Вход

Порядок ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності

Стаття 312. Порядок ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності
Ведення УКТЗЕД передбачає:
відстежування змін та доповнень до міжнародної основи УКТЗЕД, пояснень та інших рішень по тлумаченню цієї основи, що приймаються Всесвітньою митною організацією;
деталізацію УКТЗЕД на національному рівні та введення додаткових одиниць виміру;
розроблення пояснень та рекомендацій з метою забезпечення однакового тлумачення і застосування УКТЗЕД;
прийняття рішень щодо класифікації та кодування товарів в УКТЗЕД;
поширення інформації про застосування УКТЗЕД;
ведення та зберігання еталонного примірника УКТЗЕД (у паперовому та електронному вигляді);
організацію роботи з видання і поширення УКТЗЕД та пояснень до УКТЗЕД;
здійснення інших функцій, необхідних для ведення УКТЗЕД.
Ведення УКТЗЕД здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності є одним з основних завдань митних органів з реалізації митної політики України. Дана норма передбачена п. 13 ст. 11 МК.
Відповідно до Порядку ведення УКТЗЕД, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 р. №1863 (далі - Порядок №1863), УКТ ЗЕД є товарною номенклатурою Митного тарифу, затвердженого Законом України "Про Митний тариф України", що використовується для цілей тарифного та інших видів регулювання зовнішньоекономічної діяльності, ведення статистики зовнішньої торгівлі, здійснення митного оформлення товарів.
Згідно зі статтею 312 Митного кодексу ведення УКТ ЗЕД передбачає прийняття рішень щодо класифікації та кодування товарів УКТ ЗЕД.
Ведення УКТ ЗЕД здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи відповідно до Порядку №1863. Пунктом 12 зазначеного Порядку передбачено, що пояснення до УКТ ЗЕД затверджуються наказом Державної митної служби України.
У разі виникнення сумнівів щодо задекларованих у вантажних митних деклараціях характеристик товару, визначальних для його класифікації або у разі проведення лабораторних досліджень як обов'язкової форми контролю для товарів групи ризику для вирішення питання класифікації товару залучається митна лабораторія. З цією метою ініціюється відбір проб (зразків) товарів, який проводяться відповідно до Порядку взяття (надання) проб і зразків товарів, проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 р. №1862.
У зверненні до митної лабораторії має бути чітко визначено завдання досліджень, тобто, вказано, які відомості про товар (склад, відсоткове співвідношення інгредієнтів, фізичні та хімічні характеристики тощо) необхідно встановити або перевірити в процесі досліджень товару. При направленні запитів до митної лабораторії надається супровідна документація, передбачена пунктом 3.5 Порядку №646.
Господарським судам потрібно враховувати, що відповідно до абзацу другого пункту 3.7 Порядку №646 пропозиції митної лабораторії щодо класифікації товару не є визначальними для класифікації товару, а мають інформативний (довідковий) характер.
Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності побудована на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів 2002 року (Harmonized commodity description and coding System. Third Edition (2002) Wold Customs Organization) і Комбінованої номенклатури Європейського Союзу (Officiai Journal of the European Communities, L 279, Volume 44, 23 October 2001) затверджена наказом Держмитслужби від 21.08.2003 p. №685 з метою забезпечення ведення та зберігання еталонного примірника Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності й для впорядкування цієї роботи відповідно до вимог Кабінету Міністрів України.
УКТ ЗЕД слід вважати еталонним примірником.
У зв'язку з унесенням змін до Комбінованої номенклатури Європейського Союзу версії 2004 року, проведенням деталізації товарів в УКТЗЕД за рішенням Митно-тарифної ради України та виявленими технічними помилками, а також з метою забезпечення ведення УКТЗЕД згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 р. №1863 наказом Держмитслужби від 31.03.2004 р. №229 були затверджені зміни також і до еталонного примірника УКТ ЗЕД.
Для рішення задач по веденню УКТЗЕД відповідно до законодавства України Держмитслужба України має право: .
1) одержувати від центральних органів виконавчої влади необхідну інформацію;
2) залучати фахівців центральних органів виконавчої влади та наукових установ до роботи з питань ведення УКТЗЕД.