Вход

Порядок та умови здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що пересилаються в міжнародних поштових та

Стаття 153. Порядок та умови здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що пересилаються в міжнародних поштових та експрес-відправленнях
Порядок та умови здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в міжнародних поштових та експрес-відправленнях, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Здійснення митного контролю та митного оформлення товарів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності і фізичних осіб, які переміщуються через митний кордон України в міжнародних поштових відправленнях каналами поштового зв'язку ("Укрпошта", "EMS") та в міжнародних експрес відправленнях каналами експрес-перевізників (DHL, TNT, UPS, FedEx, та інших), визначається Державною митною службою України та встановлюється Кабінетом Міністрів України. Так, наказом Державної митної служби України №728 від 03.09.2007 р. затверджена Інструкція з організації митного контролю та митного оформлення міжнародних експрес-відправлень, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України. Терміни в цій Інструкції вживаються в таких значеннях:
- домашній транспортний документ - номерний товаросупровідний документ на кожне окреме міжнародне експрес-відправлення (далі - МЕВ);
- локальна мережа експрес-перевізника - складова всесвітньої мережі відстеження доставки МЕВ від відправника до одержувача, яка являє собою сукупність підрозділів експрес-перевізника: центральних сортувальних станцій (далі - ЦСС) і регіональних сортувальних станцій (далі - РСС), а також повірених, і створена в Україні для надання послуг з прискореного транспортування МЕВ;
- підрозділ митного оформлення (далі - ПМО) - підрозділ митного органу, посадові особи якого здійснюють митні процедури щодо МЕВ;
- представник експрес-перевізника - працівник ЦСС або РСС, або повірений;
- повірений - особа, яка діє на підставі договору-доручення з експрес-перевізником або ЦСС (РСС) і здійснює пред'явлення МЕВ митному органу за місцезнаходженням одержувача (відправника).
Згідно з цією Інструкцією митний орган, у зоні діяльності якого розташована ЦСС (РСС), визначає ПМО, відповідальний за здійснення митних процедур щодо МЕВ, і місце проведення цих процедур. Для зберігання МЕВ, що надійшли на ЦСС (РСС), експрес-перевізник облаштовує місце (-я) зберігання МЕВ (спеціально визначене й обладнане складське приміщення чи відокремлена експрес-перевізником частина приміщення / огороджена територія, що виключає можливість вилучення МЕВ поза митним контролем/, що призначене для зберігання МЕВ). Для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів та інших предметів (далі - предмети) митний орган за погодженням з експрес-перевізником визначає на ЦСС (РСС) зони митного контролю (далі - ЗМК). Для забезпечення можливості декларування предметів, що переміщуються в МЕВ, експрес-перевізник має отримати ліцензію на провадження посередницької діяльності митного брокера (свідоцтво про визнання підприємства декларантом) і мати в штаті ЦСС осіб, уповноважених на декларування.
Держмитслужба забезпечує ведення Реєстру за допомогою програмно-інформаційного комплексу "Реєстр центральних сортувальних станцій, регіональних сортувальних станцій" Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби (далі - ЄАІС Держмитслужби). У Реєстрі зазначаються: номер за порядком; номер і дата наказу Держмитслужби про включення ЦСС (РСС) в Реєстр; найменування експрес-перевізника; найменування іноземного оператора експрес-перевезень; код експрес-перевізника за ЄДРПОУ; місцезнаходження експрес-перевізника; найменування пітного органу, у зоні діяльності якого експрес-перевізник перебуває на обліку як суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності (далі - ЗЕД); місцезнаходження ЦСС (РСС); найменування митного органу, у зоні діяльності якого розташована ЦСС (РСС); статус підрозділу експрес-перевізника: ЦСС чи РСС; номер і дата наказу Держмитслужби про виключення ЦСС (РСС) із Реєстру.
Експрес-перевізник зобов'язаний забезпечити оформлення домашнього транспортного документа під час прийняття МЕВ у відправника; забезпечити наявність ;• ЦСС (РСС) інформації в електронному вигляді про кожне МЕВ, що переміщується пересилається) через митний кордон України, та можливість перегляду посадовими особами ПМО інформації, що міститься в цій комп'ютерній мережі відстеження проходження МЕВ від відправника до одержувача; вивезти МЕВ у зворотному напрямку на вимогу відправника; протягом строку зберігання вивезти у зворотному напрямку МЕВ, що містять предмети, стосовно яких застосовуються нетарифні заходи : стулювання зовнішньої торгівлі або які підлягають іншим передбаченим законодавством видам контролю і щодо яких не було здійснено митне оформлення; надати на ЦСС (РСС) належним чином обладнане приміщення для посадових осіб ПМО; обладнати на ЦСС РСС) ЗМК.
