Поняття об'єднання підприємств

Стаття 118. Поняття об'єднання підприємств
1. Об'єднанням підприємств є господарська організація, утворена у складі двох ас: більше підприємств з метою координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань.
2. Об'єднання підприємств утворюються підприємствами на добровільних засада або за рішенням органів, які відповідно до цього Кодексу та інших законів мають право утворювати об'єднання підприємств. В об'єднання підприємств можуть входити підприємства, утворені за законодавством інших держав, а підприємства України можуть входити в об'єднання підприємств, утворені на території інших держав.
3.Об'єднання підприємств утворюються на невизначений строк або як тимчасові об'єднання.
4. Об'єднання підприємств є юридичною особою.
5. Державна реєстрація об'єднання підприємств здійснюється відповідно до статті 58 цього Кодексу.
1. Для успішної діяльності в умовах ринкової конкуренції суб'єкти господарювання праг­нуть об'єднуватись у промислові, банківські, промислово-фінансові та інші групи.
Такі групи (об'єднання) суб'єктів господарювання визначаються в господарському законодавстві і в теорії господарського права як господарські об'єднання. Господарські об'єд­нання слід відрізняти від господарських товариств, що є підприємствами, а не їх об'єднання­ми. Господарське об'єднання — це один із видів суб'єктів господарювання.
Коментована глава, яка містить норми щодо правового становища господарських об'єд­нань, називається «Об'єднання підприємств». Відповідно до цієї назви і статті, що входять до неї, регулюють, переважно, відносини щодо утворення і діяльності об'єднань підприємств. Виняток становлять дві статті ГК: ст. 125 «Промислово-фінансові групи» і ст. 126«Асоційовані підприємства. Холдингові компанії», дія яких поширюється на об'єднання, учасниками яких є (або можуть бути) не лише підприємства, а й інші суб'єкти господарювання — господарські організації.
Об'єднання підприємств — це господарська організація, утворена у складі двох або більше підприємств. Таким чином, учасники відносин у сфері господарювання, які не є підпри­ємствами, не можуть бути учасниками об'єднання підприємств. Натомість, вони можуть бу­ти учасниками об'єднань інших суб'єктів господарювання (див. коментар до ч. 6 ст. 119).
Закон чітко визначає мету, з якою утворюються об'єднання підприємств. Це — координа­ція їх виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань. Об'єднання підприємств можуть здійснювати господарську діяльність, однак, оскільки їх метою не є отримання прибутку (хоч такий і може мати місце за результа­тами господарювання), їх не можна віднести до суб'єктів підприємницької діяльності. Такий висновок має практичне значення у разі вирішення питання щодо можливості визнання об'єднання підприємств банкрутом.
2. Об'єднання підприємств можуть утворюватися двома способами: а) самими підприємствами на добровільних засадах; б) за рішенням органів, які відповідно до чинного законодавства мають право утворювати об'єднання підприємств. Що стосується суб'єктного скла­ду учасників об'єднань підприємств, то ч. 2 коментованої статті встановлює, що в об'єднання підприємств, які створюються в Україні, можуть входити підприємства, утворені за законодавством інших держав (іноземні підприємства у вузькому розумінні), а підприємства України можуть входити в об'єднання підприємств, утворені на території інших держав.
3. Об'єднання підприємств утворюються на невизначений строк або як тимчасові об'єднання. Типовим прикладом тимчасового об'єднання, створення якого прямо передбачено законом, єконсорціум (див. коментар до ч. 4 ст. 120).
4. Частиною 4 коментованої статті встановлено, що об'єднання підприємств є юридич­ноюособою. Відтак, на нього поширюються норми глави 7 ЦК, що містять загальні положення про юридичну особу, а господарська правосуб'єктність об'єднань підприємств визнається нормами ГК та інших актів господарського законодавства. Проте дія норми щодо юридичної особи не поширюється на інші види господарських об'єднань. Так, не є юридич­ноюособою промислово-фінансова група (див. коментар до ч. 4 ст. 125), банківське об'єднання, холдингова група тощо.
5. Державна реєстрація об'єднання підприємств здійснюється відповідно до ст. 58 ГК та Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприєм­ців.»