Права та обов'язки митного брокера

Стаття 179. Права та обов'язки митного брокера
Митний брокер виконує повноваження в обсязі, встановленому за дорученням особи, яку він представляє, здійснювати будь-які операції, пов'язані з пред'явленням митному органу товарів, транспортних засобів та документів на них до митного оформлення.
Митний брокер має право здійснювати свої функції з декларування товарів і транспортних засобів у будь-якому митному органі України.
Вчиняючи дії, передбачені частиною першою цієї статті, митний брокер виконує всі обов'язки і несе відповідальність, встановлену законом.
У коментованій статті законодавець встановлює обсяг прав та обов'язків митного брокера при здійсненні підприємницької діяльності.
Визначення поняття «митний брокер» див. у коментарі до ст. 176 МК. Відповідно до чинного законодавства під декларантом розуміється підприємство, яке здійснює декларування товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України. Згідно зі статтею 87 МК декларантами можуть бути підприємства або громадяни, яким належать товари та транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України, або уповноважені ним митні брокери (посередники).
Взаємовідносини митного брокера з особою, яку він представляє, визначаються договором доручення. У договорі доручення має бути визначено обсяг повноважень, які надає особа митному брокеру.
Відповідно до чинного законодавства та згідно з Положенням про діяльність підприємств, що здійснюють декларування на підставі договору, затвердженого наказом Державної митної служби України від 22.07.97 р. №340, яке діє на теперішній час, останні мають право від свого імені за рахунок і за дорученням власника (володільця) вантажу самостійно здійснювати такі операції в галузі митної справи:
- декларувати товари, транспортні засоби та інші предмети;
- подавати митному органу України документи, необхідні для митного оформлення;
- пред'являти митниці товари, транспортні засоби та інші предмети, що декларуються;
- забезпечувати сплату митних платежів, установлених для товарів, транспортних засобів та інших предметів, що декларуються;
- виконувати в межах своєї компетенції інші дії, необхідні для митного оформлення та митного контролю товарів і транспортних засобів, що декларуються;
- оскаржувати у визначеному порядку рішення митних органів України.
Що стосується обов'язків, то це питання детально розглянуто в коментарі до ст. 88 МК. Крім того, у вищезазначеному наказі встановлено, що підприємство, що здійснює декларування на підставі договору, зобов'язане:
- заявляти за затвердженою формою, відповідно до прийнятих строків, дані про товари та їх митні режими, а також інші відомості, необхідні для митного оформлення;
- на вимогу митного органу пред'являти митниці товари, транспортні засоби та інші предмети, що переміщуються через митний кордон України;
- надавати митному органу України документи, що містять відомості, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення;
- перевіряти дійсність документів, необхідних для митного оформлення, отриманих від власника (володільця) вантажу;
- на вимогу митного органу України бути присутнім при митному оформленні товарів і транспортних засобів та сприяти працівникам митниці під час митного оформлення вантажів;
- здійснювати на вимогу митниці визначення кількості, завантаження, розвантаження, перевантаження товарів, виправлення пошкодженої упаковки, відкриття упаковки, пакування чи перепакування товарів, що підлягають митному оформленню, а також відкриття приміщень та інших місць, де можуть знаходитися зазначені товари;
- правильно нараховувати митні платежі;
- сплачувати митні платежі, встановлені для задекларованих товарів, якщо це передбачено угодою підприємства, що здійснює декларування на підставі договору, з власником (володільцем) вантажу;
- здійснювати у формах, які не суперечать чинному законодавству України, контроль за своєчасною і повною сплатою митних платежів власником (володільцем) вантажу;
- сприяти, за необхідності, проведенню ветеринарного, фітосанітарного та інших видів державного контролю, якому підлягають задекларовані товари, транспортні засоби та інші предмети;
- дотримуватись умов та обмежень щодо використання товарів, транспортних засобів та інших предметів, розпорядження ними, якщо митне оформлення не завершено;
- негайно інформувати митні органи про пошкодження тари й упаковки, невідповідність товарів відомостям про них у транспортних, комерційних та інших документах, які стосуються митної справи;
- забезпечувати відповідність використовуваних ним засобів автоматичного оброблення інформації та програмних продуктів засобам автоматичного оброблення інформації та програмним продуктам, що використовуються митними органами України;
- подавати для ознайомлення суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності, на їх вимогу, свідоцтво про визнання підприємства декларантом, Положення про діяльність підприємств, що здійснюють декларування на підставі договору, та інформацію про умови угоди між підприємством, що здійснює декларування на підставі договору, та власником (володільцем) вантажу;
- вести реєстр укладених договорів із власниками (володільцями) вантажів та подавати митниці, на її вимогу, угоди між підприємством, що здійснює декларування на підставі договору, та власниками (володільцями) вантажів;
- перевіряти повноваження власника (володільця) щодо приналежності йому товарів, транспортних засобів та інших предметів;
- надавати консультації власникам (володільцям) вантажів щодо вимог митного законодавства України;
- користуватися послугами виключно тих осіб, уповноважених на декларування, які зараховані до штату підприємства, що здійснює декларування на підставі договору;
- протягом трьох робочих днів інформувати митницю про факти прийому на роботу або звільнення з роботи особи, уповноваженої на декларування;
- забезпечувати відповідність знань осіб, уповноважених на декларування, які зараховані до штату підприємства, що здійснює декларування на підставі договору, до вимог, передбачених митним законодавством України;
- здійснювати інші обов'язки, які визначені в інших нормативних актах Державної митної служби України.
Відповідно до ч.З коментованої статті слід зазначити, що при здійсненні митного оформлення підприємство, яке здійснює декларування на підставі договору, виконує обов'язки і несе відповідальність у повному обсязі як власник (володілець), який самостійно переміщує товари чи інші предмети через митний кордон України.
Відповідальність за сплату митних платежів під час митного оформлення несе власник (володілець) або підприємство, що здійснює декларування на підставі договору, відповідно до укладеного договору про сплату таких платежів.