Порядок вирішення спорів щодо перевезень

Стаття 315. Порядок вирішення спорів щодо перевезень
1. До пред'явлення перевізникові позову, що випливає з договору перевезення ван­тажу, можливим є пред'явлення йому претензії.
(Частина перша статті 315 Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2705-ІУвід 23.06.2005)
2. Претензії можуть пред'являтися протягом шести місяців, а претензії щодо сплати штрафів і премій — протягом сорока п'яти днів.
3. Перевізник розглядає заявлену претензію і повідомляє заявника про задоволення чи відхилення її протягом трьох місяців, а щодо претензії з перевезення у прямому змішаному сполученні — протягом шести місяців. Претензії щодо сплати штрафу або премії розглядаються протягом сорока п'яти днів.
(Частина третя статті 315 в редакції Закону № 2705-ІУ від 23.06.2005)
4. Якщо претензію відхилено або відповідь на неї не одержано в строк, зазначений у частині третій цієї статті, заявник має право звернутися до суду протягом шести місяців з дня одержання відповіді або закінчення строку, встановленого для відповіді.
5. Для пред'явлення перевізником до вантажовідправників та вантажоодержувачів позовів, що випливають з перевезення, встановлюється шестимісячний строк.
6. Щодо спорів, пов'язаних з міждержавними перевезеннями вантажів, порядок пред'явлення позовів та строки позовної давності встановлюються транспортними ко­дексами чи статутами або міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких на­дано Верховною Радою України.
1. До сфери вантажних перевезень можливим є застосування досудового порядку реаліза­ції господарсько-правової відповідальності. Він спрямований на подання вантажовідправни­ком або вантажоодержувачем на адресу перевізника претензії з метою безпосереднього вре­гулювання спору. Претензійний порядок передбачає подання претензії особою, яка має на на­право, до особи, яка уповноважена її розглядати, в установлений строк з додаванням документів, що підтверджують заявлені вимоги.
Право на подання претензії належить:
— вантажоодержувачу, якщо він має вимоги до перевізника у зв'язку з втратою вантажу;
— вантажовідправнику або вантажоодержувачу, якщо вони мають вимоги до перевізника у зв'язку з нестачею або пошкодженням вантажу, а також у зв'язку з простроченням доставки вантажу.
Заявлені вимоги зазначених суб'єктів господарювання мають бути пред'явлені шляхом додавання до претензії перевізних документів (коносамент, накладна) та інших документів, що складаються під час здійснення процесу перевезення вантажу і спрямовані на підтвердження претензійних вимог (комерційні акти, акти загальної форми, експертні висновки, путьовий лист тощо).
Претензії подаються перевізнику, який здійснив перевезення вантажу, а якщо перевезен­ня не було здійснено, — перевізнику, який відповідно до договору перевезення вантаж} повинен був здійснити перевезення вантажу.
Порядок подання претензій регулюється транспортними кодексами, статутами та правилами перевезення вантажів (розділ XI КТМУ, розділ X Статуту внутрішнього водного транспорту, пункти 130—137 Статуту залізниць України, Правила заявлення та розгляду претензій, затверджені наказом Мінтрансу України від 28 травня 2002 р. № 334; п. 16 Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні; п. 21 Правил повітряних перевезень вантажів тощо).
2. Законодавством встановлено строки пред'явлення та розгляду претензій. Претензії за загальним правилом можуть пред'являтися протягом 6 місяців. Спеціальним правилом визначено подання претензій щодо сплати штрафів і премій протягом 45 днів
3. Частина 3 коментованої статті встановлює строки розгляду заявленої претензії перевізником і повідомлення про її задоволення чи відхилення — протягом 3 місяців.
За спеціальним правилом перевізник розглядає заявлену претензію:
— щодо перевезення вантажів у прямому змішаному сполученні — протягом 6 місяців;
— щодо сплати штрафу або премії — протягом 45 днів.
4. Підставами для подання позовів до суду з метою вирішення спорів щодо перевезень вантажів є:
— відхилення претензії протягом строку, встановленого для її розгляду;
— неодержання відповіді на претензію у строк, встановлений для її розгляду.
5. Частиною 5 коментованої статті встановлюється строк позовної давності для позовів, що випливають з перевезення вантажів, — 6 місяців.
Порядок пред'явлення позовів та строки позовної давності щодо спорів, пов'язаних з міждержавними перевезеннями вантажів, встановлюються транспортними кодексами, статутами або міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.