Поняття режиму знищення або руйнування

Стаття 243. Поняття режиму знищення або руйнування
    Знищення або руйнування - митний режим, відповідно до якого товари, ввезені на митну територію України, знищуються під митним контролем чи приводяться у стан, який виключає їх використання, без справляння податків, установлених на імпорт, а також без застосування заходів нетарифного регулювання до товарів, що знищуються або руйнуються.
      Знищення або руйнування товарів допускається з письмового дозволу митного органу, який надається за умови наявності дозволів інших органів державної влади, що здійснюють відповідно до їхньої компетенції контроль під час переміщення товарів через митний кордон України. Такий дозвіл митним органом не видається, якщо знищення товарів може завдати істотної шкоди навколишньому природному середовищу, а також в інших випадках, що визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи спільно з іншими органами державної влади, що здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України.
     МК не передбачено вимог щодо дозволу на поміщення ввезених на митну територію товарів, митного контролю та митного оформлення товарів, що підлягають знищенню або руйнуванню у відповідних окремих статтях глави, що регулює використання режиму знищення або руйнування. Ці вимоги закріплені у відповідному нормативно-правовому акті, розробленому на виконання загальних положень статей 243-245 МК.
З дотриманням ст. 187 та з метою реалізації положень статей глави 40 МК встановлений "Порядок застосування митного режиму знищення або руйнування до товарів, що перебувають під митним контролем" (далі - Порядок). Порядок затверджений Наказом Держмитслужби від 24.12.2003 р. №905.
Цим Порядком передусім встановлені вимоги до методів знищення або руйнування товарів. Такі методи повинні забезпечити:
а) унеможливлення подальшого відновлення первинних споживчих властивостей товарів або використання їх окремих частин, вузлів і агрегатів за призначенням;
б) дотримання законодавства України про захист здоров'я населення й охорону навколишнього природного середовища та не призводити до утворення отруйних, токсичних, шкідливих і потенційно небезпечних речовин та відходів;
в) унеможливлення вилучення поза митним контролем або підміну знищуваних товарів.
Знищення по суті може бути:
1) повним (спалювання, руйнування, захоронення, термічний, хімічний, механічний або інший вплив на товари, у результаті чого ці товари знищуються); приведенням товарів у стан, непридатний для використання (шляхом демонтажу, нанесення механічних пошкоджень включаючи прибивання дір, розриви, нанесення ушкоджень іншими способами за умови, що такі ушкодження виключають подальше відновлення товарів і можливість їх використання в первісному вигляді).
Знищення повинно бути таким, яке виключить відновлення знищеного або зруйнованого товару при мінімальних фінансових витратах та приведення їх повністю або частково у первісний товарний вигляд. Це має величезне значення у зв'язку з тим, що у випадку використання начебто знищення з корисною метою їх подальшого відновлення, такий увезений товар отримає незаконне звільнення від сплати митних платежів шляхом потрапляння на внутрішній вітчизняний ринок. Таким чином даний товар складе конкуренцію українським товарам з незаконною перевагою, тим самим порушивши чинне законодавство з захисту економічної конкуренції.
Митні органи не визнають як операцію зі знищення або руйнування товарів:
- використання для споживання тваринами товарів, попередньо призначених для споживання людиною (наприклад, згодовування товарів - харчових продуктів худобі;
- проведення з товарами операцій з переробки;
- отримання продуктів переробки, включаючи монтаж, складання, переробку або обробку товарів;
- ремонт товарів, включаючи їх відновлення;
- використання товарів як таких, що полегшують процес виготовлення продуктів переробки, якщо самі вони при цьому повністю витрачаються;
- запуск товарів у космічний простір;
- тощо.
Порядком передбачено, що дозвіл на знищення або руйнування видається начальником або вповноваженою посадовою особою митного органу, у зоні діяльності якого фактично перебувають такі товари, на підставі письмової заяви, поданої власником, за формою, встановленою Порядком у разі прийняття власником товарів, що перебувають під митним контролем на митній території України, рішення про їх знищення або руйнування.
