Посередництво, пов'язане з випуском та обігом цінних паперів

Стаття 356. Посередництво, пов'язане з випуском та обігом цінних паперів
1. Посередницькою діяльністю у сфері випуску та обігу цінних паперів є підприєм­ницька діяльність суб'єктів господарювання (далі — торговці цінними паперами), для яких операції з цінними паперами становлять виключний вид їх діяльності або яким та­ка діяльність дозволена законом.
2.(Частину другу статті 356 виключено на підставі Закону № 3480-IVвід 23.02.2006)
3.Законом можуть передбачатися також інші види посередницької діяльності з цін­ними паперами (діяльність з управління цінними паперами тощо).
1. Згідно з ч. 1 ст. 16 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 р. професійна діяльність на фондовому ринку — це діяльність юридичних осіб з надан­ня фінансових та інших послуг у сфері розміщення та обігу цінних паперів, обліку прав за цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів, що відповідає вимогам, установленим до такої діяльності зазначеним Законом та іншим законодавством.
Таким чином, визначена ч. 1 коментованої статті посередницька діяльність з цінними па­перами є складовою професійної діяльності на фондовому ринку.
Одним із видів посередницької діяльності з цінними паперами є професійна діяльність з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку, яка провадиться торговцями цінними папе­рами — господарськими товариствами, для яких операції з цінними паперами є виключним видом діяльності, а також банками.
Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами включає:
брокерську діяльність;
дилерську діяльність;
андеррайтинг;
діяльність з управління цінними паперами.
Торговець цінними паперами може провадити дилерську діяльність, якщо має сплачений грошима статутний капітал у розмірі не менш як 120 тис. грн., брокерську діяльність та діяль­ність з управління цінними паперами — не менш як 300 тис. грн., андеррайтинг — не менш як 600 тис, грн.
У статутному капіталі торговця цінними паперами частка іншого торговця не може пере­вищувати 10 відсотків.
Торговцю цінними паперами забороняється перепродавати (обмінювати) цінні папери власного випуску.
Брокерська діяльність — це укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів (зокрема договорів комісії, доручення) щодо цінних паперів від свого імені (від імені іншої особи) за дорученням і за рахунок іншої особи.
Торговець цінними паперами може виступати поручителем або гарантом виконання зо­бов'язань перед третіми особами за договорами, що укладаються від імені клієнта такого торговця, отримуючи за це винагороду, яка визначається договором торговця цінними папе­рами з клієнтом.
Дилерська діяльність — це укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів щодо цінних паперів від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу, крім випадків, передбачених законом.
Андеррайтинг — це розміщення (підписка, продаж) цінних паперів торговцем цінними паперами за дорученням, від імені та за рахунок емітента.
У разі публічного розміщення цінних паперів андеррайтер може брати на себе зобов'язання, за домовленістю з емітентом, щодо гарантування продажу всіх цінних паперів емітента, які підлягають розміщенню, або їх частини. Якщо випуск цінних паперів публічно роз­міщується не в повному обсязі, андеррайтер може здійснити повний або частковий викуп нереалізованих цінних паперів за визначеною в договорі фіксованою ціною на засадах ко­мерційного представництва відповідно до взятих на себе зобов'язань.
З метою організації публічного розміщення цінних паперів андеррайтери можуть уклада­ти між собою договір про спільну діяльність.
2. Частину 2 коментованої статті виключено у зв'язку з прийняттям Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 p., яким, зокрема, визначено види професійної діяльності на фондовому ринку.
3. Діяльність з управління цінними паперами — це діяльність, яка провадиться торговцем цінними паперами від свого імені за винагороду протягом визначеного строку на підставі договору про управління переданими йому цінними паперами та грошовими коштами, призна­ченими для інвестування в цінні папери, а також отриманими у процесі цього управління цінними паперами та грошовими коштами, які належать на праві власності установнику управління, в його інтересах або в інтересах визначених ним третіх осіб.
Торговець цінними паперами має право укладати договори про управління цінними папе­рами з фізичними та юридичними особами.
Сума договору про управління цінними паперами з одним клієнтом — фізичною особою має становити не менше суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам.
Істотні умови договору про управління цінними паперами встановлюються законом і за домовленістю сторін.
Договір про управління цінними паперами не може укладатися торговцем цінними папе­рами з компанією з управління активами.
Торговець цінними паперами здійснює управління цінними паперами відповідно до ви­мог ЦК, цього Закону, інших законів, нормативно-правових актів ДКЦПФР.
Договір доручення, договір комісії або договір про управління цінними паперами укла­дається з торговцем цінними паперами у письмовій формі. Права та обов'язки торговця цін­ними паперами стосовно його клієнта, умови укладення договорів щодо цінних паперів, порядок звітності торговця перед його клієнтом, порядок і умови виплати торговцю винагороди визначаються у договорі, що укладається між ними.
Торговець цінними паперами зобов'язаний виконувати доручення клієнтів за договорами доручення, договорами комісії та договорами про управління цінними паперами на найвигідніших для клієнта умовах. Доручення клієнтів виконуються торговцем цінними паперами порядку їх надходження, якщо інше не передбачено договором або дорученням клієнтів. У разі укладення торговцем цінними паперами договорів за власний рахунок поряд з укладен­ням ним договорів за рахунок клієнта виконання останніх є пріоритетним.
Торговець цінними паперами веде облік цінних паперів, грошових коштів окремо для кожного клієнта та окремо від цінних паперів, грошових коштів і майна, що перебувають у власності торговця цінними паперами, відповідно до вимог, установлених ДКЦПФР за пого­дженням з Міністерством фінансів України, а у випадках, установлених законодавством, — також з НБУ. На грошові кошти та цінні папери клієнтів, що передаються торговцям цінни­ми паперами в управління, не може бути звернене стягнення за зобов'язаннями торговця цінними паперами, не пов'язаними із здійсненням ним функцій управителя.
Для провадження діяльності з управління цінними паперами грошові кошти клієнта зарахо­вуються на окремий поточний рахунок торговця цінними паперами у банку окремо від власних коштів останнього, коштів інших клієнтів та відповідно до умов договору про управління цінни­ки паперами, Торговець цінними паперами звітує перед клієнтами про використання їх грошо­вих коштів,
Торговець цінними паперами вправі використовувати грошові кошти клієнтів, якщо це передбачено договором про управління цінними паперами.
Договором про управління цінними паперами може бути передбачено розподіл між сто­ронами прибутку, отриманого торговцем цінними паперами від використання грошових коштів клієнта.