Вход

Поняття митного режиму відмови на користь держави

Стаття 246. Поняття митного режиму відмови на користь держави
Відмова на користь держави - митний режим, відповідно до якого власник відмовляється від товарів, що перебувають під митним контролем, без будь-яких умов на свою користь. У режимі відмови на користь держави на товари не нараховуються і не справляються податки і збори, а також не застосовуються заходи нетарифного регулювання.
Відмова від товарів на користь держави допускається з дозволу митного органу, який видається у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Кабінет Міністрів України визначає перелік товарів, що не можуть бути поміщені у митний режим відмови на користь держави.
Відмова на користь держави - це митний режим, при якому особа відмовляється від товару без стягнення мит, податків, а також без вжиття заходів економічної політики.
Суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності за загальним правилом має право в будь-який час на власний розсуд обрати митний режим або змінити його на інший, незалежно від характеру, кількості, країни походження або призначення товарів і транспортних засобів, якщо інше не передбачено законодавством.
При застосуванні цього режиму простежується виключення з названих загальних правил. По-перше, після поміщення товарів у даний режим, його не можна буде змінити на інший митний режим. По-друге, законодавством для даного режиму встановлені обмеження щодо поміщення окремих видів товарів.
Цей режим може використовуватися тільки з дозволу начальника структурного підрозділу митного органу за умови, що відмова від товарів або транспортних засобів не спричинить для держави жодних витрат, що товар ліквідний, тобто вартість цілком окупить усі витрати митного органу з його реалізації.
Повинні бути наявними усі дозволи органів державного контролю стосовно товарів і транспортних засобів, що підлягають такому контролю.
Не допускається розміщення у митний режим відмови на користь держави товарів, заборонених до ввезення в країну, переміщених раніше під режимом випуску для вільного обігу або реімпорту, а також озброєння, боєприпасів, урану, шифрувальної техніки, наркотичних засобів, енергії різних видів, різноманітних відходів тощо. Також забороняється змінювати режим відмови на користь держави на будь-який інший митний режим. Це означає, що товари, поміщені у даний режим, поверненню не підлягатимуть,тому рішення про поміщення даних товарів, що перебувають під митним контролем, повинно бути власником цих товарів обдумане та урівноважене до видання дозволу посадовими особами митного органу про розміщення товарів у названий режим.
Митні органи при застосуванні цього режиму звільняються від задоволення будь-яких майнових вимог третіх осіб щодо товарів та транспортних засобів, від яких декларант відмовився на користь держави.
На виконання частини 2 коментованої статті Кабінетом Міністрів України видана постанова за назвою "Деякі питання відмови на користь держави від товарів, що перебувають під митним контролем" від 17.12.2003 р. №1955. Даною постановою затверджені Порядок видачі митним органом дозволу на відмову на користь держави від товарів, що перебувають під митним контролем (далі - Порядок), та перелік товарів, що не можуть бути поміщені у митний режим відмови на користь держави (далі - Перелік).
Згідно з зазначеним Порядком, у разі наміру власника товарів, що перебувають під митним контролем на митній території України (далі - товари), відмовитися від цих товарів на користь держави без будь-яких умов на свою користь він або уповноважена ним особа подає до митного органу заяву, про яку мова піде далі.
Заява подається у двох примірниках разом із документами на товари і реєструється митним органом у день її надходження. Заява розглядається керівником митного органу або іншою уповноваженою посадовою особою протягом трьох робочих днів після її реєстрації. За результатами розгляду приймається відповідне рішення.
Дозвіл на відмову на користь держави від товарів (далі - дозвіл) оформлюється накладенням на обох примірниках заяви резолюції "Поміщення у митний режим відмови дозволено", а ненадання дозволу - "Поміщення у митний режим відмови не дозволено". Резолюція засвідчується підписом керівника митного органу або іншої уповноваженої посадової особи, який скріплюється печаткою митного органу або особистою номерною печаткою посадової особи.
Один примірник заяви з резолюцією керівника або іншої уповноваженої посадової особи митного органу залишається в митному органі, а другий - видається чи надсилається поштою (з повідомленням про вручення) власникові товарів або уповноваженій ним особі.
Про причини ненадання дозволу митний орган повідомляє власника товарів або уповноважену ним особу.
Згідно з затвердженим Переліком у режим відмови на користь держави не можуть бути поміщені такі товари:
- товари, заборонені до ввезення в Україну, вивезення з України та транзиту через її митну територію;
- товари, що не перебувають на митній території України;
- товари, строк зберігання або використання яких закінчився;
- товари, що потребують особливих умов зберігання у разі, коли митний орган не має можливості забезпечити такі умови;
- товари, щодо яких не здійснено встановлених у ст. 27 МК видів контролю у разі, коли вони підлягають цим видам контролю, (див. коментар до ст. 27 МК);
- товари, вилучені митними органами відповідно до МК.
- ядерні матеріали, радіоактивні та небезпечні відходи, особливо небезпечні хімічні речовини, отруйні речовини;
- товари, витрати на зберігання та реалізацію яких перевищуватимуть суму надходжень від їх продажу.
