Права і обов'язки учасників господарського товариства

Стаття 88. Права і обов'язки учасників господарського товариства
1.Учасники господарського товариства мають право:
брати участь в управлінні справами товариства в порядку, визначеному в установчих .документах, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом та іншими законами;
брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди);
одержувати інформацію про діяльність товариства. На вимогу учасника товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансово-госпо­дарську діяльність товариства, протоколи ревізійної комісії, протоколи зборів органів .правління товариства тощо;
вийти в передбаченому установчими документами порядку зі складу товариства.
2.Учасники товариства мають також інші права, передбачені цим Кодексом, іншими законами та установчими документами товариства.
3. Учасники господарського товариства зобов'язані:
додержуватися вимог установчих документів товариства, виконувати рішення його органів управління;
вносити вклади (оплачувати акції") у розмірі, порядку та коштами (засобами), що пе­редбачені установчими документами, відповідно до цього Кодексу та закону про госпо­дарські товариства;
нести інші обов'язки, передбачені цим Кодексом, іншими законами та установчим * документами товариства.
1.Статус учасника господарського товариства гарантує наявність у нього низки прав п обов'язків майнового і немайнового характеру, що іменуються корпоративними правами (ст. 167 ГК).
До найбільш важливих майнових належать такі права: брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частину (дивіденди); отримати від товариства грошовий чимайновий еквівалент вкладу в разі виходу з товариства (акціонери, як правило, грошову ком­пенсацію за вихід із товариства отримують не від нього, а від особи, якій передається право власності на акцію товариства); відчужити частку (її частину) в статутному (складеному) ка­піталі товариства, цінних паперів, що засвідчують участь у товаристві, в порядку, встановле­ному законом; брати участь у розподілі майна товариства в разі його ліквідації.
Основними правами немайнового характеру є такі: брати участь в управлінні товариством(веденні справ товариства) в установленому порядку (якщо інше не передбачено ГК та іншими законами); одержувати інформацію про діяльність товариства (зокрема ознайомлюватися з даними, що містяться в річних балансах, звітах про фінансово-господарську діяльність товариства, протоколах зборів учасників товариства, протоколах виконавчого органу, на­глядової/спостережної ради та ревізійної комісії). Право на вихід з товариства, як правило, пов'язане з майновим — на отримання майнової компенсації (грошового чи майнового еквівалента частки учасника в статутному/складеному капіталі/майні товариства). Така виплата здійснюється товариством відповідно до встановленого законом порядку. Лише ATзвільнене від обов'язку викуповувати у акціонера належні йому акції, якщо останній бажає вийти з нього (за винятком випадків, передбачених законом і статутом товариства).
2.Крім зазначених вище, учасники товариства мають також інші права, передбачені ГК,іншими законами та установчими документами товариства. Так, Законом «Про господарськітовариства» передбачені додаткові права (як майнового, так і немайнового характеру) для учасників окремих видів товариств, зокрема, щодо акціонерів:
а) права майнового характеру: на отримання акцій (сертифікатів акцій) після повної їх оплати (ч. 2 ст. 27); переважне право на придбання акцій додаткових емісій (ч. З ст. 38)на реалізацію права власності на акції відповідно до законодавства України (ч. З ст. 28); на отримання від акціонерного товариства відшкодування збитків, пов'язаних зі зміною статутного фонду товариства (ч. 4 ст. 39);
б) права немайнового характеру: право брати участь у загальних зборах товариства (ч. І ст. 41); право передавати свої повноваження щодо участі у таких зборах іншій особі на підставі довіреності (ч. З ст. 41); бути повідомленим про скликання та порядок денний загада­них зборів (ч. 1 ст. 43); вносити в установленому порядку пропозиції щодо порядку денного(ч. 2 ст. 43); на ознайомлення до скликання загальних зборів з документами, пов'язанимиз порядком денним цих зборів (ч. З ст. 43); при голосуванні на загальних зборах мати кількість голосів, пропорційну кількості належних акціонеру простих акцій (ч. 1 ст. 44); бути обраним в органи AT(ч. 1 ст. 46, ст. 48, ч. 1 ст. 49) тощо (включаючи й права кваліфікованоїменшості).
Учасники всіх інших видів товариств (ТОВ, ТДВ, ПТ, КТ) мають право продати або іншим чином відступити свою частку (її частину) в статутному/складеному капіталі з дотриманням вимог закону та установчого документа товариства, а також право на переважне придбання такої частки чи її частини (статті 53, 69, 77 Закону «Про господарські товариства» ч. З ст. 81 ГК).
Спеціальними законами можуть передбачатися і спеціальні права, належні учасникам господарських товариств зі спеціальним видом діяльності. Наприклад, Законом «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» передбачено переважне право акціонера — учасника корпоративного інвестиційного фонду, який не входить до складу засновників, на першочергову оплату належних йому акцій у разі ліквідації цього фонду (частини 2—3 ст. 21).
3. Обов'язки учасників господарського товариства встановлюються на користь товариства, що є своєрідною компенсацією тих вигод, які надає участь у товаристві. До найтиповіших обов'язків належать майнові (вносити вклади чи оплачувати акції у розмірі, формі та порядку, передбачених установчими документами, відповідно до законодавства) та немайнові (додержуватися вимог установчого та внутрішніх документів товариства, виконувати рішення його органів; нерозголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства).
Окрім названих, учасники товариства можуть нести інші обов'язки, зумовлені певним ви­дом товариства (наприклад, на учасників ПТ покладається низка додаткових обов'язків: не конкурувати з товариством; заздалегідь — щонайменше за три місяці — попередити про вихід з товариства; нести додаткову повну відповідальність за зобов'язаннями товариства) або за характером його основної чи виключної діяльності (так, акціонер — член фондової біржі зобов'язаний дотримуватися правил фондової біржі). Обов'язки учасників господарських товариств передбачаються ГК, іншими законами (загальним і спеціальними) та установчими документами товариств.
Примітка. ЦК містить норми про загальні права (ст. 116) та обов'язки (ст. 117) учасників господарських товариств, а в спеціальних положеннях (щодо певних видів господарських товариств) — про права та обов'язки учасників конкретного виду товариства (що більш-менш повно враховано у Законі «Про господарські товариства» після внесення до нього змін від 27 квітня 2007 р. ).