Поняття підприємства колективної власності

Стаття 93. Поняття підприємства колективної власності
1.Підприємством колективної власності визнається корпоративне або унітарне під­приємство, що діє на основі колективної власності засновника (засновників).
2. Підприємствами колективної власності є виробничі кооперативи, підприємства споживчої кооперації, підприємства громадських та релігійних організацій, інші підпри­ємства, передбачені законом.
1. Підприємство колективної власності є однією з організаційно-правових форм під­приємства, кваліфікуючою ознакою якої є визначена форма власності, на якій засноване і діє таке підприємство.
Підприємство колективної власності має всі конститутивні ознаки підприємства, пере­лічені у статті 62 ГК. Особливості правового статусу таких підприємств обумовлені прита­манною їм сукупністю майнових та організаційних ознак: порядком формування майнової бази їх господарювання, порядком володіння, користування та розпорядження належним їм майном, порядком розподілу результатів від його використання, його структурою, порядком звернення стягнення на зазначене майно; порядком створення такого підприємства, структу­рою та компетенцією його органів управління, взаємодією засновників (членів) та інших осіб, відповідальністю засновників (членів).
Виникнення підприємств колективної власності пов'язано з добровільним об'єднанням майна їх засновниками для досягнення тих чи інших соціально-господарських цілей. Під­приємства колективної власності виступають суб'єктами права колективної власності на об'єднане майно.
Організаційні відмінності підприємств колективної власності від інших підприємств ді­стають вияв у внутрішній конструкції управління їх справами.
Вступ у господарський оборот підприємства колективної власності відбувається за волею всіх його членів, яка виражається через відповідні органи, що формуються у процесі ство­рення такого підприємства згідно з його статутом.
У підприємстві колективної власності його члени взаємодіють як учасники колективу, зберігаючи право вільного виходу з такого підприємства із заздалегідь визначеною часткою майна. А якщо таке підприємство створено на базі колективної власності, обсяг повноважень його визначає власник майна.
Підприємство колективної власності відрізняється від інших підприємств за конструк­цією його відповідальності перед третіми особами, а також відповідальності засновників і членів) і створеного ними підприємства.
До числа корпоративних належить підприємство колективної власності, утворене двома або більше засновниками за їх спільним рішенням, яке діє на основі об'єднання майна і тру­дової діяльності засновників (учасників) та їх спільного управління справами на підставі корпоративних прав, у тому числі через органи, що ними створюються, за умови участі за­сновників (учасників) у розподілі доходів та ризиків (ч. 5 ст. 63 ГК).
Підприємство колективної власності, створене одним засновником, який виділяє необхід­не для того майно, формує відповідно до закону статутний фонд, не поділений на частки паї), затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо або через керівника, який ним призначається, керує підприємством і формує його трудовий колектив на засадах трудового найму, вирішує питання реорганізації та ліквідації підприємства, відноситься до унітарних підприємств (ч. 4 ст. 63 ГК).
2. Частина 2 коментованої статті містить перелік видів підприємств колективної власно­сті, що дає можливість визначити правовий статус кожного з різновидів таких підприємств.
На відміну від положень ст. 20 Закону України «Про власність», який втратив чинність, ко­ментована норма звужує коло підприємств — суб'єктів права колективної власності. До них, зокрема, відносяться виробничі кооперативи, підприємства споживчої кооперації, підприєм­ства громадських та релігійних організацій, а також інші підприємства, передбачені законом. Зокрема, в Україні діють підприємства колективної власності, створені шляхом передачі всього майна державного підприємства у власність його трудового колективу. Особливостя­ми такого підприємства є те, що в його майні визначаються вклади його працівників. До тако­го вкладу включається сума вкладу робітника у майно державного підприємства, на базі яко­го створено колективне підприємство, а також вклад робітника у приріст майна цього підприємства після його створення. При цьому розмір вкладу робітника у приріст майна ви­значається виходячи з його трудової участі у діяльності підприємства. На вклад робітника ко­лективного підприємства нараховуються та сплачуються відсотки (дивіденди), розмір яких визначає трудовий колектив за результатами господарської діяльності підприємства.
Працівнику, який припинив трудові відносини з підприємством, а також спадкоємцям по­мерлого працівника сплачується вартість вкладу. При ліквідації колективного підприємства вартість вкладу сплачується працівникам (їх спадкоємцям) із майна, що залишилось після розрахунків з кредиторами.