Заява про застосування до товарів митного режиму знищення або руйнування подається у двох примірниках, реєструється митним органом і розглядається протягом трьох робочих днів з дати реєстрації. Для розгляду заяви декларант разом з нею подає такі документи:
- що засвідчують право заявника розпоряджатися товарами;
- дозволи на знищення або руйнування, надані іншими органами державної влади, що здійснюють відповідно до їх компетенції контроль під час переміщення товарів через митний кордон;
- копію договору про знищення або руйнування між власником товару та підприємством, що має ліцензію встановленого зразка на провадження такої діяльності (у випадках, визначених у пункті 3.9 цього Порядку);
- товаротранспортні та інші товаросупровідні документи.
Декларант може подавати додатково інші документи, потрібні для прийняття рішення митним органом.
Якщо є можливість розміщення товарів у митний режим відмови на користь держави (див. коментар до ст. 246 МК), то митний орган повинен у письмовому вигляді запропонувати декларантові використати цей митний режим. У разі згоди власника товарів з пропозицією митного органу ці товари розміщуються в митний режим відмови на користь держави.
Дозвіл на застосування митного режиму знищення або руйнування оформлюється шляхом накладення начальником або вповноваженою посадовою особою митного органу на обох примірниках заяви резолюції "Знищення (руйнування) дозволено", яка завіряється відбитком печатки митного органу.
Другий примірник заяви з резолюцією про прийняте рішення видається в зазначений строк заявникові (уповноваженому представникові заявника) або надсилається йому поштою (з повідомленням про вручення).
У наданні дозволу на розміщення товару в режим знищення або руйнування митним органом може бути відмовлено у разі:
- неподання документів, зазначених у Порядку;
- відсутності в зоні діяльності митного органу підприємства, яке має ліцензію на провадження діяльності зі знищення (руйнування) окремих видів товарів, - якщо таке знищення (руйнування) повинно здійснюватися тільки таким підприємством;
— в інших випадках, що визначаються законодавством України. У разі прийняття рішення про відмову в допущенні товарів до розміщення в митний
режим знищення або руйнування начальник або вповноважена посадова особа митного органу накладає на обох примірниках заяви резолюцію "Знищення (руйнування) заборонено" із зазначенням причин відмови. Резолюція завіряється відбитком печатки митного органу.
Якщо знищення або руйнування певного товару проводитиметься на підприємстві, що має ліцензію на провадження такої діяльності, то дозвіл видається митним органом, у зоні діяльності якого розташовано таке підприємство. У цьому разі перевезення й митне оформлення товарів здійснюється за умови узгодження цього питання між митними органами.
Митний контроль і митне оформлення товарів, що розміщуються в митний режим знищення або руйнування, здійснюються згідно з цим Порядком тільки після проведення визначених у ст. 27 МК необхідних для цього товару видів контролю.
Для проведення на підприємстві, що має ліцензію на провадження діяльності зі знищення (руйнування) товарів, операцій зі знищення або руйнування товарів, заявлених у митний режим знищення або руйнування, на території цього підприємства повинна бути створена зона митного контролю, режим якої унеможливлює надходження (вилучення) товарів поза митним контролем. Така зона митного контролю повинна охоплювати спеціально визначену огороджену територію підприємства, на якій здійснюються складування товарів, безпосередньо процес знищення або руйнування, а також складування відходів (залишків).
Митний орган має право додатково встановлювати конкретні вимоги до обладнання зони митного контролю на підприємстві, де здійснюються операції зі знищення або руйнування товарів, для забезпечення надійності зберігання таких товарів та їх відходів (залишків).
Попередній огляд місця проведення операцій зі знищення або руйнування товарів уповноваженою посадовою особою митного органу є обов'язковим. Метою попереднього огляду є з'ясування можливості забезпечення на території підприємства режиму зони митного контролю. Про результати попереднього огляду вповноважена посадова особа митного органу, яка провела огляд, подає доповідну записку начальникові митного органу. Ця доповідна записка додається до першого примірника заяви власника товарів про застосування до них митного режиму знищення або руйнування, що залишається в митному органі.
Під час проведення операцій зі знищення (руйнування) товарів повинні бути присутніми:
1) власник товару або вповноважена ним особа;
2) у разі здійснення знищення (руйнування) на підприємстві - посадова особа цього підприємства;
3) від митного органу, який видав дозвіл на знищення або руйнування, крім посадової особи, яка проводить митне оформлення, - представники відділу тарифів та митної вартості, підрозділу по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил (за узгодженням з начальником цього підрозділу), підрозділу власної безпеки (за дорученням Управління власної безпеки або в разі погодження керівництвом митниці їх участі).
