Порядок здійснення господарської діяльності в умовах воєнного стану

Стаття 417. Порядок здійснення господарської діяльності в умовах воєнного стану
1. У період дії воєнного стану, введеного на території України або в окремих місце­востях, правовий режим господарської діяльності визначається на основі закону про оборону України, інших законодавчих актів щодо забезпечення обороноздатності дер­жави та законодавства про режим воєнного стану.
В умовах воєнного стану господарська діяльність здійснюється з урахуванням особли­востей передбачених законами України «Про оборону України» від 6 грудня 1991 р., «Про правовий режим воєнного стану» від 6 квітня 2000 р. та іншими законодавчими актами. Так, особливості діяльності підприємств, установ та організацій паливно-енергетичного ком­плексу незалежно від форми власності в особливий період, який настає, зокрема, з моменту введення воєнного стану в Україні, встановлені Законом України «Про функціонування па­ливно-енергетичного комплексу в особливий період» від 2 листопада 2006 р. Серед основ­них завдань підприємств, установ та організацій паливно-енергетичного комплексу в особ­ливий період можна виділити утримання в належному стані об'єктів паливно-енергетичного комплексу та призначеної для їх обслуговування техніки відповідно до вимог законодавства, чинного в особливий період; забезпечення технічного прикриття та відбудови найважли­віших об'єктів комплексу; посилення безпеки, охорони та оборони його об'єктів; створення передумов для мінімізації загроз для населення, яке проживає у безпосередній близькості від об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що мають стратегічне значення.