У місці зберігання МЕВ експрес-перевізник зобов'язаний забезпечити: функціонування протипожежної сигналізації та наявність засобів пожежогасіння; цілодобову охорону; наявність системи відеоспостереження та виведення інформації з неї в підрозділ митного органу; наявність матеріально-технічного обладнання у достатній для забезпечення діяльності ЦСС (РСС) кількості (навантажувально-розвантажувальних засобів; спеціального сертифікованого обладнання для зважування МЕВ; технічних засобів контролю; засобів зв'язку, оргтехніки); неможливість проникнення до цих місць сторонніх осіб; можливість накладення не менше ніж двох засобів забезпечення і ідентифікації), які унеможливлюють проникнення в ці місця або вилучення МЕВ із цих місць без пошкодження засобів забезпечення (ідентифікації), один з яких повинен належати митному органу, другий - експрес-перевізнику.
Митний контроль у пункті пропуску.
Вантаж експрес-перевізника, що ввозиться на митну територію України через міжнародні аеропорти для переміщення до митного органу, у зоні діяльності якого розташована ЦСС, перевантажується на транспортні засоби експрес-перевізника безпосередньо з борту повітряного судна чи зі складу тимчасового зберігання міжнародного аеропорту. При цьому експрес-перевізником сплачується єдиний збір у встановленому законодавством порядку. За наявності достатніх підстав уважати, що вантаж експрес-перевізника переміщується через митний кордон України з порушенням митних правил, рішення щодо здійснення митного огляду приймається керівником митного органу, розташованого в пункті пропуску через державний кордон України, або його заступником. У разі проведення митного огляду такого вантажу посадовою особою митного органу обов'язково складається Акт про проведення митного огляду товарів.
Підставами для пропуску вантажів експрес-перевізника через митний кордон України й направлення їх на ЦСС є: 1) подання ЄТД представником експрес-перевізника посадовій особі митного органу, розташованого в пункті пропуску через державний кордон України; 2) відповідність зазначених у ЄТД відомостей про вантаж (кількість місць, вага) наявному вантажу. У разі ввезення вантажу експрес-перевізника через міжнародні аеропорти та перевантаження його безпосередньо з борту повітряного судна вага вантажу може не перевірятися.
За наявності підстав для пропуску вантажів експрес-перевізника через митний кордон України посадова особа ПМО розташованого в пункті пропуску через державний кордон України: проставляє відбиток штампа ПМК на ЄТД; зазначає на ЄТД строк доставки вантажу експрес-перевізника в митний орган, у зоні діяльності якого функціонує ЦСС; накладає на транспортний засіб експрес-перевізника митне забезпечення та вносить до -77Д відомості про нього; ознайомлює представника експрес-перевізника, який приймає МЕВ до перевезення, зі змістом статей 331, 332, 336, 337, 338 Митного кодексу України.
Митний контроль і митне оформлення предметів у МЕВ
Посадові особи ПМО митного органу, у зоні діяльності якого розташована ЦСС (РСС), розпочинають митний контроль і митне оформлення предметів у МЕВ після декларування їх у встановленому законодавством України порядку та подання митному органу всіх документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення цих предметів. У разі відсутності інвойсу посадовій особі ПМО подається інвойс, одержаний експрес-перевізником із комп'ютерної мережі відстеження проходження МЕВ від відправника до одержувача та засвідчений його печаткою, або інвойс, одержаний і засвідчений одержувачем МЕВ.
Митне оформлення МЕВ документального характеру здійснюється на підставі товаросупровідних документів за реєстром МЕВ документального характеру, складеним працівником ЦСС (РСС), засвідченим підписом цього працівника і печаткою ЦСС (РСС). Разом з реєстром МЕВ документального характеру подається його електронна копія з дотриманням структури й формату даних, установлених Держмитслужбою. Реєстр МЕВ документального характеру повинен містити дату оформлення МЕВ, а також такі відомості про кожне МЕВ: номер домашнього транспортного документа; країна відправлення (призначення); відправник; одержувач; кількість місць МЕВ; вага МЕВ.