Власник товарів або вповноважена ним особа за згодою державних органів, якими надавалися дозволи на знищення або руйнування товарів, забезпечує присутність їх посадових осіб під час проведення операцій зі знищення або руйнування.
За фактом знищення (руйнування) складається акт про знищення (руйнування) товарів (далі - Акт) за формою, встановленою Порядком. Номер Акта повинен бути ідентичний номеру ВМД. Підставою для завершення митного оформлення є Акт, який долучається до першого основного аркуша вантажної митної декларації і підписується особами, які були присутні під час проведення операцій зі знищення або руйнування (власником товарів або вповноваженою ним особою; посадовою особою підприємства; посадовими особами митного органу, які здійснювали контроль за проведенням операцій зі знищення (руйнування) товарів; посадовими особами органів державної влади, які надали дозвіл на знищення або руйнування товарів). Від кількості підприємств, органів, посадові особи яких були присутні під час проведення операцій зі знищення або руйнування товарів, залежить кількість примірників Акта.
В акті обов'язково вказується:
- дата та місце складення;
- назва товару, особливі його ознаки;
- кількість (вага, місце, об'єм і т. ін.);
- кількість залишків (відходів);
- спосіб, дата і місце знищення або руйнування;
- перелік осіб, присутніх при знищенні;
- інша інформація.
Митне оформлення товарів у митному режимі знищення або руйнування здійснюється із застосуванням ВМД, заповненої згідно з Інструкцією про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженою наказом Держмитслужби України від 09.07.1997 р. №307 (з урахуванням наказу Державної митної служби України від 22.06.2006 р. №515), Порядком заповнення граф вантажної митної декларації відповідно до митних режимів, затвердженим наказом Держмитслужби України від 30.06.1998 р. №380 (зі змінами й доповненнями) та Порядком здійснення митного контролю й митного оформлення товарів та інших предметів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженим наказом Держмитслужби України від 14.10.2002 р. №561 (зі змінами й доповненнями).
Митне оформлення товарів, що ввезені на митну територію України та перебувають під митним контролем, у митному режимі знищення або руйнування здійснюється без справляння податків, установлених на імпорт, і без застосування заходів нетарифного регулювання - тобто без вжиття заходів економічної політики.
Відповідно до вимог, визначених Кабінетом Міністрів України чи спеціально вповноваженими центральними органами державної влади, відповідно до їх компетенції відбувається знищення або руйнування таких товарів, як:
- лікарські й наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори;
- неякісна й небезпечна продукція (крім товарів 1-24 груп згідно з УКТЗД);
- військова, мисливська, спортивна вогнепальна зброя та боєприпаси до неї;
- холодна й пневматична зброя;
- вибухові речовини;
- спеціальні засоби, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії, засоби індивідуального захисту, засоби активної оборони й засоби для виконання спеціальних операцій і оперативно-розшукових заходів.
Відходи (залишки), якщо такі утворилися в результаті знищення або руйнування товарів, перебувають під митним контролем з моменту їх утворення до моменту поміщення їх у відповідний митний режим у порядку, встановленому для товарів, увезених на митну територію України. Такі відходи (залишки) повинні бути розміщені у відповідний митний режим не пізніше 10 діб з дня підписання Акта.
На документах обліку таких відходів (залишків) уповноваженою посадовою особою митного органу проставляється штамп "Під митним контролем".
Вантажна митна декларація на відходи (залишки) подається власником цих відходів (залишків) або вповноваженою ним особою в загальному порядку. Контроль за правильністю класифікації відходів (залишків) проводиться митним органом з урахуванням класифікаційного рішення. Товари, у розміщенні яких у митний режим знищення або руйнування було відмовлено, повинні бути оформлені в іншому митному режимі або вивезені за межі митної території України.
Знищення (утилізація) неякісних лікарських засобів, до складу яких входять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, здійснюється у відповідності до "Правил про затвердження Правил проведення утилізації та знищення неякісних лікарських засобів, до складу яких входять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори", що затверджені спільним Наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №67/59 від 19.03.1999 року.
Підставою для розгляду питання про утилізацію або знищення неякісних лікарських засобів є протокол аналізу якості лікарського засобу. Аналіз лікарського засобу проводить Державна інспекція з контролю якості Національного агентства з контролю за якістю та безпекою продуктів харчування, лікарських засобів та виробів медичного призначення або експерти Державного науково-експертного центру лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я України, або ж провізори, які відповідають за одержання і зберігання лікарських засобів.
