Вход

Правила користування енергією

Стаття 277. Правила користування енергією
1. Абоненти користуються енергією з додержанням правил користування енергією відповідного виду, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.
2. Правилами можуть бути передбачені типові договори постачання окремих видів енергії.
3. Абонент має право відпускати енергію приєднаним до його мереж вторинним спо­живачам (субабонентам). У цьому випадку субабоненти укладають договір енергопостачання з абонентом і мають права та несуть обов'язки абонента, а абонент має права та несе обов'язки енергопостачальника.
4. Абонент зобов'язаний повідомити перелік субабонентів енергопостачальнику, який має право контролю енергомереж і приладів субабонентів та право контролю за додержанням субабонентами правил користування енергією.
5. Відповідальність за порушення правил користування енергією встановлюється законом.
1. Сьогодні в Україні діють Правила користування електричною енергією, затверджені постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 31 липня 1996 р. № 28 (у редакції постанови НКРЕ від 17 жовтня 2005 р. № 910).
Постановою КМУ від 21 липня 2005 р. № 630 затверджені Правила надання послуг з цен­тралізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення.
2. Правилами можуть бути передбачені типові договори постачання окремих видів енергії. Наприклад, Правила користування електричною енергією містять Типовий договір про постачання електричної енергії (додаток 3 до Правил), а Правила надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення — Типовий договір про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення.
3. Чинні Правила користування електричною енергією, крім терміна «споживач», оперу­ють терміном «субспоживач», під яким розуміється суб'єкт господарської діяльності — спо­живач, якому електрична енергія постачається постачальником електричної енергії через мережі електропередавальних організацій та технологічні електричні мережі основного спожи­вача, до мереж якого приєднані електроустановки суб'єкта господарської діяльності — спо­живача (субспоживача).
Відносини між споживачами та субспоживачами, у тому числі їх взаємна відповідаль­ність, регулюються договором про спільне використання технологічних електричних мереж споживача, що укладається між ними на основі типового договору (додаток 2 до Правил ко­ристування електричною енергією).
Основні споживачі, для яких надання послуг з передачі електричної енергії не є основним видом діяльності та які не є електропередавальними організаціями, не мають права відмови­ти субспоживачам у разі дотримання останніми вимог Правил щодо укладення договорів про спільне використання технологічних електричних мереж основного споживача, якщо стосовно субспоживачів вони є монополістами з передачі електричної енергії.
Договір про технічне забезпечення електропостачання споживача має укладатися відповідно до Типового договору (додаток 1 до Правил).
4. Договір про спільне використання технологічних електричних мереж основного спо­живача узгоджується з постачальником електричної енергії у частині дотримання показни­ків якості електричної енергії, режимів споживання та застосування обмеження постачання електричної енергії в разі заборгованості субспоживача за електричну енергію.
5. Наприклад, згідно із ст. 24 Закону «Про електроенергетику» енергопостачальники несуть відповідальність перед споживачами електричної енергії у розмірі п'ятикратної вар­тості недовідпущеної електричної енергії у разі переривання електропостачання з вини енергопостачальника (згідно з умовами договору на користування електричною енергією).
У разі відпуску електричної енергії, параметри якості якої знаходяться поза межами по­казників, зазначених у договорі на користування електричною енергією, енергопостачальник несе відповідальність у розмірі двадцяти п'яти відсотків вартості такої електроенергії.
Споживач енергії згідно із статтею 26 Закону «Про електроенергетику» несе відповідаль­ність за порушення умов договору з енергопостачальником та правил користування елек­тричною і тепловою енергією.
Згідно з ч. 1 ст. 31 Закону України «Про теплопостачання» до суб'єктів господарюван­ня — юридичних осіб за правопорушення у сфері теплопостачання уповноваженими органа­ми застосовуються такі штрафні санкції:
1) за неподання передбаченої законом інформації уповноваженим державним органам або подання завідомо недостовірної інформації — у розмірі п'ятисот неоподатковуваних міні­мумів доходів громадян;
2) за ухилення від виконання або несвоєчасне виконання рішень чи приписів Державної інспекції з енергозбереження, або Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії, або Національної комісії регулювання електроенергетики України — у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян:
3) за перешкоджання або недопущення до систем теплопостачання та теплоспоживання працівників органів державного нагляду або представників теплогенеруючих (теплопоста­чальних) організацій при виконанні ними службових обов'язків — у розмірі до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
4) за порушення ліцензійних умов або діяльність з простроченою ліцензією — до двох ти­сяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
5) за необгрунтоване застосування тарифів на виробництво теплової енергії та її транспортування чи постачання або завищення нарахування плати за фактично відпущену теплову енергію споживачу (покупцю) — у розмірі до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
6) за постачання теплової енергії, параметри якої не відповідають державним стандартам, затвердженим нормативам на теплову енергію, умовам договору купівлі-продажу, що зафіксовано представниками теплопостачальної (теплогенеруючої) організації та споживача у відповідному акті, — у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; після трьох таких порушень постачальник теплової енергії сплачує штраф як за порушення ліцензійних умов;
7) за самовільне (несанкціоноване) від'єднання споживача від теплової мережі теплопостачальної (теплогенеруючої) організації до закінчення строку дії договору купівлі-продажу теплової енергії — у розмірі до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
8) за водорозбір із систем опалення через крани та інші пристрої; самовільне підключення до систем опалення без укладання договору купівлі-продажу теплової енергії; роботу з пошкодженими пломбами на приладах комерційного обліку теплової енергії або їх роботу з простроченим строком метрологічної повірки — у розмірі до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
9) за неприєднання власниками теплових мереж до теплової мережі теплогенеруючої установки або споживача теплової енергії, які розташовані на території, закріпленій за власниками, в разі виконання ними умов на приєднання — у розмірі до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.