Права та обов'язки членів виробничого кооперативу

Стаття 99. Права та обов'язки членів виробничого кооперативу
1.Основними правами членів виробничого кооперативу є:
участь в управлінні кооперативом, право голосу на загальних зборах членів коопе­ративу, право обирати і бути обраним в органи управління кооперативом; користування послугами кооперативу; одержання кооперативних виплат та частки доходу на пай;
одержання достовірної та повної інформації про фінансово-господарську діяльність кооперативу;
одержання паю у разі виходу з кооперативу в порядку і строки, визначені його статутом.
2.Основними обов'язками членів виробничого кооперативу є дотримання статуту та виконання рішень органів управління кооперативу.
3.Статутом виробничого кооперативу можуть передбачатися також інші права та обов'язки членів кооперативу.
1. Члени виробничого кооперативу мають рівні права та обов'язки. Права членів виробни­чого кооперативу поділяються на майнові та немайнові.
Немайнові права членів виробничого кооперативу безпосередньо або опосередковано пов'язані з можливістю брати участь в управлінні справами виробничого кооперативу, що обумовлено його природою як самоврядного утворення.
Серед немайнових прав найважливішим є право на особисту участь в управлінні справами виробничого кооперативу. Реалізується це право на загальних зборах членів виробничого кооперативу, які є вищим органом управління кооперативу.
Кожен член виробничого кооперативу може висловлювати на загальних зборах свою дум­ку з питань, що відносяться до статутної діяльності кооперативу, а також вимагати постанов­ки (шляхом включення до порядку денного загальних зборів) того чи іншого питання на роз­гляд загальних зборів. Порядок включення питань до порядку денного визначається стату­том кооперативу.
Член виробничого кооперативу наділений правом участі у голосуванні при вирішенні пи­тань на загальних зборах. Він має при прийнятті рішень на загальних зборах завжди лише один голос (незалежно від розміру паю та трудової участі), який не може бути нікому пере­даний. Таким чином, член виробничого кооперативу реалізує це право особисто.
До немайнових (особистих) прав відноситься право члена виробничого кооперативу бути обраним в органи управління кооперативу. Він може також пропонувати кандидатури для обрання до органів управління кооперативу.
Член виробничого кооперативу має право на отримання достовірної та повної інформації про діяльність кооперативу. Він може знайомитись з бухгалтерськими звітами та балансами кооперативу, договорами, укладеними кооперативом, іншими документами що відобража­ють його фінансово-господарську діяльність.
Кожен член виробничого кооперативу користується комплексом майнових прав.
Найважливіше майнове право члена виробничого кооперативу — право отримувати ко­оперативні виплати та частку доходу на пай.
Члени виробничого кооперативу мають право користуватися тими послугами кооперати­ву, які він надає за родом його діяльності.
Одержання паю у разі виходу з кооперативу становить самостійне право члена кооперати­ву, що також може бути віднесене до числа його основних майнових прав. Порядок і строки одержання паю членом виробничого кооперативу у разі його виходу або виключення з ко­оперативу визначаються виключно статутом конкретного кооперативу.
2.До основних обов'язків членів виробничого кооперативу ч. 2 коментованої статті від­носить особисті обов'язки. Якщо, з одного боку, члену кооперативу належить право участі в управлінні його справами, то, з іншого, на нього покладений обов'язок підпорядковуватися положенням статуту кооперативу і волі більшості його членів, висловленої загальними збо­рами, так само, як і законним рішенням органів управління кооперативом.
3. Крім визначених у коментованій статті прав та обов'язків членів виробничого коопера­тиву, статутом кооперативу можуть передбачатися також інші права та обов'язки, напри­клад право члена виробничого кооперативу на захист своїх інтересів, порушених рішенням органів управління кооперативу, яке полягає у тому, що член виробничого кооперативу мо­же оскаржити до суду рішення, прийняте загальними зборами з порушеннями вимог законо­давства і статуту кооперативу, у випадках, коли він не брав участі у загальних зборах або го­лосував проти прийняття такого рішення, яким порушені його права та законні інтереси. Статутом також може бути передбачено право на передачу паю, частки паю як іншим членам виробничого кооперативу, так і третім особам, тощо.
Члени кооперативу можуть мати, крім зазначених, й інші обов'язки, передбачені статутом кооперативу, наприклад обов'язок не розголошувати інформацію, яка є комерційною таємницею кооперативу, тощо.