Вход

Правила біржової торгівлі. Біржові торги

Стаття 281. Правила біржової торгівлі. Біржові торги
1. Правила біржової торгівлі розробляються відповідно до законодавства і є основ­ним документом, що регламентує порядок здійснення біржових операцій, ведення бір­жової торгівлі та розв'язання спорів з цих питань.
2. Правила біржової торгівлі затверджуються загальними зборами членів товарної біржі або органом, ними уповноваженим.
3. Біржовими торгами є торги, що публічно і гласно проводяться в торговельних за­лах біржі за участі членів біржі по товарах, допущених до реалізації на біржі в порядку, встановленому правилами біржової торгівлі.
4. Біржові операції дозволяється здійснювати тільки членам біржі або брокерам — громадянам, зареєстрованим на біржі відповідно до її статуту для виконання доручень членів біржі, яких вони представляють, щодо здійснення біржових операцій.
1. Основним документом, що регламентує порядок здійснення біржових операцій, веден­ня біржової торгівлі та розв'язання спорів з цих питань, є правила біржової торгівлі, що роз­робляються відповідно до законодавства.
У правилах біржової торгівлі визначаються:
строк та місце проведення біржових операцій;
склад учасників біржових торгів і сукупність вимог, що ставляться до них;
порядок здійснення та реєстрації біржових операцій;
порядок визначення та розмір плати за користування послугами біржі;
відповідальність учасників та працівників біржі за невиконання або неналежне виконання правил біржової торгівлі;
інші положення, встановлені органами управління біржі (ч. З ст. 17 Закону «Про товарну біржу»).
2. Надаючи товарній біржі право встановлювати власні правила біржової торгівлі, ні ГК, ні Закон України «Про товарну біржу» не пов'язують ці правила з видом товару, щодо якого здійснюються біржові торги. Тому слід визнати такими, що не відповідають вимогам законо­давства про товарну біржу, Типові правила біржової торгівлі сільськогосподарською про­дукцією, затверджені наказом Міністерства сільського господарства і продовольства Укра­їни, Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України від 3 квітня 1996 р. № 103/44/62 на виконання п. З постанови КМУ «Про прискорення організації біржового сільськогосподарського ринку» від 17 листопада 1995.
3. Частина 3 коментованої статті містить перелік кваліфікуючих ознак біржових торгів.
За характером (способом) проведення — це торги, що проводяться публічно і гласно. Міс­цем проведення біржових торгів є торговельні зали біржі. Суб'єктами біржових торгів зав­жди є члени біржі — засновники та інші суб'єкти господарювання, прийняті до складу біржі згідно з її статутом. Предметом біржових торгів є товари, допущені до реалізації на біржі в порядку, встановленому правилами біржової торгівлі.
4. Відповідно до ст. 15 Закону України «Про товарну біржу» біржовою операцією визна­ється угода, що відповідає сукупності зазначених нижче умов:
а) являє собою купівлю-продаж, поставку та обмін товарів, допущених до обігу на товар­ній біржі;
б) її учасниками є члени біржі;
в) вона подана до реєстрації та зареєстрована на біржі не пізніше наступного за укладен­ням угоди дня.
Угоди, зареєстровані на біржі, не підлягають нотаріальному посвідченню. Зміст біржової угоди (за винятком найменування товару, кількості, ціни, місця і строку виконання) не підля­гає розголошенню. Цю інформацію може бути надано тільки на письмову вимогу судам, органам прокуратури, служби безпеки, внутрішніх справ та аудиторським організаціям у ви­падках, передбачених законодавством України.
Угода вважається укладеною з моменту її реєстрації на біржі.
Частина 4 коментованої статті встановлює, що біржові операції дозволяється здійснювати тільки членам біржі або брокерам — громадянам, зареєстрованим на біржі відповідно до її статуту для виконання доручень членів біржі, яких вони представляють, щодо здійснення біржових операцій. Це означає, що товарні біржі в Україні є закритими (див. коментар до 1 ст. 279).
На товарній біржі забороняються:
купівля-продаж товарів (контрактів) однією особою безпосередньо або через підставних осіб з метою впливу на динаміку цін;
будь-які погоджені дії учасників біржової торгівлі, які мають своєю метою або можуть призвести до зміни чи фіксації поточних біржових цін;
поширення неправдивих відомостей, що можуть призвести до штучної зміни кон'юнкту­ри (ч. 4 ст. 17 Закону «Про товарну біржу»).