Вход

Поняття провадження у справі про порушення митних правил

Стаття 356. Поняття провадження у справі про порушення митних правил
Провадження у справі про порушення митних правил включає в себе виконання процесуальних дій, зазначених у статті 375 цього Кодексу, розгляд справи та винесення постанови.
Провадження у справах про порушення митних правил виступає як самостійний різновид провадження в справах про адміністративні правопорушення, і являє собою систему процесуальних норм, що визначають порядок, форми та методи діяльності митних органів та їх посадових осіб, пов'язану з притягненням до адміністративної відповідальності осіб, винних у вчиненні митних правопорушень.
Митний кодекс України не визначає завдання провадження у справах про порушення митних правил, однак ми можемо визначити, що основними завданнями даного провадження є: виявлення та припинення митних правопорушень, своєчасне, всебічне, повне та об'єктивне з'ясування обставин кожної справи, її вирішення відповідно до чинного законодавства, забезпечення виконання постанов у справах, виявлення причин та умов, що сприяли скоєнню митних правопорушень, вжиття заходів щодо їх усунення, запобігання правопорушень і зміцнення правопорядку та законності.
Провадження у справах про порушення митних правил можна визначити як сукупність послідовних дій уповноважених посадових осіб митних органів, спрямованих на виконання завдань, що стоять перед провадженням. Діяльність посадових осіб складається з системи взаємопов'язаних між собою процесуальних дій. Вся система процесуальних дій і окремі дії здійснюються у передбаченому Кодексом процесуальному порядку, обов'язковому для усіх суб'єктів провадження.
Процес правозастосування у справах про порушення митних правил складається з сукупності стадій, що змінюють одна одну у чітко визначеній послідовності.
Хоч у коментованій статті зазначається, що провадження включає в себе виконання процесуальних дій, розгляд справи та винесення постанови, на нашу думку, це не всі елементи провадження у справах про порушення митних правил.
Порядок притягнення до адміністративної відповідальності за порушення митних правил передбачає такі стадії:
- порушення справи про порушення митних правил;
- розгляд справи і винесення рішення у справі;
- оскарження або опротестування постанови у справі;
- виконання рішення у справі. Порушення справи є початковою стадією провадження. її змістом є комплекс
першочергових процесуальних дій, пов'язаних з:
- виявленням факту митного правопорушення; складанням протоколу про порушення митних правил, а в разі необхідності - й інших протоколів;
- встановленням особи правопорушника, свідків;
- збиранням, дослідженням та попередньою оцінкою доказів та інших обставин, що можуть мати значення для справи;
- первинною юридичною кваліфікацію скоєного.
У межах цієї стадії складається протокол про порушення митних правил, протокол про адміністративне затримання, протоколи процесуальних дій, передбачених ст. 375 Кодексу. Тобто фактично здійснюється митне розслідування у справі з відповідним процесуальним оформленням його результатів. Метою розслідування є якісна підготовка справи для розгляду по суті.
Закінчується стадія порушення справи з моменту передачі матеріалів справи про порушення митних правил уповноваженому органу для розгляду по суті з урахуванням підвідомчості.
Друга стадія провадження - розгляд справи і винесення рішення у справі, визнається центральною стадією провадження.
Сутність цієї стадії полягає в тому, що уповноважений орган (митний орган або суд (суддя) на підставі зібраних та оформлених під час розслідування документів у справі, відповідно до чинного законодавств дає правову оцінку діям особи, щодо якої складено протокол про порушення митних правил. Тобто саме на цій стадії вирішуються завдання провадження у справах про порушення митних правил
Усі інші стадії провадження мають щодо даної стадії або підготовче або подальше значення.
Винесенням постанови у справі про порушення митних правил закінчується стадія розгляду справи.
Третя стадія провадження у справах про порушення митних правил являє собою перегляд винесеної постанови у справі у передбачених законом випадках.
Ця стадія є факультативною. Можливість подібного перегляду справи є гарантією законності й обгрунтованості застосування адміністративного стягнення і має на меті зміцнення правопорядку, всебічної охорони прав та законних інтересів громадян. У процесі цієї стадії перевіряється законність і обґрунтованість винесеної постанови, а також дотримання установленого законом порядку провадження в цілому, усуваються допущені порушення, забезпечується застосування до винних справедливих заходів впливу.
Ця стадія сприяє усуненню порушень законності, забезпеченню систематичного контролю за діяльністю митних органів та їх посадових осіб.
Четверта стадія провадження у справі - виконання рішення у справі - обумовлена необхідністю виконання винесеної постанови. її сутність полягає в кінцевій практичній реалізації адміністративного стягнення, призначеного порушнику. У процесі виконання постанови, особа, яка вчинила порушення митних правил, перетерплює відповідні позбавлення й обмеження особистого або матеріального характеру. Лише за цієї умови адміністративне стягнення виконає свою соціальну функцію.
Після реального виконання або у випадку, якщо неможливо виконати постанову, виконання повинно бути припинено, справа повернута органу, що виніс постанову. Закінчення виконання означає і закінчення провадження у справі.
Коментуючи дану статтю, необхідно зазначити, що в ній є посилання на ст. 378 цього кодексу, яка містить перелік процесуальних дій у справі про порушення митних правил. Щодо цього питання листом Держмитслужби України від 10.01.2004 р. №11/5-20-39-ЕП надані такі роз'яснення: "У статті 356 МК України допущено технічну помилку, виправлення якої передбачено підготовленим Держмитслужбою України проектом Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України", тому з метою запобігання негативним наслідкам рекомендуємо при здійсненні провадження у справах про порушення митних правил не обмежуватися посиланням на окремо взяту статтю, а керуватись вимогами розділу XIX Кодексу в цілому".