Права замовника

Стаття 320. Права замовника
1. Замовник має право, не втручаючись у господарську діяльність підрядника, здій­снювати контроль і технічний нагляд за відповідністю обсягу, вартості і якості викона­них робіт проектам і кошторисам. Він має право перевіряти хід і якість будівельних і монтажних робіт, а також якість матеріалів, що використовуються.
2. У разі якщо підрядник не береться своєчасно за виконання договору або виконує роботу настільки повільно, що закінчення її до строку стає явно неможливим, замовник має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.
3. Підрядник має право не братися за роботу, а розпочату роботу зупинити у разі по­рушення замовником своїх зобов'язань за договором, внаслідок якого початок або продовження робіт підрядником виявляються неможливими чи значно ускладненими.
4. Недоліки виконання робіт чи матеріалів, що використовуються для робіт, допущені з вини підрядника або субпідрядника, повинні бути усунені підрядником за свій рахунок.
1. Замовник як заінтересована особа має право контролювати виконання підрядником до­говірних зобов'язань, пов'язаних насамперед з їх якістю, відповідністю виконуваних робіт затвердженій проектно-кошторисній документації. Однак контроль з боку замовника (зазви­чай його проводить призначений ним фахівець) має здійснюватися в порядку, визначеному договором, без втручання у господарську діяльність підрядника. Крім того, замовник має право перевіряти хід виконання робіт (відповідно до встановленого договором графіка) та якість уже виконаних будівельних і монтажних робіт, а також якість матеріалів, що викорис­товуються,
2. Грубе порушення строків виконання обумовлених договором робіт, що унеможливлює їх завершення до закінчення строку дії договору, тягне для підрядника негативні наслідки, серед яких — можливість дострокового розірвання договору на вимогу замовника та відшкодування йому підрядником заподіяних збитків, а також інші наслідки, передбачені За­гальними умовами укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництв:
3. Водночас, істотне порушення замовником своїх договірних зобов'язань, внаслідок якого початок або продовження робіт підрядником унеможливлюється чи значно ускладнюєть­ся, звільняє підрядника від виконання його зобов'язань. Зокрема, в такому випадку він має право навіть не братися за роботу, а розпочату роботу зупинити. Подібна ситуація може ви­никнути, якщо замовник у встановлені строки не передає підряднику проектно-кошторисну та іншу визначену договором документацію, будівельний майданчик, не перераховує об­мовленого договором авансу.
4. Окрім негативних наслідків за порушення строків виконання договірних зобов'язань підрядник несе відповідальність за недоліки виконання робіт чи матеріалів, що використо­вуються для робіт, допущені з його вини чи вини субпідрядника. Подібні недоліки підрядник повинен усунути за власний рахунок в обумовлені із замовником строки та порядку.
Див. також коментар до ст. 323 ГК.
Примітка. У ЦК відсутня спеціальна стаття, присвячена правам замовника за договором будівельного підряду, однак у загальних положеннях про підряд визначаються права за­мовника під час виконання робіт (ст. 849) та в разі порушення підрядником договору підряду (ст. 852).