Митний контроль вмісту відправлень документального характеру здійснюється шляхом вибіркового митного огляду. У разі, якщо вкладення МЕВ документального характеру не відповідає заявленому, складається Акт про проведення митного огляду міжнародного експрес-відправлення (далі - Акт). Акт складається в трьох примірниках і реєструється в Журналі обліку актів про проведення митного огляду МЕВ, який ведеться в електронному вигляді з використанням програмно-інформаційного комплексу "Журнал обліку руху МЕВ на ЦСС (РСС)", і має містити такі відомості: №з/п; дата; номер Акта; номер домашнього транспортного документа; номер штампа ПМК посадової особи ПМО, яка проводила митний огляд; примітки.
Митний контроль і митне оформлення предметів у МЕВ, для декларування яких -:е застосовується ВМД, а для митного оформлення непотрібне подання дозвільних документів уповноважених органів державної влади, що виконують відповідні контрольні функції, здійснюються на підставі товаросупровідних документів за реєстром МЕВ, що декларуються без застосування ВМД (далі - Реєстр МЕВ), складеним працівником ЦСС (РСС). Реєстр МЕВ має містити дату оформлення МЕВ, а також такі відомості про кожне МЕВ: номер домашнього транспортного документа; країна відправлення (призначення); відправник; одержувач; кількість місць МЕВ; вага МЕВ; вміст МЕВ; загальна вартість предметів у МЕВ. Посадовій особі ПМО подається Реєстр МЕВ, засвідчений підписом працівника ЦСС (РСС), який його склав, і печаткою ЦСС (РСС), а також його електронна копія.
Для завчасного визначення форм та обсягів контролю предметів у МЕВ посадова особа ПМО може використовувати інформацію, надану їй експрес-перевізником до надходження вантажу експрес-перевізника (маніфест, копії товаросупровідних документів). Розпакування й митний огляд МЕВ проводяться на вимогу посадової особи ПМО, а також у разі: пошкодження упаковки МЕВ; підозри на пошкодження МЕВ; якщо в товаросупровідних документах відомості про предмети в МЕВ зазначено загальним найменуванням; якщо відправником не заявлено вартість предметів у МЕВ; якщо є підстави вважати, що, крім предметів, зазначених у товаросупровідних документах, у
МЕВ містяться сторонні вкладення; якщо предмети підлягають контролю з боку інших державних контрольних органів (на їх вимогу). Розпакування МЕВ і пред'явлення до митного огляду здійснюються представником експрес-перевізника. Митний огляд проводиться посадовою особою ПМО в присутності не менше ніж двох представників експрес-перевізника. Акт обов'язково складається в разі вирішення спірних і складних питань класифікації та кодування предметів; вирішення спірних і складних питань визначення митної вартості предметів; вирішення спірних питань визначення країни походження предметів; прохання декларанта; виявлення невідповідності пред'явлених до митного огляду предметів заявленим про них відомостям.
При виявленні невідповідності оглянутих предметів заявленим про них даним у доданих експрес-перевізником документах в Акті зазначаються всі відомості, передбачені Тюрмою Акта. В інших випадках до Акта вносяться виключно відомості, обумовлені метою проведення митного огляду. До реєстру МЕВ уноситься лише інформація про: складені Акти (номери та дати); МЕВ, митний огляд вмісту яких не здійснювався ("Без огляду"); МЕВ, не пропущені через митний кордон України ("Не пропущено", номер і дата Акта). Інформація про МЕВ, не пропущені через митний кордон України, завіряється відбитком штампа ПМК. Відбиток штампа ПМК також проставляється на всіх примірниках домашніх транспортних документів та інших товаросупровідних документів.
У випадках, передбачених законодавством України, чи за результатами перевірки документів та/або митного огляду може оформлюватися запит до підрозділу, до компетенції якого віднесено або контроль за виконанням вимог товарної номенклатури Митного тарифу України (2371а-14, 23716-14, 237їв-14, 2371г-14) при класифікації товарів для цілей митного оформлення, або контроль за правильністю визначення митної вартості. Запит оформлюється за формою, наведеною в додатку 3 до Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби від 20.04.2005 р. №314.
На завершення митного контролю й митного оформлення предметів у МЕВ та внесення необхідних записів до Реєстру МЕВ кожний аркуш цього Реєстру засвідчується відбитком ОНП посадової особи ПМО й залишається в справах митного органу разом із примірниками домашніх транспортних документів та інших товаросупровідних документів (по одному примірнику кожного документа).
