Вход

Посадові особи митної служби України

Стаття 407. Посадові особи митної служби України
Посадовими особами митної служби України є працівники митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій, на яких цим Кодексом та іншими законами України покладено здійснення митної справи, організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і яким присвоєно спеціальні звання.
Коментована стаття містить тлумачення терміну «посадові особи» митної служби України, який відносить до вказаної категорії працівників митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій, на яких цим Кодексом та іншими законами України покладено здійснення митної справи, організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і яким присвоєно спеціальні звання. Віднесення кола осіб, на яких законами або іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій у державних органах, до категорії посадових, передбачено ст. 2 Закону України «Про державну службу», при цьому посада, відповідно до цієї ж статті, розуміється як визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця державного органу та його апарату, на яку покладено встановлене нормативними актами коло службових повноважень.
Однак необхідно зазначити, що положення деяких підзаконних нормативних актів, які регулюють питання проходження служби в митних органах, термінологічно не узгоджені з коментованою статтею. Так, Положення про порядок і умови проходження служби в митних органах України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 9.02.1993 р. №97 (далі - Положення) містить лише термін «службова особа», причому його зміст синонімічний терміну «посадова особа», що міститься у цьому Кодексі.
Положення визначає порядок і умови проходження служби в митних органах їх службовими особами, яким присвоєно персональні звання відповідно до займаних ними посад і стажу роботи. Слід зауважити, що трудові відносини інших працівників митних органів регулюються законодавством України про працю.
Відповідно до Положення, службовими особами митних органів можуть бути лише громадяни України, які за своїми діловими та моральними якостями, освітнім рівнем і станом здоров'я здатні ефективно виконувати покладені на митні органи завдання. Не можуть бути прийняті до митних органів особи, які були засуджені за вчинення злочину.
Норми Положення, прийнятого у розвиток старого Митного кодексу України, який втратив чинність з 01.01.2004 року, є у певною мірою застарілими та потребують свого коригування.
Гранична чисельність працівників Держмитслужби України затверджується Кабінетом Міністрів України. Структуру центрального апарату Держмитслужби України затверджує Голова за погодженням з Кабінетом Міністрів України. Положення про структурні підрозділи центрального апарату Держмитслужби України затверджує її Голова.