прийняття до кооперативу нових членів та припинення членства;
забезпечує збереження майна кооперативу;
організовує проведення незалежних аудиторських перевірок діяльності кооперативу;
вирішує питання навчання членів кооперативу, співробітництва з вітчизняними та іноземними організаціями;
делегує виконавчому директору кооперативу право на прийняття відповідних рішень з питань компетенції правління, якщо це передбачено статутом кооперативу;
вирішує інші питання діяльності кооперативу.
3.Правління очолює голова кооперативу, який обирається загальними зборами членіввиробничого кооперативу. Функції голови кооперативу і порядок його відкликання визначаються статутом кооперативу.
- Члени правління можуть обирати зі свого складу заступника голови та секретаря правління відповідно до статуту кооперативу.
5. Члени правління кооперативу працюють переважно на громадських засадах. У статуті кооперативу може бути передбачено винагороду за роботу членів правління.
6.Періодичність проведення засідань правління кооперативу визначається статутом кооперативу. Рішення приймається більшістю голосів за наявності на засіданні -а менше двох третин членів правління кооперативу.
7.У разі якщо до складу виробничого кооперативу входить менше десяти членів, функції та повноваження правління здійснюють загальні збори та голова кооперативу відповідно до статуту.
1. Для організації виконання рішень загальних зборів та керівництва повсякденною роботою виробничого кооперативу, до складу якого входять не менше десяти членів, обов'язково обирається виконавчий колегіальний орган — правління виробничого кооперативу.
Правління у своїй діяльності підзвітне загальним зборам, які заслуховують інформацію про його роботу в цілому або роботу окремих членів правління, приймають рішення про дострокові перевибори всього правління або його окремих членів.
Правління веде всі справи виробничого кооперативу і представляє його інтереси у відносинах з третіми особами.
2.Частина 2 коментованої статті визначає компетенцію правління виробничого кооперати­ву, до якої входить вирішення всіх питань, не віднесених до виключної компетенції загальних зборів, а за наявності спостережної ради — до її компетенції. Правомочності правління ви­робничого кооперативу конкретизуються у статуті кожного конкретного кооперативу.
3.Голова правління займає провідне місце серед посадових осіб виробничого кооперативу.
Голова кооперативу одночасно очолює і його правління. Обрання голови правління є ви­ключною компетенцією загальних зборів кооперативу, які обирають голову правління шля­хом прямого таємного голосування. Порядок і підстави відкликання голови правління визна­чаються статутом конкретного виробничого кооперативу.
Голова правління виробничого кооперативу здійснює загальне керівництво його діяльні­стю і забезпечує виконання рішень загальних зборів та правління. Як свідчить практика, го­лова правління наділений досить широкими повноваженнями, обсяг яких зазначається у ста­туті кооперативу. Перелік його повноважень може міститися у положенні, яке визначає пра­вовий статус голови правління.
У процесі повсякденного керівництва роботою виробничого кооперативу голова правлін­ня направляє та контролює діяльність посадових осіб кооперативу, представляє кооператив перед усіма третіми особами як законний представник кооперативу, виступає від імені та а інтересах кооперативу, підписує всі види документів, пов'язаних з обігом матеріальних цін­ностей, укладає договори, приймає та звільняє найманих працівників тощо, несе відповідальність за результати господарської та фінансової діяльності кооперативу.
4.У виробничому кооперативі, якщо це передбачено його статутом, можуть обиратися д складу членів правління заступник голови правління та секретар правління.
Зазвичай заступник голови правління керує певною ділянкою роботи та виконує різнома­нітні доручення за вказівкою голови правління. Під час відсутності голови правління (відря­дження, хвороба тощо) заступник голови правління виконує його функції.
Секретар правління веде діловодство. Він зберігає протоколи зборів і засідань правління несе відповідальність за відповідність відомостей, зазначених у протоколах та журналах сс-ліку.
5.Члени правління керують окремими ділянками діяльності кооперативу і відповідають за їх роботу. Як правило, члени правління працюють на громадських засадах, але установ­чим документом конкретного виробничого кооперативу може бути передбачена винагорода за їх роботу.
6.Частина 6 статті, що коментується, передбачає визначення періодичності проведення засідань правління статутом виробничого кооперативу.
Правління правомочне приймати рішення, якщо на його засіданні присутні не менше 2 і його членів.
Рішення приймається більшістю голосів членів правління.
Кожне рішення правління оформлюється протоколом, в якому фіксуються: дані про при­сутніх; питання, що обговорюються; виступи; прийняття рішення та результати голосування
7.Правління у виробничому кооперативі не створюється, якщо число членів виробничого кооперативу менше десяти. У такому разі функції та повноваження цього органу здійснюють загальні збори та голова кооперативу відповідно до положень статуту.