Вход

Попередня митна декларація

Стаття 89. Попередня митна декларація

До ввезення товарів на митну територію України декларантом може подаватися до відповідного митного органу попередня митна декларація.
Подання попередньої митної декларації при ввезенні на митну територію України підакцизних товарів є обов'язковим.
Порядок подання попередньої митної декларації, її форма та порядок відомостей, що зазначаються у ній, встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи відповідно до вимог цього Кодексу.

Законодавець положеннями коментованої статті визначає порядок подання декларантом попередньої митної декларації, форму та перелік відомостей, які в ній зазначаються.
Відповідно до ч.І коментованої статті декларант може подавати до відповідного митного органу, до ввезення товарів на митну територію України, попередню митну декларацію.
Відповідно до ч.2 коментованої статті законодавець зобов'язує декларантів подавати попередні митні декларації при ввезенні на митну територію України підакцизних товарів. Нагадаємо, що акцизний збір - це непрямий податок на окремі товари (продукцію), визначені законом як підакцизні, який включається до ціни цих товарів (продукції). Відповідно до чинного законодавства платниками акцизного збору є:
а) суб'єкти підприємницької діяльності, а також їх філії, відділення (інші відокремлені підрозділи) - виробники підакцизних товарів на митній території України, у тому числі з давальницької сировини по товарах (продукції), на які встановлено ставки акцизного збору у твердих сумах, а також замовники, за дорученням яких виготовляється продукція на давальницьких умовах по товарах, на які встановлено ставки акцизного збору у відсотках до обороту, які сплачують акцизний збір виробнику;
б) нерезиденти, які здійснюють виготовлення підакцизних товарів (послуг) на митній території України безпосередньо або через їх постійні представництва чи осіб, прирівняних до них згідно із законодавством;
в) будь-які суб'єкти підприємницької діяльності, інші юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, які імпортують на митну територію України підакцизні товари, незалежно від наявності внесених до них іноземних інвестицій;
г) фізичні особи - резиденти або нерезиденти, які ввозять (пересилають) підакцизні речі або предмети на митну територію України у вигляді супроводжувального або не супроводжувального багажу, а також фізичні особи, які одержують такі підакцизні речі (предмети), переслані (надіслані) з-за митного кордон} України у вигляді поштових чи інших відправлень або несупроводжувального багажу, в обсягах або вартістю, що перевищують норми безмитного провезення (пересилання) для таких фізичних осіб, визначені митним законодавством;
д) юридичні або фізичні особи, які купують (одержують в інші форми володіння, користування або розпорядження) підакцизні товари у податкових агентів.
Під давальницькою сировиною розуміється сировина, яка є власністю одного суб'єкта підприємницької діяльності (замовника) і передається іншому суб'єкту підприємницької діяльності (виробнику) для виготовлення підакцизних товарів (продукції) без переходу права власності на таку сировину.
Суб'єкти підприємницької діяльності, які ввезли (імпортували) на митну території України підакцизні товари (продукцію) без сплати акцизного збору, подають до органі а податкової служби до 15 числа місяця, що настає за звітним, щомісячний звіт про обсяги продажу ввезених (імпортованих) підакцизних товарів (продукції) та розміри одержаних з покупців і перерахованих до бюджету сум акцизного збору, а також про обсяги переданих товарів, увезених (імпортованих) в інтересах інших суб'єктів підприємницькі, діяльності, і утриману суму акцизного збору. Встановлення максимальних роздрібних цін на підакцизні товари здійснюється виробниками або імпортерами цих товарів шляхом декларування таких цін. Декларація про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари подається відповідно до центрального органу державної податкової служби України або центрального органу державної митної служби України у формі, спільно визначеній цими органами за погодженням з Комітетом Верховної Ради України, який відповідає за проведення податкової політики, декларації повинні міститися відомості про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на всі підакцизні товари, що виробляються ним в Україні, або на всі підакцизні товари, що імпортуються ним в Україну, а також про дату, з якої запроваджуються встановлені у декларації максимальні роздрібні ціни. Декларація повинна бути подана виробником або імпортером підакцизних товарів відповідно до центрального органу державної податкової служби України або центрального органу державної митної служби України не пізніше, ніж за п'ять календарних днів до моменту запровадження встановлених у декларації максимальних роздрібних цін.
Відповідно до ч.З коментованої статті на Державну митну службу України оси обов'язок визначати порядок подання попередньої митної декларації, затверджувати її форму та порядок відомостей, що зазначаються у ній.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 р. №390 "Про ввезення на митну територію України окремих видів товарів" і для вдосконалення контролю за ввезенням на митну територію України з будь-якою метою окремих видів товарів. Державна митна служба України наказом від 28.02.2003 р. №129 (з урахуванням змін та доповнень) затвердила Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територію України окремих видів товарів, а також Перелік окремих видів товарів, ввезення яких на митну територію України здійснюється за умови подання попередньої вантажної митної декларації.
Положення визначає перелік окремих видів товарів, увезення яких на митну територію України здійснюється за умови подання попередньої вантажної митної декларації, та перелік окремих видів товарів, увезення яких на митну територію України, крім увезення залізничним транспортом, здійснюється за умови подання попередньої вантажної митної декларації; установлює порядок заповнення й оформлення попередньої вантажної митної декларації при ввезенні на митну територію України з будь-якою метою (крім транзиту) окремих видів товарів згідно із зазначеними переліками залежно від виду транспорту, яким перевозяться ці товари.
Умовою переміщення через митний кордон України окремих видів товарів є оформлення попередньої вантажної митної декларації (ПД) та її електронної копії митним органом за місцем державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - одержувача цих товарів. Під попередньою вантажною митною декларацією розуміється - документ, що складається на бланку уніфікованого адміністративного документа форми МД-2 (МД-3), містить у собі відомості про товари, які будуть увезені на митну територію України, і є одним із документів контролю за їх доставкою. При переміщенні через митний кордон України окремих видів товарів дозволяється, ураховуючи господарську діяльність суб'єктів підприємницької діяльності, подання ПД і наступне оформлення ВМД (вантажної митної декларації) за листом-узгодженням між митним органом призначення та митним органом за місцем державної реєстрації суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності. При цьому ПД і ВМД повинні бути оформлені одним митним органом. У ПД умовно нараховуються всі платежі, передбачені при оформленні окремих видів товарів для вільного обігу на митній території України. ПД дійсна та може бути використана для ввезення товару протягом трьох місяців з дати її оформлення.
ПД, заповнена відповідно до Порядку заповнення попередньої вантажної митної декларації, та її електронна копія подаються митному органу призначення разом із такими документами: зовнішньоекономічним договором (контрактом); документами, що потверджують застосування одного із заходів забезпечення доставки товарів у митний орган призначення, також можуть подаватись інші документи, що підтверджують вартісні, якісні й кількісні характеристики товару.