Порядок здійснення господарської діяльності в умовах надзвичай­ного стану, надзвичайної екологічної ситуації

Стаття 416. Порядок здійснення господарської діяльності в умовах надзвичай­ного стану, надзвичайної екологічної ситуації
1. Господарська діяльність в умовах надзвичайного стану — особливого правового режиму діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, під­приємств, установ, організацій, передбаченого Конституцією України, який тимчасово допускає обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод громадян, а також прав юридичних осіб та покладає на них додаткові обов'язки, — може здійснюватися з ура­хуванням обмежень та зобов'язань, встановлених виданим відповідно до Конституції України указом Президента України про введення надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях.
2. Повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування що­до учасників господарських відносин, заходи, що вживаються в умовах надзвичайного стану, а також відповідальність за порушення режиму надзвичайного стану визначаю­ться законом про надзвичайний стан.
3. Правила цієї статті щодо здійснення господарської діяльності застосовуються та­кож у разі оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації.
1. В умовах надзвичайного стану, який може бути введений в Україні або в окремих її міс­цевостях указом Президента України, передбачено особливий порядок здійснення господар­ської діяльності з урахуванням відповідних обмежень та зобов'язань. У разі введення надзви­чайного стану допускаються: тимчасова заборона будівництва нових, розширення діючих підприємств та інших об'єктів, діяльність яких не пов'язана з ліквідацією надзвичайної си­туації або забезпеченням життєдіяльності населення та аварійно-рятувальних формувань;
мобілізація та використання ресурсів підприємств, установ і організацій, незалежно від фор­ми власності, для відвернення небезпеки та ліквідації надзвичайних ситуацій з обов'язковою компенсацією понесених втрат; зміна режиму роботи підприємств, установ, організацій усіх форм власності, переорієнтація їх на виробництво необхідної в умовах надзвичайного стану продукції, інші зміни виробничої діяльності, необхідні для проведення аварійно-рятувальних і відновлювальних робіт.
2. Законом України «Про правовий режим надзвичайного стану» від 1 б березня 2000 р. пе­редбачено особливий порядок здійснення органами державної влади та місцевого самовря­дування власних повноважень щодо учасників господарських відносин, заходи, що вжи­ваються в умовах надзвичайного стану, а також відповідальність за порушення режиму надзвичайного стану.
3. У разі оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації господарська діяльність здійснюється з урахуванням приписів коментованої статті та поло­жень чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про зону надзвичайної еко­логічної ситуації» від 13 липня 2000 р. У цьому Законі зона надзвичайної екологічної ситуації визначена як окрема місцевість України, на якій виникла надзвичайна екологічна ситуація.