Згідно із законом у випадку порушення законодавства щодо знищення, руйнування, переробки, утилізації товарів, що перебувають під митним контролем, передбачена дисциплінарна, адміністративна, цивільна та кримінальна відповідальність, а саме:
- за ввезений на митну територію України неякісний та небезпечний товар;
- за невиконання рішень спеціально уповноважених органів виконавчої влади;
- за порушення порядку щодо знищення або руйнування неякісних та небезпечних товарів;
за здійснення знищення, руйнування, переробку або утилізацію підприємствами, виробництво яких не атестовано;
за невиконання вимог нормативно-правових актів і нормативних документів щодо поводження з окремими видами неякісних та небезпечних товарів.
Законами України може бути встановлена відповідальність за інші правопорушення законодавства щодо знищення або руйнування неякісного та небезпечного товару.
За порушення встановленого законом порядку знищення або руйнування товарів під митним контролем передбачена адміністративна відповідальність за ст. 347 МК.
Посадові та службові особи спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері знищення або руйнування неякісного та небезпечного товару несуть відповідальність згідно із законодавством України.
Відповідно до частини другої ст. 243 МК та з метою удосконалення механізму митного контролю за товарами, що розміщуються у митний режим знищення або руйнування спільним наказом від 26.10.2004 р. №763/516/413/735/378, затверджений Перелік випадків, коли дозвіл на розміщення товарів у митний режим знищення або руйнування не видається (далі - Перелік).
Отже дозвіл на розміщення у митний режим знищення або руйнування не видається щодо таких товарів:
- заборонених до ввезення на митну територію України та транзиту через митну територію України;
- стосовно яких не здійснено встановлені законодавством України необхідні види контролю, зазначені в частині першій ст. 27 МК, та не надано дозвіл на їх знищення або руйнування;
- неякісної та небезпечної продукції (крім продукції, яка стала неякісною та небезпечною під час перебування під митним контролем на митній території України, якщо на момент перетину митного кордону при ввезенні на цю територію не було відмовлено у документальному підтвердженні її якості та безпеки);
- вилучених митними органами як предмети порушення митних правил, у справах про контрабанду;
- електроенергії та інших товарів, що не можуть бути ідентифіковані;
- ядерних матеріалів, спеціальних розщеплювальних матеріалів;
- особливо небезпечних хімічних речовин;
- отруйних речовин;
- небезпечних відходів;
- радіоактивних відходів;
- розміщених у митний режим імпорту;
- у результаті знищення або руйнування яких утворюються особливо небезпечні хімічні та отруйні речовини, небезпечні чи радіоактивні відходи;
- культурних цінностей;
- представників тваринного та рослинного світу, які відповідно до законів України й міжнародних договорів України, укладених у встановленому законодавством порядку, охороняються державою, крім випадків, коли їх знищення необхідне для запобігання епідеміям і епізоотіям.
Також не допускається розміщення у митний режим знищення або руйнування товарів і транспортних засобів:
- прийнятих як предмет застави;
- на які накладено арешт;
- стосовно яких судами України прийнято рішення про конфіскацію;
- предметів художнього, історичного та археологічного надбання України.
До Порядку застосування митного режиму знищення або руйнування до товарів, що перебувають під митним контролем
Форма заяви про застосування митного режиму знищення або руйнування до товарів, що перебувають під митним контролем
Начальникові    митниці
         ЗАЯВА
 
Підприємство
(повна назва підприємства)
реєстраційний номер облікової картки суб'єкта ЗЕД_,
код за ЄДРПОУ_, адреса:_,
просить надати дозвіл на розміщення таких товарів у митний режим знищення або руйнування:
з/п
Найменування товару
Кількість
Вартість
Місцезнаходження товару
1
2
3
4
l                 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зазначений товар у митний режим знищення або руйнування заявляється у зв'язку з: Дозволи на знищення (руйнування) видано органами державної влади: _
Документи, що засвідчують право розпоряджатися товарами:
Місце проведення операцій зі знищення (руйнування)
Зобов'язуюся забезпечити проведення операції зі знищення (руйнування) товарів за свій рахунок і заявити у відповідний митний режим відходи (залишки), що будуть отримані в результаті знищення (руйнування).
Керівник підприємства Головний бухгалтер_    М.П.