Митний контроль і митне оформлення предметів у МЕВ, для декларування яких не застосовується ВМД, а для митного оформлення потрібне подання передбачених законодавством дозвільних документів уповноважених органів державної влади, що виконують відповідні контрольні функції, здійснюються на підставі поданої декларантом заяви, форму якої наведено в додатку 6 до цієї Інструкції, її електронної копії, відповідних дозвільних документів, товаросупровідних та інших документів, потрібних для здійснення митних процедур, передбачених законодавством.
Митний контроль і митне оформлення предметів у МЕВ, для декларування яких застосовується ВМД, здійснюються в установленому законодавством порядку.
Особливості митного контролю й митного оформлення предметів у МЕВ, що надходять на адресу громадян, Митне оформлення й випуск у вільний обіг на митній території України предметів у МЕВ, що надійшли на адресу громадян, може здійснюватися посадовою особою ПМО митного органу, у зоні діяльності якого розташована ЦСС, без направлення цих МЕВ у митний орган за місцем проживання (тимчасового перебування) громадянина чи місцем розташування РСС у разі, якщо експрес-перевізником сплачені всі належні податки й збори (обов'язкові платежі), а також подані одержувачем або експрес-перевізником за одержувача дозвільні документи, передбачені законодавством. У разі неможливості сплати експрес-перевізником належних податків і зборів (обов'язкових платежів) та/або подання за одержувача дозвільних документів, передбачених законодавством, працівник ЦСС (РСС) складає ПТП МЕВ і подає його посадовій особі ПМО для оформлення та здійснення контролю за доставкою МЕВ у митний орган призначення. Предмети в цих МЕВ оформлюються в митному органі, у зоні діяльності якого розташована РСС, або за місцем розташування одержувача. Для декларування предметів, що надходять у МЕВ на адресу громадян, а також нарахування та стягнення податків і зборів (обов'язкових платежів) на ці предмети використовуються: ВМД у встановлених законодавством випадках або митна декларація М 16, форма якої затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 р. №1948 "Деякі питання здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних поштових та експрес-відправленнях". Митний контроль і митне оформлення предметів у МЕВ, для декларування яких застосовується ВМД, здійснюються в установленому законодавством порядку. Митна декларація М 16 заповнюється в двох примірниках власноручно громадянином, на адресу якого надійшло МЕВ експрес-перевізником або іншою уповноваженою особою (громадянином, якого одержувач МЕВ уповноважив на здійснення декларування нотаріально посвідченим дорученням, чи підприємством, яке здійснює декларування на підставі договору). Бланки митної декларації М 16 надаються декларанту експрес-перевізником. Разом із митною декларацією М 16 митному органу подається її електронна копія. Якщо митна декларація М 16 заповнюється громадянином власноручно, то електронну копію цієї митної декларації створює вповноважена начальником митного органу посадова особа ПМО. Громадянин, який власноручно заповнює митну декларацію М 16, повинен заповнити рядки "Назва митного органу", "Авіанакладна/інвойс №", "Прізвище одержувача", "Країна відправлення", "Місце декларування", а також заповнити графи "№п/п", "Найменування товару (предмета), його відмітні ознаки та вартість у національній валюті або євро" і "Кількість".