Визначення та внесення змін до переліку товарів, які не можуть бути розміщені в режим "Відмова на користь держави", здійснюється виключно Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до ст. 187 МК з метою реалізації положень ст. 246 МК України та згідно з вимогами зазначеної вище постанови Кабінету Міністрів України, Наказом Держмитслужби від 24.12.2003 р. №906 був затверджений Порядок застосування митного режиму відмови на користь держави до товарів, що переміщуються через митний кордон України, та форма заяви про відмову на користь держави. Слід зауважити, що форма заяви на поміщення товарів у даний режим відрізняється від форми заяви на поміщення у режими переробки та навпаки майже аналогічна формі, яка подається у разі поміщення товарів у режим знищення або руйнування товарів за виключенням назви та особливостей відповідного режиму.
Отже, у разі прийняття власником товарів, що перебувають під митним контролем на митній території України, рішення про відмову від цих товарів на користь держави без будь-яких умов на свою користь дозвіл на поміщення цих товарів у митний режим відмови на користь держави видається начальником або вповноваженою посадовою особою митного органу, у зоні діяльності якого перебувають такі товари, на підставі письмової заяви власника товарів за формою, наведеною в додатку до цього Порядку. Для розгляду заяви власника товарів митному органу разом із заявою подаються копії таких документів:
- що засвідчують право заявника розпоряджатися товарами;
- дозволів, виданих іншими органами державної влади, що здійснюють відповідно до їх компетенції контроль під час переміщення товарів через митний кордон України;
- товаротранспортних та інших товаросупровідних.
До заяви власник може додатково додавати копії інших документів, потрібних для здійснення митних процедур. Ці копії завіряються написом "Копія. Згідно з оригіналом", підписом керівника або вповноваженої особи підприємства - суб'єкта ЗЕД із зазначенням посади, прізвища, ім'я, по батькові, а також дати завірення копії та печаткою цього підприємства, зразок якої наведено в обліковій картці суб'єкта ЗЕД. Копії документів долучаються після завершення митного оформлення товарів до пакета документів, що залишається в митному органі разом із вантажною митною декларацією.
Для здійснення митного контролю й митного оформлення товарів у митному режимі відмови на користь держави їх власник або вповноважена ним особа доставляє ці товари на склад митного органу в строк, що не перевищує трьох діб з дня отримання дозволу на поміщення товарів у митний режим відмови на користь держави.
Митне оформлення товарів у митному режимі відмови на користь держави здійснюється із застосуванням вантажної митної декларації, заповненої згідно з Інструкцією про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженою наказом Держмитслужби України від 09.07.1997 р. №307 (з урахуванням наказу Державної митної служби України від 22.06.2006 р. №515), Порядком заповнення граф вантажної митної декларації відповідно до митних режимів, затвердженим наказом Держмитслужби України від 30.06.1998 р. №380, Порядком здійснення митного контролю й митного оформлення товарів та інших предметів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженим наказом Держмитслужби України від 14.10.2002 р. №561. Слід пам'ятати, що вказані законодавчі документи на сьогоднішній день зазнали чимало змін та доповнень.
Митному органу для здійснення митного оформлення товарів у режимі відмови на користь держави не подаються копії документів, що додавалися до заяви. Оформлення ВМД може бути завершене за умови поставлення на облік цих товарів митним органом, який провів їх митне оформлення.
Митне оформлення товарів, що ввезені на митну територію України й перебувають під митним контролем, у митному режимі відмови на користь держави здійснюється без нарахування й справляння податків і зборів та без застосування заходів нетарифного регулювання.
Митний орган може відмовити в митному оформленні товарів у митний режим відмови на користь держави у випадках, передбачених указаними в коментарі до ст. 246 МК законодавчими актами, та в інших випадках, визначених законодавством України.
Митні органи не відшкодовують перевізнику та іншим особам будь-які витрати, пов'язані з транспортуванням, зберіганням товарів, здійсненням вантажних та інших операцій з ними при проведенні митного контролю й митного оформлення в митному режимі відмови на користь держави.
Особи, винні в порушенні законодавства з питань відмови та передачі товару на користь держави, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із чинним законодавством України.
До Порядку застосування
митного режиму відмови на користь держави до товарів, що перебувають під митним контролем
Форма заяви про надання дозволу на поміщення товарів, що перебувають під митним контролем, у митний режим відмови на користь
держави
Начальникові ЗАЯВА
митниці
Підприємство
(повна назва підприємства)
реєстраційний номер облікової картки суб'єкта ЗЕД
код за ЄДРПОУ_
адреса: _
просить надати дозвіл на розміщення таких товарів у митний режим знищення або руйнування:
з/п
Найменування товару
Кількість
Вартість
Місцезнаходження товару
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Документи, що засвідчують право розпоряджатися товарами:
Зобов'язуюсь доставити товари на склад митного органу та провести декларування їх у митний режим відмови на користь держави.
Керівник підприємства Головний бухгалтер _
М.П.