Порядок заповнення митної декларації М 16 декларантом. У визначених для цього місцях бланка митної декларації М 16 декларантом (громадянином, експрес-перевізником або іншою уповноваженою особою) зазначаються: назва митного органу; номери авіанакладної/інвойсу - зазначаються номери домашнього транспортного документа та інвойсу, поданих для митного оформлення МЕВ; прізвище, ім'я, по батькові одержувача, його адреса (відповідно до товаросупровідних документів), повна назва експрес-перевізника; країна відправлення МЕВ; порядкові номери найменувань предметів; найменування та відмітні ознаки предметів, а також вартість цих предметів за кожним найменуванням у національній валюті або євро. У разі, якщо вартість предметів зазначена громадянином в євро, посадова особа ПМО біля кожного найменування предметів проставляє в дужках вартість цих предметів у національній валюті України. Після останнього запису в графі "Найменування товару (предмета), його відмітні ознаки та вартість у національній валюті або євро" зазначаються також кількість місць МЕВ і загальна вага МЕВ згідно з товаросупровідними документами, а також установлені Національним банком України на день оформлення митної декларації М 16 курси іноземних валют. У разі заповнення митної декларації М 16 громадянином власноручно курси іноземних валют зазначає посадова особа ПМО; кількість предметів за кожним найменуванням і одиниці їх виміру; місце декларування. Декларація засвідчується декларантом шляхом проставлення особистого підпису, ініціалів, прізвища й дати заповнення митної декларації М 16 , яка має збігатися з датою подання цієї декларації до оформлення. Нижче цих записів додатково зазначаються відомості про: номер і дату видачі Держмитслужбою ліцензії на провадження посередницької діяльності митного брокера (свідоцтва про визнання підприємства декларантом), номер Кваліфікаційного свідоцтва особи, уповноваженої на декларування, і назву митного органу, який його видав, - у разі заповнення митної декларації М 16 експрес-перевізником або іншою особою, яка здійснює декларування на підставі договору. При цьому декларація додатково
засвідчується відбитком печатки підприємства-декларанта; серію й номер паспорта, який посвідчує особу декларанта, ким і коли його видано - у разі звернення громадянина - одержувача МЕВ; серію й номер паспорта, який посвідчує особу декларанта, ким і коли його видано, та реквізити нотаріально посвідченого доручення (серію, номер, ким і коли його посвідчено) - у разі звернення громадянина, якого одержувач МЕВ уповноважив на здійснення декларування цим дорученням.
У разі заповнення митної декларації експрес-перевізником або іншою особою, яка здійснює декларування на підставі договору, декларант одночасно визначає код предметів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (2371а-14, 23716-14, 237ІВ-14, 237ІГ-14), нараховує податки та збори (обов'язкові платежі), що підлягають сплаті при ввезенні предметів на митну територію України, та заповнює відривний корінець митної декларації М 16 . У разі заповнення митної декларації М 16 громадянином власноручно визначення коду предметів, нарахування податків і зборів (обов'язкових платежів) і заповнення відривного корінця здійснюються посадовою особою ПМО, яка проводить митний контроль і митне оформлення цих предметів.
Особливості здійснення митного контролю та митного оформлення предметів у МЕВ, задекларованих із застосу­ванням митної декларації М 16. Для здійснення митного контролю й митного оформлення предметів у МЕВ посадовій особі ПМО декларантом подаються митна декларація М 16, її електронна копія і документи, потрібні для здійснення митного контролю та митного оформлення. У разі заповнення митної декларації М 16 громадянином власноручно електронну копію цієї декларації створює посадова особа ПМО. Прийняття посадовою особою ПМО митної декларації М 16 до оформлення включає такі дії: 1) перевірка повноважень декларанта; 2) перевірка наявності вірусів на магнітному носії; за допомогою програмного забезпечення перевірка правильності заповнення декларантом митної декларації М 16; перевірка відповідності відомостей, унесених до всіх граф електронної копії митної декларації М 16, відомостям, що містяться у відповідних графах на паперовому носії; 3) перевірка наявності документів, що видаються вповноваженими органами державної влади на окремі предмети, щодо переміщення яких через митний кордон України встановлено обмеження; 4) перевірка відповідності зазначених у митній декларації М 16 даних про предмети даним, зазначеним у товаросупровідних документах, а також у дозвільних документах уповноважених державних органів, що підтверджують проведення інших видів контролю, якщо предмети підлягають цим видам контролю (у встановлених законодавством випадках - перевірка наявності відповідних відміток у товаросупровідних документах); 5) за відсутності зауважень - прийняття митної декларації М 16 до оформлення шляхом: проставлення на всіх примірниках митної декларації М 16 відбитка штампа ПМК і часу прийняття цієї декларації до оформлення; проставлення відбитка штампа ПМК на товаросупровідних документах, які раніше до митного контролю не подавалися; реєстрації митної декларації М 16 у Журналі обліку митних декларацій М 16 та присвоєння цій декларації реєстраційного номера. Журнал обліку митних декларацій М 16 ведеться в електронному вигляді з використанням програмно-інформаційного комплексу "Облік та оформлення митних декларацій М 16" ЄАІС Держмитслужби. Щомісяця чи при потребі цей журнал роздруковується й формується в справи для зберігання відповідно до Інструкції з діловодства в митній службі України, затвердженої наказом Держмитслужби від 28.12.2002 р. №747 (зі змінами).
Митний контроль. При цьому здійснюються: 1) перевірка правильності застосування валютного курсу; 2) перевірка правильності класифікації та кодування предметів (згідно з поданими документами); 3) визначення митної вартості предметів на підставі заявленої декларантом вартості цих предметів; 4) перевірка надходження коштів експрес-перевізника або іншої особи, яка здійснює декларування на підставі договору, на спеціальний рахунок митного органу; 5) перевірка правильності нарахування експрес-перевізником або іншою особою, яка здійснює декларування на підставі договору, податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством, або нарахування податків і зборів (обов'язкових платежів) посадовою особою ПМО, якщо громадянин власноручно декларував предмети в МЕВ; 6) за відсутності зауважень - списання (справляння) суми податків і зборів (обов'язкових платежів) з використанням можливостей програмно-інформаційного комплексу "Автоматизована система митного оформлення товарів та інших предметів".
За відсутності зауважень або ознак порушень митних правил посадова особа ПМО завершує митний контроль і митне оформлення шляхом: проставлення своїх підпису, прізвища та відбитка ОНП у виділених місцях усіх аркушів митної декларації М 16 та її відривних корінців; проставлення відбитка ОНП на товаросупровідних документах.
Митний контроль і митне оформлення МЕВ, призначених для вивезення за межі митної території України. Митний контроль і митне оформлення предметів у МЕВ, задекларованих із застосуванням ВМД, здійснюються митним органом, у зоні діяльності якого розташований відправник. Митне оформлення в іншому митному органі здійснюється у встановленому законодавством порядку. Митний контроль і митне оформлення предметів у МЕВ, відправниками яких є підприємства і для декларування яких не застосовується ВМД, можуть здійснюватися за місцем розташування відправника або в митному органі, у зоні діяльності якого розташована ЦСС, без погодження між митними органами питання здійснення митного оформлення предметів в іншому митному органі, ніж митний орган, у зоні діяльності якого розташований цей відправник.
Предмети в МЕВ (крім МЕВ документального характеру й МЕВ, що декларуються митному органу шляхом подання ВМД, відправниками яких є громадяни декларуються із застосуванням митної декларації, форму якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 р. №748 "Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разі переміщення ними через митний кордон України товарів та інших предметів" (зі змінами).
Домашній транспортний документ (договір між експрес-перевізником і громадянином про перевезення МЕВ) є підставою для декларування експрес-перевізником предметів громадянина, якщо він містить положення про таке доручення, а також підпис громадянина. У такому разі декларування здійснюється шляхом подання митному органу митної декларації, товаросупровідних (домашній транспортний документ, інвойс) та інших передбачених законодавством документів, оформлених працівником ЦСС (РСС) чи повіреним. Митна декларація заповнюється у двох примірниках особисто громадянином-відправником або вповноваженою ним особою (у тому числі працівником ЦСС (РСС) чи повіреним). Один із примірників митної декларації видається декларанту, другий - додається до товаросупровідних документів на МЕВ і залишається в справах митного органу, у зоні діяльності якого розташована ЦСС. На ЦСС МЕВ, митне оформлення яких закінчено, формуються експрес-перевізником у вантаж експрес-перевізника. На вантаж експрес-перевізника, призначений для доставки до митного органу, розташованого в пункті пропуску через державний кордон України, працівник ЦСС подає посадовій особі ПМО такі документи: 1) на МЕВ документального характеру: реєстр МЕВ документального характеру, призначених для вивезення, що містить відомості про кожне МЕВ (номер домашнього транспортного документа; кількість місць МЕВ; вага МЕВ), засвідчений відбитком печатки ЦСС та особистим підписом працівника ЦСС із зазначенням його посади, ініціалів і прізвища, а також електронну копію цього реєстру; 2) на МЕВ не документального характеру: два примірники маніфесту з переліком усіх МЕВ, що увійшли до складу вантажу експрес-перевізника, і відомостями про кожне МЕВ номер домашнього транспортного документа; кількість місць МЕВ; вага МЕВ; вміст МЕВ (загальне найменування); загальна вартість предметів у МЕВ), засвідчені відбитком печатки ЦСС та особистим підписом працівника ЦСС із зазначенням його посади, ініціалів і прізвища, а також електронну копію цього маніфесту; домашні транспортні документи та інвойси на всі предмети в МЕВ (крім МЕВ документального характеру), що ввійшли до складу вантажу експрес-перевізника; ВМД, у встановлених випадках, з обов'язковим зазначенням їх у маніфесті; 3) ЄТД.
Документи для формування вантажу експрес-перевізника подаються завчасно. Строк подання цих документів погоджується митним органом і зазначається в технологічній схемі оброблення та митного контролю предметів у МЕВ для кожного окремого експрес-перевізника. Посадова особа ПМО погоджує формування МЕВ у вантаж експрес-перевізника шляхом проставлення відбитка штампа ПМК на ЄТД маніфесті та реєстрі МЕВ документального характеру, призначених для вивезення. Розгорнута інформація про МЕВ, що сформовані в цей вантаж, із зазначенням по кожному МЕВ місця призначення, відправника й одержувача, надається до ПМО експрес-перевізником в електронному вигляді в мінімально можливий після відправлення вантажу експрес-перевізника строк, який погоджується митним органом і зазначається в технологічній схемі оброблення та митного контролю предметів у МЕВ для кожного окремого експрес-перевізника. Формування МЕВ у вантаж експрес-перевізника здійснюється під контролем посадової особи ПМО.
За результатами контролю посадова особа ПМО: накладає на транспортний засіб експрес-перевізника митне забезпечення та вносить до ЄТД відомості про нього; зазначає на ЄТД строк доставки вантажу експрес-перевізника в митний орган, розташований у пункті пропуску через державний кордон України; ознайомлює представника експрес-перевізника, який приймає МЕВ до перевезення, зі змістом статей 331, 332, 336, 337, 338 Митного кодексу України. На лицьовому боці двох аркушів ЄТД представник експрес-перевізника вчиняє напис такого змісту: "Я, прізвище, ім'я та по батькові, дані паспорта, ознайомлений зі змістом статей 331, 332, 336, 337, 338 Митного кодексу України та зобов'язуюсь доставити МЕВ у митницю призначення в строк до_._.20 _р." і засвідчує його проставленням дати й особистого підпису на кожному з цих аркушів. Для вчинення напису експрес-перевізник може використовувати штамп. Зобов'язання й підпис представника експрес-перевізника засвідчуються відбитком ОНП посадової особи митниці відправлення.
Проставлення посадовою особою ПМО відбитка ОНП на всіх аркушах реєстру МЕВ документального характеру, призначених для вивезення, маніфесту й ЄТД свідчить про завершення митного оформлення вантажу експрес-перевізника.
Оформлений реєстр МЕВ документального характеру, призначених для вивезення, й один із цих аркушів ЄТД залишаються в справах митниці відправлення на контролі, другий аркуш ЄТД і один примірник маніфесту видаються представнику експрес-перевізника для пред'явлення митниці призначення.
При надходженні вантажу експрес-перевізника в ПМО митного органу, розташованого в пункті пропуску через державний кордон України, посадова особа цього ПМО перевіряє: цілість митного забезпечення митного органу відправлення та дотримання строку доставки вантажу; відповідність вантажу експрес-перевізника відомостям про нього (про кількість місць), зазначеним у ЄТД; наявність в ЄАІС Держмитслужби електронних копій ВМД, поставлених на контроль. У разі відсутності електронних копій ВМД в ЄАІС Держмитслужби посадова особа ПМО здійснює пропуск МЕВ через митний кордон України на підставі належним чином оформлених ЄТД, маніфесту та четвертого примірника ВМД на предмети в МЕВ, оформлені із застосуванням ВМД, з обов'язковим наступним підтвердженням факту доставки МЕВ в ЄАІС Держмитслужби.
За відсутності зауважень або ознак порушень митних правил посадова особа ПМО підтверджує доставку вантажу експрес-перевізника шляхом проставлення відбитка ОНП на ЄТД та внесення інформації до ПІК "Контроль за переміщенням МЕВ за ЄТД" ЄАІС Держмитслужби. У разі, якщо експортна операція (предмети в МЕВ за окремо взятими ВМД) є об'єктом поглибленого аналізу відповідно до Порядку взаємодії митних і податкових органів при здійсненні державного контролю за експортом окремих видів товарів суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, затвердженого наказом Держмитслужби, Державної податкової адміністрації України від 12.07.2004 р. №512/387 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2004 р. за №911/9510 (зі змінами), експрес-перевізник подає митному органу, у зоні діяльності якого розташована ЦСС, окремий ЄТД на такий вантаж.
Переміщення (перевантаження) такого вантажу на борт повітряного судна здійснюється виключно зі складу тимчасового зберігання, розташованого в пункті пропуску через державний кордон України.